Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 3, tala

Skapad 2017-02-05 12:27 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Att tala, lyssna och förstå vad som sägs är en stor del av vår vardag. Att kunna uttrycka sin åsikt, kommentera och återberätta är viktiga delar av skolan och av det verkliga livet och något som vi kommer att träna på i skolan för att känna att vi behärskar. Att kunna förklara, beskriva och berätta så att andra förstår gör att vi kan hjälpa varandra och att missuppfattningar mer sällan uppstår. Det skapar en förståelse för att vi kan tänka och tycka olika men samtidigt respektera varandra.

Innehåll

Inledning

Att tala, lyssna och förstå vad som sägs är en stor del av vår vardag. Att kunna uttrycka sin åsikt, kommentera och återberätta är viktiga delar av skolan och av det verkliga livet och något som vi kommer att träna på i skolan för att känna att vi behärskar. Att kunna förklara, beskriva och berätta så att andra förstår gör att vi kan hjälpa varandra och att missuppfattningar mer sällan uppstår. Det skapar en förståelse för att vi kan tänka och tycka olika men samtidigt respektera varandra.

Kursplanens syftestext

Utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Möjligheter att kommunicera påsvenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språkligkorrekthet.

Ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer,uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende påsociala sammanhang och medier.

Stärkaelevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativaförmågan.

Fåförståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andramänniskor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för detegna språkbruket.

Mål till eleven

• Kunna ord och begrepp som vi använder i vardagen.
• Kunna ord och begrepp för att kunna uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
• Kunna ställa frågor, kommentera och säga sin åsikt.
• Berätta så att andra förstår vad jag menar.
• Kunna ge och ta instruktioner som sägs.
• Ber någon förklara igen om jag inte förstår. Är medveten om att det kan bli missuppfattningar ibland.
• Kunna lyssna och återberätta.
• Använda olika strategier för att lyssna, förstå och göra sig förstådd. (Bilder, uttal, betoning)
• Kunna jämföra svenskan och modersmålet. (SVA)

 

Läraren kommer att bedöma:

Hur eleven kan:

• Ord och begrepp
• Ge respons
• Berätta
• Lyssna och återberätta
• Be om förtydligande
• Strategier
• Jämföra språk

Självbedömning med hjälp av målboken.

Träningstillfällen följt avbedömningstillfällen där vi kollar av hur långt vi kommit med de konkretiserademålen.
Fortsatt planering utifrån bedömningsunderlag och självbedömningen.

I undervisningen kommer vi att arbeta med

EPA, enskilt, par, alla
Lyssna på varandra.
Leka lekar.
Beskriva för varandra.
Förklara för varandra.
"programera en kompis" med hjälp av algoritmer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Svenska årskurs 3, tala

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Lyssna och återberätta
Jag kan lyssna och återberätta viktiga delar av vad som sagts. Jag ber den som talar att förklara på något annat sätt om jag inte förstår.
Jag kan använda olika strategier för att lyssna och förstå. Anteckna, ställa frågor, rita.
Jag kan lyssna och välja ut de viktiga delarna och återberätta dem. Jag kan ta hjälp av strategier samtidigt som jag lyssnar.
Ny aspekt
Ord och begrepp
Jag kan ord och begrepp som vi använder mycket i vardagen. Jag kan uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Jag kan uttrycka mig på olika sätt. Jag reflekterar över ord som är nya för mig och försöker lära mig nya ord och använda dem.
Jag kan utrycka mig på ett rikt och nyansterat sätt. Jag kan många ord och begrepp och kan använda dem i vardagen. Jag kan jämföra olika ord och har strategier för hur jag får reda på vad olika ord betyder.
Ny aspekt
Ge respons
Jag kan ställa frågor och kommentera. Jag kan utrycka min åsikt kring något jag läst eller som vi pratat om.
Jag kan fråga vidare/kommentera och dra kopplingar till mina egna erfarenheter. Jag har lätt för att uttrycka mina åsikter.
Jag kan resonera kring vad som är viktiga frågor för att få den information som jag vill ha. Jag kan koppla och kommentera utifrån egna erfarenheter och jag kan uttrycka mina åsikter och samtidigt ha förståelse för att andra kanske inte tycker samma som jag.
Ny aspekt
Berätta
Jag kan berätta så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta med inlevelse och betoning. Jag kan hålla den röda tråden i min berättelse. Jag använder mig av strategier för att bli förstådd om det behövs t.ex. använder andra ord, tar hjälp av bilder, ändrar betoning.
Jag kan berätta på ett nyanserat sätt med betoning, inlevelse och kroppsspråk. Jag förstår att hur jag använder språket och talet har betydelse för vem/vilka jag pratar med.
Ny aspekt
SVA: Jämföra språk
Jag kan jämföra mitt modersmål med svenskan. Jag kan se likheter och skillnader.
Jag kan använda de likheter och skillnader som jag ser och se mönster i språken som jag kan använda mig av.
Jag kan jämföra språken i både ord och begrepp men även i melodier och uttryck. Jag ser mönster i språk som jag kan använda mig av för att lära mig mer om språkets uppbyggnad och grammatiska regler t.ex.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: