Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklinten och Djingis Khan

Skapad 2017-02-13 13:22 i Testförskola pedagogisk planering Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
”Vårt mål är att vi ska släppa vidare kärleksfulla, empatiska, trygga och ihärdiga individer till skolan och vidare ut i livet”.

Innehåll

Höstterminen 2016

v.33- v.40

Under denna period SKA vi ha haft en utvecklingsdag där vi gemensamt beslutar om läsårets 2 fokusområden utifrån föregående års kvalitetsredovisning. Varje läsår har vi tre fokusområden dock har vi fattat beslut om att läsårets första fokusområde alltid ska vara det samma. Vid valet av fokusområde ligger föregående läsårs SKA rapport till grund och utifrån analysen i rapporten fattar vi beslut om vilka fokusområden vi SKA ha.

 

v.41- v.43

Första reflektionsperioden varar fr.o.m. v.41 tom v.43 och varje läsår är vårt första reflektionsområde ALLTID Normer och värden. Det pga. att vi gemensamt kommit fram till att detta mål är grunden som vår verksamhet vilar på.

v.41 reflekterar pedagogerna med barnen.

v.41 tom v.43 reflekterar pedagogerna. Se bilaga ” Reflektionsveckorna schemamall BK förslag ht 2015”

 

v.47- v.49  

Andra reflektionsperioden varar fr.o.m. v.47 tom v.49 och fokusområde två gäller.

v.47 reflekterar pedagogerna med barnen.

v.47 tom v.49 reflekterar pedagogerna. Se bilaga ” Reflektionsveckorna schemamall BK förslag ht 2015”

 

 

Vårterminen 2017

v.11- v.13

Tredje reflektionsperioden varar fr.o.m. v.11 tom v.49 och fokusområde tre gäller.

v.11 reflekterar pedagogerna med barnen.

v.11 tom v.13 reflekterar pedagogerna. Se bilaga ” Reflektionsveckorna schemamall BK förslag ht 2015”

 

v.20- v.23

Den fjärde och sista reflektionsperioden varar fr.o.m. v.20 tom v.23 och då går pedagogerna igenom läsårets kvalitetskort, gör sina sista justeringar och lämnar in dessa till förskolechefen digitalt.

 

v.24- v.35

Förskolechef sammanställer resultatet och lämnar läsårets SKA rapport till huvudmannen.

 

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

 

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

 

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

 

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

 

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

 

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

 

4. Läroplansmål - välj mål från "läroplanen" nedan

 

 

När ni gjort klart er pedagogiska planering tilldelar ni den till er avdelning. Därefter kopplar ni till den pedagogiska planeringen varje gång ni dokumenterar utifrån planeringen, dvs när ni se effekter av era planerade insatser. (blogg/lärlogg)

 

Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp. I personalgruppen skapas ett blogginlägg som syftar till att fungera som reflektion och analys av ert arbete, detta inlägg kopplas till den pedagogiska planeringen som finns tilldelade hos barnen.
Nedan finner ni några instruktionsfilmer kring hur ni kan använda pedagogisk planering på er förskola.

 

Hur skapar och tilldelar du en pedagogisk planering?

Hur kopplar du ett blogginlägg till en pedagogisk planering?

Hur skapar du en personalgrupp? (Till administratören)

Reflektion i personalgruppen

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: