Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutschland: Stadt, Land, Fluss und Demokratie

Skapad 2017-02-09 11:43 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Modersmål Tyska, åk 4/5, om Tyskland
Grundskola 4 – 5 Modersmål
Du läser en faktabok om Tyskland. Du lär dig om Tysklands geografi, landskap, demokratiskt system, betydelsefylla tyska personer och dina egna tysktalande rötter. Du lär dig hur man gör en egen research/efterforskning och gör en affisch. Du översätter från svenska till tyska och från tyska till svenska. Du gör också en muntlig presentation för din grupp,

Innehåll

Modul

Thema

Hausaufgabe

 

 

 • Intro Thema
 • Vorwissen Mind Map Deutschland
 • Buch Pixi Deutschland
 • Lesestrategien
 • Lies Seite 2-9
 • Schreibe dir schwierige Wörter auf.
 • Übersetzte S.2 ins Schwedische, schreibe in dein Heft.

 

 

 • Karte, politisch
 • Warst du schon in Deutschland? Wo?
 • Bundesländer, Großstädte
 • Text: Wer regiert eigentlich in Deutschland?
 • Lies . S. 10-19
 • Karte Großstädte ausfüllen
 • Fragen beantworten: Zum Text Wer regiert eigentlich in Deutschland?

 

 

 

 • Hausaufgaben-Test: Hast du beim Lesen aufgepasst/Fragen beantworten
 • Deutsch Landschaften, Karte
 • Übung, Aufgaben zu Landschaften, Flüssen
 • Lies S. 20-23
 • Schreibe deine Meinung und Begründe: Was war am interessantesten in dem Buch und warum?

 

 

 

 • Intro Recherche: Deutschsprachige Heimatstadt (oder die der Eltern) in Deutschland, Österreich oder der Schweiz+ Lernplakat
 • Recherche+Lernplakat. üben
 • Für das Diktat üben

 

 

 

 • Mündliche Präsentation: Recherche der Heimatstadt + Lernplakat
 • Diktat

 

 • Für das Diktat üben

 

 

 

 • Erfindungen von Deutschsprachigen
 • Diktat
 • Für den Test üben

 

 

 

 

Test

 

Das hast du gelernt!

Lernziele/Das kann ich:

 

Ich kann ein Sachbuch lesen.                                                              

Ich kann eine eigene Recherche machen.                                            

Ich kann etwas über Deutschlands Landschaft und Großstädte.        

Ich kann etwas über Deutschlands Demokratie.                                  

Ich kann etwas über meine deutschsprachigen Wurzeln.                    

Ich kann Rechtschreibregeln und Grammatikregeln.                           

   

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 4-6

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven lyssnar och förstår huvudinnehållet i tydligt vardagligt språk om välkända företeelser
Eleven förstår uppläst text, samtal, tvprogram, ljudfil och deltar i samtalet om det eleven har hört
Eleven återberättar en stor del av innehållet och ställer relevanta frågor till det eleven har hört
Eleven lyssnar, förstår och reflekterar över ålders- och nivåadekvata tvprogram, ljudfiler, uppläst text m.m. som gäller dagsaktuella frågor och belyser egna och andras villkor Eleven för resonemang om texternas/samtals/tvprograms budskap
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven deltar i samtal: ställer frågor, ger svar om ämnen av personligt intresse Eleven kan uttrycka sina känslor, erfarenheter och tankar Eleven återberättar strukturerat händelseförloppet i en bok/berättelse eller en film
Eleven deltar i samtal om elevens familj, skola, fritidsintressen, erfarenheter o.d. Eleven använder synonymer och motsatsord Eleven förstår betydelsen av rätt uttal, betoning och satsmelodi för att göra sig förstådd
Eleven ger och tar information och instruktioner, bidrar med relevanta frågor, kopplar till egna erfarenheter Eleven känner till ords och begrepps nyanser och värdeladdning Eleven kan göra enkla jämförelser mellan modersmålets och svenskans uttal och satsmelodi
Eleven kan utan förberedelse gå in i ett samtal med anknytning till vardagslivet Eleven i samtalet bidrar med frågor, åsikter, argument och egna erfarenheter Eleven gör ett medvetet urval av ord och begrepp som passar mottagaren Eleven gör presentationer anpassade till olika mottagare Eleven jämför modersmålets uttal, betoning och satsmelodi med svenskans
Läsförståelse
Eleven läser och förstår huvuddelen av innehållet i texter som består av högfrekvent och åldersanpassat språk som hör till vardag och skola Eleven skiljer mellan olika slags texter: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande
Eleven förstår i stort sätt olika slags texters uppbyggnad och typiska språkliga drag Eleven känner till berättande och poetiska texters typiska språkdrag samt deras ord och begrepp Eleven kan använda ordböcker/andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Eleven läser med viss flyt Eleven förstår beskrivande, skönlitterära, förklarande och instruerande texter, återger grundläggande delar av innehållet och samtalar om det Eleven särskiljer berättande och poetiska texters typiska språkdrag samt deras ord och begrepp
Eleven läser med flyt både högt och tyst Eleven förstår budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna, i åldersanpassad skön- och saklitteratur, sammanfattar och samtalar om läsningen, reflekterar över texternas budskap Eleven förstår modersmålets grundläggande struktur i jämförelse till svenskans
Skriftlig produktion
Eleven skriver enkla sammanhängande texter om sina intressen och upplevelser Språkbruket är någorlunda varierat, synonymer och motsatsord förekommer
Eleven skriver berättande och beskrivande texter som har en viss struktur Eleven använder synonymer och motsatsord Eleven tillämpar några vanliga skrivregler Eleven använder ordböcker, andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Eleven skriver berättande, beskrivande, informerande texter som har viss språklig variation med vardagliga och skolrelaterade ord Eleven använder med viss säkerhet några vanliga regler för språkriktighet
Eleven skriver texter som har tydlig struktur och språklig variation med inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp Eleven använder nyanserat och värdeladdat språk för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven använder några vanliga regler för språkriktighet Eleven kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålets och svenskans skriftspråk
Kultur och samhälle
Eleven känner till några seder och traditioner från områden där modersmålet talas och jämför dem med svenska traditioner
Eleven berättar om för eleven betydelsefulla traditioner, skolan och skolgången och kan jämföra med svenska traditioner och skolan
Eleven har kunskaper om geografi och kultur i områden där modersmålet talas
Eleven berättar om viktiga seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas, samt jämför dem med svenska förhållanden Eleven kan jämföra skolgång i området där modersmåls talas med skolgång i Sverige
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: