Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering SO åk 3

Skapad 2017-02-07 17:51 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Att leva tillsammans, att leva i närområdet och att leva i världen.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
När vi arbetar med SO kommer du att få lära dig mer om Mölndals historia, olika samhällsfunktioner och olika yrken i vårt närområde. I december kommer vi starta upp ett tema kring religionerna kristendom, judendom och islam som sträcker sig fram till sportlovet. Efter detta kommer du att få lära dig mer om livets uppkomst och forntiden. Vi kommer arbeta med tidslinjen och de olika tidsperioderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Sedan kommer du att få lära dig om några gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi. Utspritt under läsåret kommer vi följa nyheterna via Lilla Aktuellt Skola och diskutera aktuella frågor som berör dig och människor runt om i världen.

Innehåll

Syfte med undervisningen

(se kopplingar till läroplanen nedan)  

Målet med undervisningen och det som bedöms är att du kan:

 • berätta om några historiska platser och personer ifrån Mölndal. Du visar också vad du kan genom att redovisa om det du lärt dig i en bok om Mölndal. 
 • nämna några viktiga samhällsfunktioner (sjukvård, skola, räddningstjänst) och kunna ge exempel på olika yrken och verksamheter i närområdet.
 • intervjua en vuxen i din närhet. Du visar vad du lärt dig genom att redovisa om detta inför klassen. 
 • att du känner till några symboler, högtider och berättelser inom kristendom, islam och judendom samt känner till deras likheter och olikheter. Du visar vad du lärt dig genom ditt religionshäfte, klassdiskussioner och på ett avslutande religionsprov.
 • berätta om de olika tidsperioderna inom forntiden (stenåldern, bronsåldern och järnåldern) och att du kan följa tidslinjen. 
 • människans uppkomst, vandringar, samlande, jakt samt införandet av jordbruk. 
 • känner till några olika berättelser om gudar och hjältar inom antik och nordisk mytologi.
 • delta aktivt i diskussioner kring aktuella nyheter.

Det här ska vi göra:

 • studera hemortens historia, stadsvapnet, Kvarnbyn, Gunnebo samt kartan över Mölndal.
 • gå på guidad tur i Kvarnbyn och stanna till på fem olika platser som betytt mycket för utvecklingen av närområdet.
 • en egen bok om Mölndal.
 • gå igenom de viktigaste samhällsfunktionerna och belysa varför dessa är så viktiga för oss. 
 • ett religionshäfte om kristendom, judendom och islam. 
 • följa lilla aktuellt skola, diskutera viktiga nyheter och dokumentera i våra SO-böcker.
 • lära oss avläsa tidslinjen.
 • läsa faktatexter och se på faktafilmer. 
 • dokumentera och skriva faktatexter, såväl skriftligt som digitalt.
 • skriva berättande texter, såväl skriftligt som digitalt.
 • arbeta skapande. 
 • arbeta enskilt, i par och gruppvis.
 • samtala och diskutera, såväl i grupp som i par.

Utvärdering (elevens kommentar)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: