Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1.Tabeller och diagram 2. Algebra -Åk 7

Skapad 2017-02-12 11:52 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Inom matte är en kropp något som har tre dimensioner - längd, bredd och höjd
Grundskola 7 Matematik
1. Vi ska lära er om olika typer diagram: stolpdiagram, stapeldiagram,linjediagram, cirkeldiagram, hur man kan rita och läsa varje diagram. Vi ska lära er att räkna de vanligaste lägesmåtten för att beskriva ett statistiskt material. 2. Algebra - Ni ska teckna uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt. - Ni ska beskriva logiska mönster matematiskt.

Innehåll

Mål

Tabeller och diagram

När du har arbetat med det området ska du kunna:

 •  skriva resultatet av undersökningen in i en frekvenstabell,
 • rita: stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram
 • beskriva statistiskt material med lägesmått: medelvärde,median och typvärde.

Algebra

När du ska arbeta med kapitlet 4 ska du kunna:

- hantera räknesätt i rätt ordning

- teckna uttryck med flera räknesätt för beskriva vardagliga händelser matematiskt

- tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel

- beskriva logiska mönster matematiskt och med ord

- skapa mönster

- lösa ekvationer

- lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer

- förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

 

Matteord- begrepp

Tabeller och diagram

Du ska kunna förklara begrepp:

- frekvenstabell, stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram

- medelvärde,median och typvärde

Algebra

Du ska kunna förklara begrepp:

- numeriskt och algebraiskt uttryck,

- variabel,

- mönster,

- talföljd,

- ekvation,

- likhet,

obekant.

 

 Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
 • Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
 • Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
 • Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
 • Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  
 • Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning

Undervisningen kommer att innehålla teori och laborativa moment och grupp-/par diskussioner med utgångspunkt från att du ska utvecklas mot målen som beskrivs ovan.  För att ytterligare utveckla din tilltro till att jobba självständigt ges även en läxa varje vecka.

Bedömning

Läraren bedömer elevens förmåga att:

 • förstå och hitta lösningar på problem • förmåga att välja lämplig lösningsmetod • förmåga att muntligt och skriftligt redovisa sina tankar och slutsatser • förmåga att bedöma sina lösningars rimlighet • använda de matematiska begreppen som är kopplade till arbetsområdet.

Så jobbar vi:

• Lärarledda genomgångar

• Laborativ matematik

• Problemlösning

• Samtal och diskussioner i grupp/klass

• Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid

• Eget arbete - enskilt - hemma

 

Uppgifter

 • läxa 11

 • läxa 12

 • läxa 13

 • Läxa 14

 • läxa 15

 • läxa 16

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Algebra -Åk 7

Rubrik 1

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Kommunikation/ Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem
Resonemang
För och följer matematiska resonemang samt värderar valda strategier och metoder.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: