Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk 8

Skapad 2017-02-15 10:01 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Vi använder oss ofta av olika typer av samband i vår vardag, t.ex. i beräkning av pris när vi handlar äpplen eller lösgodis.

När du väljer mobilabonnemang är det viktigt att du känner till hur man beräknar kostnad utifrån olika samband för att du ska välja det abonnemang som passar dig bäst. Det och mycket annat kommer du att få träna dig på i det här området.

Innehåll

1. Samband

I det här området arbetar vi med koordinatsystem. Du lär dig att rita koordinatsystem, samt ange punkter i det och tolka olika typer av linjära samband.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Följande centrala innehåll bearbetas i arbetsområdet:

4. Arbetssätt

Vårt arbete bygger på:

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • arbete tillsammans med andra
 • muntliga och skriftliga redovisningar
 • värdering av olika lösningsmetoder tillsammans med dina klasskamrater och din lärare

5. Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån de kunskaper du visar:

 • vid muntlig och skriftlig redovisning (både enskilt och i grupp)
 • i din förmåga att använda det matematiska språket (i tal och skrift)
 • på prov i slutet av arbetsområdet, där du ges möjlighet att visa din förståelse för de moment som vi jobbat med

6. Kunskapskrav

När du har arbetat klart med arbetsområdet ska du kunna:

 • rita och ange punkter i ett koordinatsystem
 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva och tolka olika typer av linjära samband

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Tyresö Matematik år 7-9

Problemlösning: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
Eleven kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Eleven kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer ..
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer..
I beskrivningarna kan eleven föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Samband och förändring
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med mycket gott resultat.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Samtal
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Eleven använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Föra och följa matematiska resonemang

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: