Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsstund förskola: Färger med Babblarna-avdelning Kotten

Skapad 2017-02-07 14:45 i Gamla Ytterby förskola Vaxholm Stad
Undervisningsstund. Samplanerad undervisning för förskollärare och arbetslag inom UndIF 2015-2018 Vaxholms stad
Förskola
Samplanerad undervisningsstund i två cykler för förskollärare och arbetslag kopplat till forskningsprogrammet UndIF 2015-2018. Arbete om "Färger med Babblarna". Avdelning Kotten, Ytterby förskola. Barnen är ett år gamla.

Innehåll

Här nedan under "Bedömningsmatriser" hittar du underlag för Undervisningsstund. 

De två cyklerna ser ut så här: 

 

 

Vänligen 

Katinka Leo

 

Uppgifter

  • Deadlines

  • INSTRUKTIONER

Matriser

UNDERVISNINGSSTUND. Underlag för samplanering, samreflektion och samanalys: Färger med babblarna

Rubrik 1

Cykel 1. Samplanering i arbetslag
Här fyller ni i planering inför undervisningsstunden. Var ska vi? Syftet med undervisningsstunden är att barnen ska få möjlighet att utforska färg utifrån sitt intresse för figurerna "Babblarna".
Cykel 1. Samreflektion, -utvärdering & samanalys.
Här fyller ni i era reflektioner och analyser efter första genomförandet av undervisningsstund. Deadline 28/2 Hur gick det? Varför gick det som det gick?
Cykel 2. Samplanering i arbetslag. Förbättrad undervisningsstund.
Här fyller ni i en ny förbättrad planering som ska vara så lik den första som möjligt men med de justeringar som krävs för en ännu bättre undervisningsstund. Hur går vi vidare?
Cykel 2. Samutvärdering & samanalys.
Här fyller ni i era reflektioner och analyser efter andra förbättrade genomförandet av undervisningsstund. Deadline 31/3 Hur gick det? Varför gick det som det gick? Vad har vi lärt oss? Vilka lärdomar tar vi med oss in i nätverket?
Undervisningens ramar: Antal barn
Stödfrågor planering: Hur många barn? Vilka barn? Vilken sammansättning av barn och varför? Stödfrågor utvärdering: Vilken effekt antalet och sammansättningen av gruppen på undervisningsstunden?
Då några av ettåringarna på avdelning Kotten, visar stort intresse för figurerna Babblarna, bestämde vi oss för att utgå från Babblarna och låta barnen utforska färger på olika sätt genom Babblarna. Tre barn visade stort intresse för Babblarna och tre barn var lagom antal, då pedagogerna hade goda möjligheter att se varje barns förändrade kunnande då.
Då barnen gärna ville känna och använda, på materialet som pedagogen använde, var tre barn lagom, då alla fick känna utan att det tog för lång tid. Sammansättningen av barn va också bra, då barnen hade olika förkunskaper inom olika områden av ämnet.
Till nästa tillfälle, valde vi samma barn, då barnen visade intresse. Vi tog även med ett fjärde barn, som vi ville utmana med en uppgift som innebar att ta instruktioner.
Även denna gång visade barnen stort intresse för materialet samt för uppgifterna. Ett barn ville först ensam inte hjälpa babblarna, men blev då erbjuden att ta med sin ett av de andra barnen, och ville då sortera föremålen.
Undervisningens ramar: Plats för undervisningsstunden
Stödfrågor planering: Var ska undervisningsstunden äga rum? Varför väljs den platsen? Stödfrågor utvärdering: Vilken påverkan fick valet av plats på undervisningsstunden?
Undervisningsstunden ska äga rum på en stor matta i ett rum. Vi valde den platsen då barnen brukar ha samling där och är vana att samlas där. Det finns även gott om plats på mattan och vi hade möjlighet att sitta ifred om ngn annan skulle komma in på avdelningen.
Platsen var mycket bra för undervisningsstunden, då pedagogen upplevde att barnen var fokuserade på det vi gjorde under hela tillfället. Vi kunde även stänga dörren om oss, så vi fick en stund för oss själva.
Vi valde samma plats som tidigare, då platsen fungerade bra.
Vi upplever att platsen fungerade bra, då barnen var fokuserade under hela undervisningsstunden.
Undervisningens ramar: Tidpunkt
Stödfrågor planering: När ska undervisningsstunden ske på dagen? veckodag? Hur länge? Stödfrågor utvärdering: Vilken effekt på undervisningsstunden fick valet av tidpunkt?
Undervisningsstunden ska äga rum under en onsdag förmiddag när den övriga barngruppen är ute. Vi planerade att det skulle ta ungefär tio minuter.
Vi ansåg att tidpunkten var väldigt bra. Övriga barngruppen hade aktiviteter utomhus när undervisningsstunden skedde och de tre barnen som deltog kunde arbeta i lugn och ro. barnen hade precis haft fruktstund och upplevdes pigga. Hde vi väntat till precis innan lunch, ökar risken att barnen är hungriga och trötta.
Vi valde en tisdag förmiddag, samma tid på dygnet som tidigare, då vi upplevde att det fungerade bra.
Tidpunkten var även denna gång väldigt lämplig,
Undervisningens ramar: Förberedelser
Stödfrågor planering: Vilket material planerar ni att använda? Hur ska materialet presenteras? Hur involveras barnen i planering av förberedelser? Hur ska barn och vuxna organiseras? Vem gör vad? Stödfrågor utvärdering: Hur påverkade förberedelserna undervisningsstunden? Hur fungerade samarbetet? Vad kan göras bättre nästa gång?
  • Lpfö98 Rev. 2016
Förskollärare hade tidigare påbörjat att göra färgaskar; där varje figur i Babblarna har varsin ask i den färg babblarna har. I asken finns material i den aktuella färgen, samt Babblarens och färgens namn skrivna med bokstäver. Detta då flera barn på avdelningen visat intresse för Babblarna samt även börjat beskriva föremål i sin omgivning med den färg föremålet har. Barnen involverades i planering av aktiviteten, genom att arbetslaget utgick från ett intresse som fanns hos barnen samt en förmåga barnen skulle få möjlighet att utveckla. Arbetslaget bestämde att förskollärare skulle genomföra undervisningsstunden. En annan pedagog skulle dokumentera det som skedde med hjälp av kamera. Den tredje pedagogen skulle vara utomhus med övriga barngruppen och få hjälp pedagoger på en annan avdelning.
Materialet som skulle användas var färdigt och kunde hämtas på en hylla, vilket gjorde att barnen inte behövde vänta. Vid det aktuella tillfället var det pedagoger frånvarande på avdelningen som skulle hjälpa oss. Två pedagoger från vår avdelning fick då stanna ute med övriga barngruppen och förskollärare genomförde undervisningsstunden och dokumenterade själv. Vid nästa tillfälle vill vi prova att filma. Detta för att vi pedagoger i efterhand kan studera varje barns förändrade kunnande, samt även analysera hur pedagogen tillför barnen nytt stoff.
Vi ville göra barnen mer aktiva under undervisningsstunden och låta dem få möjlighet att sortera, klassificera samt använda sin fantasi. Därför ändrade vi om undervisningsstunden, så babblarna kom och ville ha hjälp av barnen att hitta föremål i de olika färgerna. Arbetslaget förberedde tillsammans material under en arbetslagsplanering.
Allt material fanns förberett och var bara att ta fram, precis som vid föregående tillfälle. Det tillfället på dagen, har vi möjlighet att arbeta i projekt samt i andra aktiviteter med barnen. Under eftermiddagarna är det mer ont om tid för de yngre barnen, då de flesta sover länge och sedan äter mellanmål.
Undervisningens kärna: Undervisningsstundens innehåll (kortfattat )
Stödfrågor planering: Hur ska undervisningsstunden genomföras? Vilket lärande syftar den till att utveckla? Vilka läroplansområden under avsnitt 2.2 omfattas? Vilka frågor planerar ni att ställa? Hur planerar ni att utmana barnen under genomförandet? Stödfrågor utvärdering: Hur gick genomförandet? Vilka frågor ställdes? Gick det som ni hade planerat? Vilket förändrat kunnande kan ni se? Vad kan förbättras? Hände något oväntat? Vilka aspekter blev bättre än ni tänkt?
  • Lpfö98 Rev. 2016
  • Lpfö98 Rev. 2016
  • Lpfö98 Rev. 2016
  • Lpfö98 Rev. 2016
Pedagog presenterar en babblare med tillhörande låda, samt de föremål som finns där. Denne benämner färgen samt vad föremålen heter, då pedagogen tillför nya begrepp samt visar barnen nya sätt att förstå sin omvärld. Barnen får möjlighet att diskutera, ställa frågor samt uppleva materialet på olika sätt. Aktivitetens syfte är att barnen får möjlighet att utforska och uppleva färg, samt får möjlighet att tillägna sig nya begrepp, samt upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Barnen utmanas genom att omgivningen blir klädd i ord; de får uppleva vad de olika färgerna heter och kan associera en färg tillsammans med en babblare.
Barnen visade stort intresse för att känna på varje föremål genom att lägga det mot kinden. De fick då turas om att hålla i saken och skicka den vidare till kompisen, något som alla barn visade att de kunde. Barnen fick välja vilken babblare vi skulle börja med och vi samtalade om vilka saker som fanns i varje ask samt vilken färg föremålen hade. Efter undervisningsstunden, har alla tre barnen visat ett förändrat kunnande, då de har pekat på andra föremål i sin omgivning och benämnt dem med namn samt med den färg föremålet har. Vid nästkommande tillfälle samtalade vi om att vi vill utveckla barnens förmåga att använda sin fantasi och kretivitet, samt även att få uppleva färgerna med flera olika sinnen.
Då vi arbetar en del med TAKK på avdelningen, ville vi även få in tecknen för färgerna i undervisningsstunden, så barnen har möjlighet att kommunicera färgerna på olika sätt. Vi vill även utmana barnen i sin förmåga att sortera och klassificera, samt sin förmåga att använda begrepp.
Undervisningsstunden startade denna gång, med att tre babblare kom och presenterade sig. Barnen fick känna på alla babblarna. Babblarna berättade också vilken färg de samt dess respektive låda har. Därefter tog pedagogen fram föremål i de olika färgerna som babblarna hade. De barn som ville fick hjälpa en babblare i taget att hitta föremål i samma färg som babblaren. Vi pedagoger upplevde att barnen visade stort intresse för att hjälpa babblarna hitta föremål i dess färg. Alla ville hjälpa babblarna. Barnen visade även att de kunde namnen på de olika färgerna och gav de olika babblarna föremål i dess färg. Det som kan förbättras var att pedagogen hade kunnat välja färger som är längre ifrån varandra. Nu hade pedagogen valt färgerna blått, rött och brunt. Färgerna rött och brunt kan vara svåra att se skillnad på. Barnen kunde även snabbare hitta den blå babblarens saker, än den röda, vilket kan bero på att rött och brunt är ganska lika. Istället för brunt hade pedagogerna kunnat välja gul.
Undervisningens synliggörande: Dokumentation
Stödfrågor planering: Hur ska undervisningsstunden dokumenteras? Vem/vilka dokumenterar? Hur planerar ni att synliggöra barns förändrade kunnande? För er i arbetslaget? För barnen? För nätverksgruppen? Stödfrågor utvärdering: Passade dokumentationsformen denna undervisningsstund? Vilka aspekter med dokumentationen kan förbättras?
Vi dokumenterar med hjälp av foton samt skriva anteckningar efter undervisningsstundens slut. En pedagog leder undervisningsstunden och en kollega dokumenterar. Vi planerar att synliggöra barnens förändrade kunnande med hjälp av lärloggar i Unikum, för att på så sätt göra både barn, pedagoger och barnens vårdnadshavare delaktiga. Dokumentationen ges tillbaka till barnen så de får möjlighet att reflektera över sitt kunnande.
Vid nästkommande tillfälle vill vi prova att filma istället. Filmen kan användas för att studera varje barns förändrade kunnande, samt pedagogens förmåga att tillföra nytt stoff. Detta är enklare att se under en film, än på foton, då vi kan studera filmen flera gånger tillsammans i arbetslaget. Förskollärare leder undervisningsstunden och en kollega dokumenterar.
Vi valde att filma under detta tillfälle.Filmen ska användas för att studera varje barns förändrade kunnande, samt pedagogens förmåga att tillföra nytt stoff. Vi ska även låta barnen se filmen, för att ge tillbaka dokumentationen till dem. Vi kommer synliggöra barnens förändrade kunnande med hjälp av lärloggar, då vi kan visa det föreändrade kunnandet hos varje barn, genom dokumentation från de olika tillfällena.
Vi har använt filmen för att göra dokumentationer om varje barns lärande, som vi sedan har använt i lärloggar. Vi har även utgått från filmen och diskuterat pedagogens förmåga att utmana varje barn. Vi har även gett tillbaka dokumentationen till barnen genom att sätta upp fotografier från de olika tillfällena på väggen. De övriga barnen på avdelningen har då blivit nyfikna och detta projekt om babblarna och färger har spridit sig till hela avdelningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: