Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och Kommunikation Akvariet Grupp T

Skapad 2017-02-14 15:44 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Denna PP har upprättats utifrån barnens överenskommelser. Vi vill att barnen ska få möjlighet att erövra kunskap genom sitt intresse för språk i samspel med andra.

Innehåll

Strävansmål:

 • Se kopplingar till läroplanen.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågan att samspela

Förmågan att återberätta

Förmågan att utveckla sitt talspråk och ordförråd

Förmågan att förstå språkljud och hur de förhåller sig till varandra

Förmågan att utveckla alfabetsljud

Utveckla sin förståelse för användandet av gemener och versaler

Genomförande/HUR:

Vi använder oss av materialet Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan

Vem/vilka:

6 barn 1 pedagog

Förberedelser:

Vi ser till att skapa förutsättningar så barnen får möjlighet att hålla sin uppmärksamhet och vilja deltaga i samspel med andra. Detta gör vi genom att välja en lugn plats för samling och att vi samlas kring ett gemensamt objekt eller aktivitet. Barns lärande är beroende av både kommunikation och samspel med lärare och andra barn, varför barngruppen kan ses som en viktigt del i lärandet (Doverborg, 2007, s. 7)

Vi förbereder oss genom att läsa in oss på materialet inför varje tillfälle och lånar böcker på biblioteket samt leta fram konkret material för att förtydliga innehållet i samlingarna.

 

Aktiviteter:

Språksamling 1

Språksamling 2

Språksamling 3

Språksamling 4

Språksamling 5

 

Efterarbete:

Vi dokumenterar tillsammans med barnen det vi har samtalat kring och gjort. Vid vår reflektionstid reflekterar vi kring vad vi som pedagoger gjorde i aktiviteter, hur det slog an på barnen och hur vi går vidare. Det är den vuxne som måste hitta vägen fram till barnens tänkande och språk, ge dem möjlighet att förvalta och vidareutveckla den kompetens som de besitter (Solhem och Reikerås, 2004, s. 17)

 

Referenser:

Doverborg, E. (2207) i Nationellt centrum för matematikutbildning (2007). Små barns matematik: erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare. (1:4 uppl.) Göteborg: NCM, Göteborgs universitet.

Solem, I.H. & Reikerås, E.K.L. (2004). Det matematiska barnet. (1. uppl.) Stockholm: Natur och kultur.

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: