Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2017-02-09 14:30 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Tänk dig att du har fått ett spännande legobygge i present. Nu ligger alla delar utspridda på golvet och du har inte en aning om hur du ska göra för att få ihop det. Utan en tydlig instruktion blir det svårt, kanske omöjligt att veta hur delarna ska sitta ihop. Vi möts av instruerande texter nästan varje dag, hemma, i skolan, på träningen.

Innehåll

Skolans värdegrund och uppdrag


Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

 

Övergripande mål och riktlinjer


Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Kopplingar till läroplan

Lgr11 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Lgr11 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,


Kursplanens syfte


Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveck- lar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

  


Hur undervisningen kommer att gå till

 • Vi kommer arbeta med texter tillsammans för att lära oss om instruerande texters struktur.
 • Vi kommer att göra olika övningar för att träna på de olika delarna som är typiska.
 • Vi tränar på verb och substantiv samt böjning av dem.
 • Vi skriver en instruerande text tillsammans i halvklass.
 • Till sist skriver du en egen instruerande text. Du väljer fritt vad du vill skriva om.

 

 

Bedömning 

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du kan skapa en instruktion med dess typiska drag.
 • hur väl du använder stor bokstav, punkt och skiljetecken.
 • hur väl du förstår och använder rätt form på verb och substantiv.

Värdegrundsförmågor:

 • Att göra sitt bästa för varje tillfälle.
 • Att samarbeta och hjälpa varandra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: