Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i klass 8D - planering vt 2017 samt ämnets övergripande innehåll i år 7-9.

Skapad 2017-02-08 17:33 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 8 Svenska
I svenska arbetar vi med att successivt utveckla elevernas förmåga att läsa, skiva, tala, lyssna och samtala. Under de olika årskurserna övas dessa förmågor i varierande uppgifter. Nedan följer en beskrivning av moment som kan ingå i de olika årskurserna. Flera moment fördjupas under skolåren och återkommer därför i alla årskurser. Information om ämnets syfte, centralt innehåll och bedömning finner du även här nedan. Längst ned ges en presentation om det arbetsområde som klassen arbetar med under den närmaste perioden.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Bedömning

Bedömning sker utifrån Skolverkets betygskriterier.

Exempel på moment som ingår i undervisningen för år 7

Läsa: sagor, ungdomsklassiker, modern ungdomslitteratur, dikter, olika texter som t.ex. faktatexter, reportage, notiser och tidningsartiklar, debattartiklar, insändare, bloggar, noveller, berättelser etc.
Skriva: sagor, bokredovisningar, berättelser och andra skrivuppgifter som anknyter till texter som eleverna läst.
Tala och samtala: muntliga redovisningar, dramatiseringar, läsa dikter och delta i diskussioner.
Språk: ordkunskap, skrivregler, stavning och grammatik.

Exempel på moment som ingår i undervisningen för 8

Läsa: ungdomslitteratur, dikter, utdrag ur klassiker eller hela verk, deckare, fantasy etc.
Skriva: dikter, brev, deckare, bokredovisningar och andra sorters skrivuppgifter. 
Tala och samtala: framföra dikter, dramatisera förbereda och genomföra individuella muntliga framträdanden samt retorikövningar.
Språk: ordkunskap, skrivregler, stavning och grammatik.

Exempel på moment som ingår i undervisningen i år 9


Läsa: ungdomslitteratur, dikter, några svenska klassiker, deckare, krigslitteratur etc.
Skriva: stilimitationer, dikter, författarporträtt, krönikor, argumenterande texter etc.
Tala och samtala: Framföra dikter, dramatisera, retorik, muntliga framföranden etc.
Språk: språkhistoria, våra minoritetsspråk, grannspråk, ordkunskap, skrivregler, stavning och grammatik.

Planering för 8D vt 2017

 

Här följer planeringen under vårterminen. Observera att vissa uppgiftsinstruktioner finns under rubriken Uppgifter (nedanför Planering). Klicka på rubriken med uppgiften och klicka sedan på "Visa innehåll" så finns det en länk till dokumentet. Planeringar och instruktioner och uppgifter kopplade till enskilda moment läggs också i Office 365/svenska 8D/undervisning.

 

Vecka 2-8
Arbete med satslära och läsning av valfri ungdomsroman. Prov på satsdelar torsdag den 20/2 (v. 8). Instruktioner och övningsmaterial finns under Uppgifter nedan samt i Office 365. Boken ska vara utläst till måndag den 13/2 (v. 7). Redovisning sker genom bokrecension som skrivs under lektionen den 13/2 och den 24/2. Titta gärna på instruktionen innan (se under Uppgifter nedan samt Office 365). 
 
Vecka 10-14
Deckare. Vi läser deckarnoveller, en deckarroman och skriver en egen deckarnovell.
 
Vecka 16-18
Vi skriver referat. I detta ingår träning i att sammanställa information från olika källor och att kunna göra källhänvisningar.
 
Parallellt med detta: läsning av skönlitteratur.
 
Vecka 19-23
Muntlig framställning

Uppgifter

 • Satsdelar

 • Bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Bokrecension

F
E
D
C
B
A
Innehåll
Kunskapskraven är inte uppfyllda.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Språk, stil och skrivregler
Kunskapskraven är inte uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanfattande omdöme för insändare
E Du följer instruktionen. Innehåll och språk är på ett godtagbart sätt anpassat till texttypen. Du skriver en bokrecension på ett tillfredsställande sätt.
D Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C Du följer instruktionen. Innehåll och språk är relativt väl anpassat till texttypen. Du skriver på en bokrecension på ett mycket bra sätt.
B Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A Du följer instruktionen. Innehåll och språk är på ett utmärkt sätt anpassat till texttypen. Du skriver en bokrecension på ett utmärkt sätt.

Sv
Deckare detaljerad matris

Bedömningsmatris till deckare

F
E
D
C
B
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen och fångar deckargenrens typiska drag på ett godtagbart sätt.
Du följer instruktionen och fångar deckargenrens typiska drag på ett bra sätt.
Du följer instruktionen och fångar deckargenrens typiska drag på ett utmärkt sätt.
Innehåll
Deckaren innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Deckaren innehåller utvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Deckaren innehåller välutvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp. 
Struktur/dramaturgi
Berättelsen är uppbyggd på ett enkelt sätt.
Berättelsen är uppbyggd på ett relativt komplext vis. Tidshopp, icke kronologisk disposition, växling mellan återberättande, beskrivande scener, tankar och dialog förekommer till exempel.
Berättelsen är uppbyggd på ett komplext vis och passar väl. Tidshopp, icke kronologisk disposition, växling mellan återberättande, beskrivande scener, tankar och dialog förekommer till exempel.
Deckaren är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Deckaren är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, inledning och avslutning.
Deckaren är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är enkelt och passar innehållet och karaktärerna i texten.
Ordvalet är varierat, mestadels korrekt och visar på en viss stilistisk medvetenhet.
Ordvalet är varierat, korrekt och visar på stilistisk medvetenhet.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempusväxlingar förekommer men stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning och skrivregler.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skrivregler.
Du följer väl skrifspråkets normer för stavning och skrivregler.

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning deckare

Sv
Argumenterande tal - detaljerad matris

F
E
D
C
B
A
Struktur
Du hoppar mellan olika åker så att det blir rörigt och svårt att hänga med.
Du har en röd tråd och försöker hålla dig till den.
Du har en tydlig röd tråd, en ordentlig inledning, en bestämd uppdelning i olika områden och en tydlig avslutning.
Du har en tydlig röd tråd, en bestämd uppdelning i olika områden och en tydlig och väl fungerande inledning och avslutning.
Innehåll/fakta
Innehållet är alltför magert. Det framgår inte tydligt vad du vill föra fram.
Du presenterar ett godtagbart innehåll. Tesen framgår klart och du för fram argument som stödjer tesen.
Innehållet är väl förberett och relativt fylligt. Tesen framgår klart och du för fram relativt övertygande argument och stärker eventuellt din argumentation genom att ta upp motargument.
Innehållet är fylligt, intresseväckande och väl förberett. Tesen framgår klart och du för fram övertygande argument och stärker dessutom din argumentation genom att ta upp motargument som du bemöter. Argumentationen är slagkraftig.
Språk och stil
Förståelsen störs av många språkfel eller ett alltför magert ordförråd.
Du använder ett enkelt och begripligt språk.
Du har ett varierat ordval och ett till största delen korrekt språk.
Du visar stor säkerhet vad gäller språk och stil. Du undviker onödiga utfyllnadsord som va, öh, liksom... Du arbetar medvetet med ordval och retoriska stilfigurer.
Tempo/röstläge
Framställningen störs något av ett alltför snabbt eller långsamt tempo.
Du talar mestadels i lagom tempo och hörs väl.
Du talar i lagom tempo, artikulerar väl och hörs bra. Du kan kanske till och med variera röstvolym, betoning och tempo och göra pauser för att väcka intresse.
Säkerhet/engagemang/kroppsspråk
Framträdandet störs lite grann av stelhet/nervositet/kroppsspråk eller av brist på intresse och engagemang.
Du har ett relativt bra flyt i din framställning. Du verkar intresserad av ditt ämne. Du ser avslappnad och kanske till och med glad ut. Kroppsspråket är relativt väl anpassat till situationen.
Du utstrålar säkerhet! Du visar en mycket god kunskap om ämnet och lyckas väcka åhörarnas intresse och engagemang. Kroppsspråket är väl anpassat till situationen.
Publikkontakt
Du läser mest innantill.
Du kommer ihåg att titta upp från stödorden och se på publiken.
Du använder stödorden ibland och har mycket ögonkontakt.
Du använder sällan stödorden och läser av publikens reaktioner och anpassar dig därefter. Det är tydligt att du har åhörarna med dig.
Sammanfattande omdöme för argumenterande tal
F
E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: