Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högkulturer och antiken

Skapad 2017-02-03 10:18 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Historia
Området behandlar några tidiga högkulturer, samt antiken i Grekland och det romerska riket.

Innehåll

Syfte

 • Se kopplingar till läroplan

Centralt innehåll

 • Se kopplingar till läroplan

Konkretisering

 • Olika högkulturer/flodkulturers framväxt och utveckling.
 • Grekland och Rom under antiken och vad som var utmärkande för dessa stater.
 • Arvet från det antika Grekland och Rom i dagens samhälle.
 • Resonera kring  det antika Greklands och Roms påverkan på och betydelse för dagens samhälle.
 • Beskriva samband mellan det antika Grekland och det antika Rom.
 • Tolka olika källor från tidsperioden som beskriver hur människor hade det.

Undervisning/arbetssätt

 • Undervisningen kommer att variera och bestå av följande moment:
 • Föreläsningar
 • Diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • Enskilda uppgifter
 • Filmklipp

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetes gång samt efter att arbetet avslutats och då i form av en samlad bedömning. Det som kommer bedömas är:

 • Dina kunskaper om den aktuella tidsperioden.
 • Dina resonemang om orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhället, människors olika handlingar och hur människor hade det (människors levnadsvillkor).
 • Din förmåga att beskriva samband mellan olika högkulturer och mellan det antika Grekland och det antika Rom, samt kopplingar till nutid.
 • Din förmåga att använda källor för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor och din förmåga att resonera om källornas trovärdighet och betydelse.
 • Din förmåga att använda begrepp som är kopplade till ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Högkulturer och antiken

Insats
Insats av skola/elev behövs.
kvalitetsnivå 1
kvalitetsnivå 2
kvalitetsnivå 3
Eleven har ämneskunskaper som är
Om tidsperioden.
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Eleven för resonemang som är
Om orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhället som är
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl underbyggda
Välutvecklade och väl underbyggda
Eleven beskriver samband som är
Mellan olika tidsperioder.
Enkla
Förhållandevis komplexa
Komplexa
Eleven drar slutsatser och för resonemang på ett
Källkritiska slutsatser och resonemang.
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl underbyggda
Välutvecklade och väl underbyggda
Använder ämnesrelaterade begrepp
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: