👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Människans Livsvillkor - Kursbeskrivning

Skapad 2017-02-03 18:24 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning
Det finns idag ett stort intresse för existentiella och etiska frågor. Tidigare årtiondens koncentration på materiella, mätbara funktioner börjar luckras upp. Etik och människans livsvillkor är centrala frågor inom vård och omsorg. Att arbeta med etikfrågor, där människosyn och bemötande är centrala begrepp, är en mycket viktig del av utbildningen. Sokrates yttrade en gång ” själen får hjälp och upplysning genom det goda samtalet.”

Innehåll

Etik och Människans Livsvillkor - 100 poäng

Kursen är indelad i fem olika teman som behandlar följande:

 • Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.
 • Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.
 • Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
 • Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
 • Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död.
 • Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare.
 • Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.

Uppgifter

 • Litteratur och Länkar

 • 1. Olika kulturer, livsåskådning och människosyn

 • 2. Socialisation, kommunikation och bemötande

 • 3. Kuturella aspekter på hälsa och ohälsa. Religiösa och icke religiösa livsåskådningars människosyn.

 • Tema 4. Etiska principer och resonemangsmodeller

 • Tema 5. Etik inom vård och omsorg

Matriser

Kunskapskrav

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven beskriver översiktligt några olika kulturmönster och diskuterar översiktligt hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven översiktligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Eleven redogör översiktligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp. Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. I diskussionen värderar eleven med enkla omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor. Eleven kommunicerar med och bemöter människor i olika sociala och kulturella sammanhang. Detta gör eleven i samråd med handledare. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen det egna förhållningssättet i mötet med patienter och brukare. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven beskriver utförligt några olika kulturmönster och diskuterar utförligt hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven utförligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Eleven redogör utförligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp. Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. I diskussionen värderar eleven med enkla omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor. Eleven kommunicerar med och bemöter människor i olika sociala och kulturella sammanhang. Detta gör eleven efter samråd med handledare. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen det egna förhållningssättet i mötet med patienter och brukare. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat några olika kulturmönster och diskuterar utförligt och nyanserat hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Eleven redogör utförligt och nyanserat för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala etiska begrepp. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. I diskussionen värderar eleven med nyanserade omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor. Eleven kommunicerar med och bemöter människor i olika sociala och kulturella sammanhang. Detta gör eleven efter samråd med handledare. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen det egna förhållningssättet i mötet med patienter och brukare samt ger förslag på hur det egna förhållningssättet kan utvecklas. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.