Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Såpbubblan: Normer och värden

Skapad 2017-02-03 13:35 i Rida Ranka förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. Vi arbetar aktivt med hållbara relationer. Detta gör vi genom händelser som sker i vardagen, då vi för dialog mellan barn och vuxna kring de olika situationerna. Vi som pedagoger är förebilder och visar detta genom ett nyfiket medskapande. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Fokusområden

Alla barn på förskolan skall uppleva trygghet på avdelningen. Personal, förskolechef och föräldrar skall i samråd föra en dialog kring hur vi tolkar barnets vistelsetid på förskolan.

Förväntat resultat: Barnet uttrycker  på förskolan hur hen har det med de medel barnet kan behärska. Samtal med föräldrar kring hur hen upplever förskolan. Personal har tillräckliga kunskaper kring barnet för att se vilket/vilka behov som föreligger.

Alla barn i förskolan ska bemötas likvärdigt oavsett ålder, könstillhörighet, religion, och kulturell bakgrund.

Alla på förskolan ska arbeta aktivt mot kränkningar.

 

Hur når vi dit?

Närvarande, stationerade pedagoger där barnen även har möjlighet att krypa upp i ett knä. Inspirerande, lugn miljö.

Att vi mer medvetet, vid lämning och hämtning, ställer frågor kring hur föräldrarna upplever och få höra hur deras barn har det på Såpbubblan.

Genom att kontinuerligt gemensamt reflektera över vårt bemötande, och kritiskt granska sig själv och varandra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: