Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

P.P värdegrund för Vatten

Skapad 2017-02-07 12:10 i Pysslingen Förskolor Kyrkviken Pysslingen
Förskola
Vårt strävansmål är att få en bra verksamhet där allas olikheter accepteras och där vi alla vi behandlar varandra med respekt - barn som vuxen. Till en början behövs tydliga rutiner och regler som barnen kan känna trygghet ifrån samt vägleda dem i sina behov. Verksamheten anpassas beroende på var gruppen befinner sig i utvecklingen och dynamiken där emellan, ju tryggare gruppen blir desto mer Inflytande får barnen över verksamheten.

Innehåll

 Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund.

Vi följer likabehandlingsplanen och vår kompisplanen för att inget barn eller vuxen ska bli kränkt.

Genom att ha en verksamhet som styrs utifrån beprövad erfarenhet: Från jag till Vi, Gunilla Guvå. utgår vi ifrån gruppens utveckling. 

Samt utifrån  Eidevald, Christian (2009). Det finns inga tjejbestämmare. - Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. 

Mål (Förväntat resultat, vilken förmåga/förmågor ska barnen ges möjlighet att utveckla)


Vi ser att barnen lyssnar på varandra
Vi ser att barnen hittar sin kompetens och lär sig att finna tillit till sin egen förmåga.
Vi ser att barnen tar hänsyn gentemot varandra och kan dela med sig till varandra. 
Vi ser att de kan samspela med varandra


Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)


För att bygga ihop gruppen som tidigare inte kunnat arbeta sig vidare i grupputvecklingen utifrån "Från jag till Vi" på grund av upprepade inskolningsprocesser.
Barnen behöver finna samspel samt samarbete mellan varandra och utveckla sin förmåga att fungera i grupp och ta ansvar för gemensamma regler. 

Vi vill att barnen ska få en trygg grund som de senare kan utveckla mer framåt i livet, att barnen lär sig hur man är en snäll kamrat och hur man behandlar varandra samt sig själv.
Vi vill att barnen ska få utveckla en självkänsla där de finner trygghet och tillit till sin egen förmåga, där även vi pedagoger ska finnas till hands och handleda barnen i detta.
Vi pedagoger ska tillge olika slags verktyg till barnen kring hur man möter varandra i konflikter och vägleda i konflikthantering.


Metod ( Pedagogernas förhållningssätt, hur utformar vi miljön för att utmana i förmågorna ?


Utifrån social konstruktionism skapar vi vår praktik, detta genom att utgå från att ta olikhet och mångfald i bruk. Vi arbetar även utifrån Eidevald, Christian (2009). Det finns inga tjejbestämmare. - Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. 
 Vi pedagoger kommer finnas till att erbjuda fysisk närhet och psykisk tillgänglighet för att bidra till att barnen lockas av världen och leken ska bli en central del i vårt arbete för att uppfylla dessa strävansmål. Barnen ska alltid ha möjlighet till att se omsorgpersonen (oss pedagoger), dock innebär det att vi pedagoger inte ständigt ska finnas med i leken utan barnen måste själva ha möjlighet till att reglera tillgången till det känslomässiga stödet från oss pedagoger. I detta är det dock förutsatt att det finns en tilltro hos barnens förmåga att utveckla självständighet samt tillit till sin egen förmåga att kunna leka själv, förutsatt att vi pedagoger ständigt är uppmärksamt närvarande.
Vi kommer att följa upp P.P under terminen och den ska finnas tillgänglig på avdelningen och bli en del av vårt dagliga arbete. Vi kommer redigera pedagogiska planeringen vid behov och om vi känner att det är något som måste kompletteras.


Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Att vi pedagoger är uppmärksamt närvarande. Barnen har funnit trygghet i detta och visat på att ha utvecklat sin självständighet och tillit till sin egen förmåga samt förmågan att fungera i grupp och enskilt.
Att vi har varit tillgängliga för barnen så de har haft möjlighet till att reglera själv hur pass stort stöd känslomässigt de behövt från oss i sin lek exempelvis.


Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

Leken kan också skapa konflikter vilket vi pedagoger ska arbeta tillsammans med barnen för att uppfylla en förebyggande del av vad som kan bli 'ägandekonflikter', detta genom att exempelvis ha flera exemplar av samma leksaker i vår lärmiljö. Men vi ska även arbeta med barnen kring goda normer för konfliktlösning.

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov).
Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Dokumentering kring detta kommer ske genom barnens lärloggar, för att sedan kunna följa upp utvecklingen hos varje enskild individ.
 - Observation ska bidra till en professionell förståelse för leken (Lokke/Søbstad 1999), vi pedagoger ska arbeta utefter frågor i vårt dagliga arbete med barnen som:
* finns det några underförstådda regler eller mönster i denna lek?
* Vad behöver barnen för att klara av denna lek?
* Vilka erfarenheter får barnen i leken och vad kan detta betyda i ett framtida perspektiv?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: