Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans planering för hur vi arbetar med barnens sociala och emotionella utveckling både enskilt och i grupp

Skapad 2017-02-13 08:38 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Förskola
Under terminen fokuserar vi på att arbeta ihop en trygg barngrupp. Vi uppmärksammar och samtalar kring olika känslor och känslouttryck samt hur vi är mot varandra.

Innehåll

Utifrån forskning

Guvå (2011) menar att man som pedagog i förskolan bör ha kunskap och ledarförmåga. Lärarens förhållningssätt gentemot gruppen och barnen samt att de är delaktiga är viktigt. Som pedagog handlar det om att skapa en positiv grund för gruppen och skapa en blick för barnens personligheter och roller. Detta är något som kommer in i alla lekar som är lustfyllda för gruppen.

Brodin och Hylander (2010) skriver om att aktuell forskning påvisar att känslor och tankar utvecklas parallellt i ständigt växelspel och hur vuxna förhåller sig till barnen är av stor vikt. De vuxna behöver sätta ord på barnens känslor.

Mål

Barnen känner sig sedda och utvecklar positiva relationer i gruppen. Barnen ska känna sig trygga att uttrycka sina känslor och visa empati och en vilja att hjälpa varandra.

Målkriterie 

Vi ser att barnen hjälper varandra vid av och påklädning och tröstar sina kompisar när de är ledsna. Vi ser att barnen pratar om och uttrycker sina känslor.

Syfte 

Barnen har börjat prata om sina och andras känslor, och detta vill vi bygga vidare på.

Metod 

Vi delar in barnen i mindre grupper i syfte att skapa gynnsamma relationer i barngruppen. Vi är tydliga i vårt sätt att vara, dels i vårt förhållningssätt, dels genom rutin och struktur. För att kunna se till varje individ arbetar vi även i ytterligare mindre grupper.

Genom olika lekar och samskapande aktiviteter stärker vi gruppkänslan. Vi är delaktiga i barnens lek för att "handleda". Vi skapar tillsammans, skapar gemensamma regler utifrån barnens tankar och arbetar medvetet med att öka barnens delaktighet och inflytande i verksamheten. Vi samtalar om hur man är en bra kompis, sätter ord på våra känslor och observerar barnen inför planen för likabehandling. 

Vi sätter upp känslokort som vi samtalar kring.

Genom observationer utvärderar vi fortlöpande hur barnens samspel i gruppen fungerar, hur leken utvecklas och hur lekmiljön kan stimuleras på bästa sätt. Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer. Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Vårterminen juni-2017

Uppföljning/analys

Vi har arbetat i mindre grupper. Vi har uppmuntrat och stöttat barnen att både ge och be kamraterna om hjälp. Vi ser nu resultatet när de på eget initiativ ber kamraterna om hjälp och ser att kamraterna behöver hjälp.

Vi har pratat med barnen om känslor med hjälp av "känslokorten". Nu använder barnen sig av dem när de ska uttrycka sina känslor.  Vi har använt oss av begrepp som  känslouttryck arg, glad och ledsen, tillsammans, turas om och trösta varandra. 

Genom att ha gemensam samling innan lunch har vi uppmärksammat barnen på närvarande/frånvarande barn. Barnen blir glada när de möter varandra, ofta blir det kramkalas.

De äldre barnen leker nu i stor grupp längre stunder. De är noggranna att alla ska få vara med. De hjälper varandra i leken och ser till att alla får uppmärksamhet. 

De har övat empati genom leken. De har lekt att de ramlat och kamraterna tröstat och hjälpt dem.

 

Utveckling (Hur fortsätter vi? Hur går vi vidare?)

Vi förbereder grupperna inför hösten för att få en trygg start nästa terminen. De får bekanta sig med nya pedagoger och kamrater. De äldsta pratar vi med om "flytten" till hösten. De har egna aktiviteter tillsammans till exempel samling.

Vi fortsätter med smågrupper.

Tillfälle 2

Process (Så här gjorde vi)

Uppföljning/analys (Reflektion med barnen och analys av pedagogen. Hur blev resultatet, vilka arbetssätt/metoder använde vi som blev framgångsrika.)

Utveckling (Hur fortsätter vi? Hur går vi vidare?)

Tillfälle 3

Process (Så här gjorde vi)

Uppföljning/analys (Reflektion med barnen och analys av pedagogen. Hur blev resultatet, vilka arbetssätt/metoder använde vi som blev framgångsrika.)

Utveckling (Hur fortsätter vi? Hur går vi vidare?)

Tillfälle 4

Process (Så här gjorde vi)

Uppföljning/analys (Reflektion med barnen och analys av pedagogen. Hur blev resultatet, vilka arbetssätt/metoder använde vi som blev framgångsrika.)

Utveckling (Hur fortsätter vi? Hur går vi vidare?)

Utvärdering (Sammanfattning av projektet. Verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm.)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: