Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - Energi & Klimat

Skapad 2017-02-14 08:38 i Björkbackens förskola Bollnäs
Under Grön flagg har vi valt att upptäcka närmiljön tillsammans med barnen. Något som intresserar barnen mycket är var de själva och kamraterna bor, och vi kommer att promenera till deras hem så att barnen får visa var de bor.
Förskola
Spara energi

Innehåll

BAKGRUND

Björkbackens förskola har valt att arbeta med Grön flagg. För att få en grönflaggcertifiering ska man arbeta utifrån 3 teman. Ett av våra teman är energi & klimat.

MÅL

Vi vill få barnen medvetna om att vara rädd om vår miljö och vi vill uppmärksamma barn och vuxna på förskolan att vi tillvaratar förskolans resurser. Inte slösa på vatten, energi, mat, leksaker, material mm.

METOD - GENOMFÖRANDE

 Detta gör vi genom att prata med varandra om att vi ska:

Stänga av vattenkranar när vi är klara med vattnet.

Vi tar så mycket mat magen orkar när vi ska äta - bättre att fylla på flera gånger än att göra det till en vana att ta för mycket mat som får slängas.

Vi lär oss vara rädda om förskolans leksaker och material så vi slipper slänga saker i onödan och därmed även köpa in nytt alltför ofta.

Släcka lampor i rum där ingen är.

Fortsätta ha miljöveckor i slutet av april varje år för att se över vår gård och slänga trasiga leksaker och reparera det som går.

Ha grönflaggsamlingar med barnen där vi reflekterar över det arbete vi gör. Se på film om energi och klimat tillsammans med barnen.

DOKUMENTATION

Arbetet kommer dokumenteras med hjälp av bilder, filmer och samtalsprotokoll.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på våra avdelningsplaneringar och diskuterar hur vi skall gå vidare.

Barnen får reflektera kring fotografier enskilt och i grupp. De äldsta barnen kommer ha barnråd tillsammans med en pedagog. En rapport ska skrivas och skickas in för granskning hos hsr.se

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: