Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi åk 8

Skapad 2017-02-13 08:56 i Forssaklackskolan Borlänge
En planering för arbetsområdet kolväten, alkoholer och kolets kretslopp.
Grundskola 7 – 9 Kemi
I detta arbetsområde kommer du arbeta med kolets kemi, i dagligt tal organisk kemi. Det finns flera miljoner olika kolföreningar och under denna kurs kommer du lära dig varför. Vi kommer även prata om hur växthuseffekten hör ihop med kolets kretslopp och hur det påverkas av förbränning av kol, olja och naturgas.

Innehåll

Kolatomens egenskap att alltid ha fyra bindningar och vilka möjligheter detta leder till. 95% av alla kända kemiska föreningar är just kolföreningar. 

Under arbetsområdets gång kommer att lära dig mer om

 • Organisk kemi - kolväten och alkoholer.  Dessa typer av kolföreningar är de vanligaste vi kommer i kontakt med i vardagen. Du kommer lära dig metoder för att känna igen dessa typer av kolväten.
 • Växthuseffekten och försurning - hur påverkas de av förbränning av kolväten. Dessa begrepp är ständigt närvarande i dagens samhällsdebatt
 • Fossila bränslen - Stenkol, naturgas, råolja, oljeraffinaderi, oljefraktioner och förbränning av dessa. Varför förbränner vi kolväten, vad är det vi får ut från dem som gör att vi använder den dagligen?
 • Biobränslen - Ett alternativ till att använda fossila bränslen är biobränslen, vilka för- och nackdelar finns det med just biobränslen?
 • Kolets kretslopp - Varför vill vi ens minska användandet av fossila bränslen för både energiproduktion och transport? Kolets kretslopp ger en tydligt förståelse för varför.

 

 

 

 

Vecka

Moment

Att läsa

Frågor

Labb.

Bedömning

46

Växthuseffekten och försurning

 

 

 

 

 

            

Organisk kemi:

Kolväten

 - alkaner,

-  alkener,

- alkyner,

- alkoholer.

 

 

 

Hantera och användar  brännare.

 

Vad bild

nas när gasol brinner?

 

Kulmodeller

 

47-48

Forts. v. 46

 

Fossila bränslen – förbränning, stenkol, råolja, naturgas, oljeraffinaderi, oljefraktioner

 

Biobränslen och förnybara energikällor

 

Kolets kretslopp – cellandning och fotosyntes

 

 

 

 

 

 

Alkoholer

 

v. 47

nskilt, läxförhör

49

 

 

2 (vt -17)

 

 

 

Alkoholer

 

 

 

 

 

Alkoholers egenskaper

Grupp-uppgift - Debatt

 

 

 

Examination sker genom inlämnade av diagnos av igenkännande av kolväten, individuella debattanteckningar och genomförande av debatt, inlämningsuppgift av laborationsrapport och utförande av laboration.

Uppgifter

 • Alkoholers egenskaper

 • Alkoholers egenskaper

 • Dag Ottos energikraftverk

 • Labb. Vilka livsmedel innehåller kol?

 • Laboration: Kol i livsmedel

 • Debatt - Dag Ottos elkraftverk

 • Övningsuppgift att känna igen kolväten

 • Förbränning av kolväten (fördjupning)

 • Inläsningsfrågor att besvara med hjälp utav häftet

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Debattuppgift om energikraftverk

Förarbete och genomförande av debatt momentet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven når inte upp till målen
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i luft och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexakemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven når inte upp till målen
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Eleven når inte upp till målen
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och välunderbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Samtala och diskutera
Eleven når inte upp till målen
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
Eleven når inte upp till målen
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: