Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för arbetsområde: Geometri och räknesätt

Skapad 2017-02-13 19:11 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 5 Matematik
Vad betyder geometri? Hur kan man räkna ut storleken på ett område? Vad menas med area och omkrets? Vilka olika geometriska objekt finns det? Vad är symmetri? Vad betyder t.ex. skala 1:1? Vilket räknesätt ska jag använda? Det här kommer du att få lära mer om i det här arbetsområdet

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

Använda  begrepp som har med geometri att göra, tex. längd, bredd, bas, höjd, hörn, sida, kant, sidoyta, parallella, omkrets, area, vinkel (spetsig, rak,  trubbig, rät), namnge och beskriva  två- och tredimensionella geometriska figurer (rektangel, kvadrat, triangel, cirkel, parallellogram, kub, cylinder, kon, rätblock, klot, pyramid.

förstå och använda begreppen: Skala, förstora, förminska

Metod och beräkning:  uppskatta, jämföra  och mäta vinklars storlek, uppskatta, mäta och beräkna omkrets och area av rektanglar, kvadrater och trianglar. beskriva symmetri och symmetrilinjer. Beräkna enkla skalor t.ex. 1:2, 2:1, 1:1, 1:5

Resonemang och kommunikation: Kunna redogöra för (visa/berätta) ditt tillvägagångssätt vid beräkningar och problemlösning och kunna förstå/använda de fyra räknesätten.

Arbetssätt och arbetsformer

Du kommer att få utveckla dina kunskaper genom:

 • gemensamma genomgångar av nya begrepp/metoder och repetitioner av tidigare
 • diskussioner både i helklass och i mindre grupp  
 • praktisk/laborativt arbete
 • grupparbete och enskilt arbete
 • färdighetsträna genom praktiska uppgifter/arbetsblad/läromedel

 

 

Bedömning och dokumentation

Bedömning:

Dina kunskaper bedöms fortlöpande genom:

 • observationer under lektionstid
 • återkopplingar till arbeten
 • genom inlämnade arbetsuppgifter
 • vad du visar i skriftliga/muntliga prov

 

Dokumentation av området sker genom:

att din kunskapsutveckling dokumenteras i matrisen nedan samt i den övergripande matrisen för ämnet matematik (BeMa:s Observationspunkter samt bedömningsmatris förmågor/kompetenser, år 5).  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
BeMa:s Observationspunkter samt bedömningsmatris förmågor/kompetenser, år 5 (LGR 11).

Behöver träna vidare med delområdet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunksaper
Addition och subtraktion
Väljer lämpligt räknesätt och skriftliga beräkningar vid flerstegsuppgifter. Uppskattar och reflekterar över lösningar och deras rimlighet. Använder miniräknaren.
Multiplikation och division
Väljer lämpligt räknesätt och skriftliga beräkningar vid flerstegsuppgifter. Uppskattar och reflekterar över lösningar och deras rimlighet. Använder miniräknaren.
Geometri - beggrepp
Använder grundläggande begrepp som t.ex. längd, bredd, bas, höjd, hörn, sida, kant, sidoyta, parallella, omkrets, area, vinkel (spetsig, rak, trubbig, rät),
geometri - geometriska objekt
Kan namnge och beskriva egenskaper hos tre- och tvådimensionella objekt. T ex rektangel, kvadrat, triangel, cirkel, parallellogram, kub, cylinder, kon, rätblock, klot, pyramid
geometri - kvadratenheter
uppskattar storleken av kvadrat- cm, dm, och m
geometri - omkrets
Uppskattar och beräknar omkrets (på kvadrat, rektangel och triangel) och använder lämpliga enheter
geometri - area
Uppskattar och beräknar area (på kvadrat, rektangel och triangel) och använder lämpliga enheter
geometri - vinklar
Kan jämföra, uppskatta, mäta och namnge en rät, en trubbig och en spetsig
geometri - symmetri
Beskriva symmetrier och symmetrilinjer
Skala: Kan tolka ritningar och kartor samt göra proportionerliga skisser
Kan . beräkna enkla skalor. t,ex skala, 1:1, 1:2, 2:1, 1:10, 10:1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: