Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gladans fritidshem läsår 17/18

Skapad 2017-02-13 16:34 i Nyhemsskolans fritidshem Halmstad
Grundskola F – 5
Gladans fritidshem 17/18

Innehåll

 

Utgångspunkt

Vi vill genom våra aktiviteter skapa en vi-känsla på Gladans fritids. På Gladan går elever från tre olika årskurser. Vi vill skapa en ökad trygghet i gruppen, då vi delvis har en ny gruppkonstellation och även är i nya lokaler.

Syfte [klicka]

Centralt innehåll [klicka]

Konkreta mål

 • Vi vill också se att eleverna känner att de kan utbyta idéer och tankar med varandra och oss pedagoger.
 • Vi vill se ökad trygghet i elevgruppen.

Genomförande

Fritidsmöte

Fritidsmöte har vi när det finns behov att ta upp något eller när vi behöver informera eleverna om någonting. Eleverna får här möjlighet att framföra sina tankar, förslag och åsikter om vår verksamhet. De får även träna på att prata inför grupp och att lyssna aktivt.

Läsgrupperna

I läsgrupperna får eleverna läsa tyst i böcker som de varit med och lånat på biblioteket. Vi delar upp dem i två grupper. I varje grupp finns en eller två pedagoger som stöttar de elever som är i behov av stöttning i läsandet. I läsgrupperna har vi med jämna mellanrum högläsning av kapitelböcker (från och med vt 18 med ett tydligt värdegrundstema var tredje vecka, med efterföljande reflektioner och diskussioner i grupperna).

 

Gympasalen på onsdagar

 

I gympasalen får eleverna pröva på olika aktiviteter, såsom lekar, samarbetsövningar med mera. Eleverna får här träna bland annat turtagning, samarbete, utveckla sin motorik och de får även utlopp för sitt behov att röra på sig. Aktiviteterna är både lugna och livliga.

 

Skapandegruppen

 

I skapandegruppen får eleverna uttrycka sina kreativa och estetiska behov. Eleverna får prova att skapa med olika material, verktyg och metoder.

 

Handbollsandan

 

I Handbollsandan får eleverna möta andra jämnåriga elever från andra skolor. De får även se vad som finns i deras närområde. De får även motorisk träning. Eleverna får genom sitt deltagande i Handbollsandan utlopp för sitt rörelsebehov.

 

Aktivitetsgruppen

 

I aktivitetsgruppen fokuserar vi på att eleverna ska få träna sig på att samarbeta, att visa hänsyn och respektera varandra, och turtagning. Eleverna får prova på olika fysiska aktiviteter, såväl lugna som livliga sådana.

Uppföljning

 • Vi pedagoger kommer både enskilt och tillsammans sitta ned och analysera och diskutera hur vi upplever klimatet på fritids. Detta ska vi göra regelbundet under läsåret. 
 • Eleverna ska få besvara en trivselenkät, där de får uttrycka bland annat hur de upplever sin tid på fritids. Trivselenkäten genomförs en gång innan jullovet och en gång innan sommarlovet.

Dokumentation

 • Genom trivselenkäten
 • Pedagogernas egna tankar och diskussioner
 • Önskelåda - där eleverna får ge förslag på vad de skulle vilja göra på fritids eller om det är något som inte är bra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: