Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rymden

Skapad 2017-02-15 14:24 i Hamburgsundskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 – 6 Teknik Samhällskunskap Svenska Bild Fysik
I arbetsområdet "Rymden" ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar. Du ska få lära dig dag, natt, månader, år och årstider. Vi ska även lära oss om människan i rymden. Vi ska arbeta med vilka förutsättningar människan behöver ha för att klara ett uppdrag i rymden, både tekniska, fysiska och demokratiska behov. Detta gör vi i samtal i grupp och helklass enligt EPA modellen. Vi läser Uppdrag Silverstjärnan av Peter Ekberg tillsammans. Vi läser även faktaboken Resan till planeterna. Vi ser på filmer som knyter an till vårt temaområde t ex Rymden, människan och satelliter. tillsammans. Utifrån de här böckerna och filmerna tillsammans med ytterligare faktainhämtning ska ni skriva en sakprosatext om rymden och skriva en egen fortsättning på Uppdrag Silverstjärnan. Ni kommer att få vidareutveckla er förmåga att förstå och använda ord och begrepp och bygga upp ert språkliga register. Ni kommer att få arbeta med olika textaktviteter, kunna ge och få respons på era texter, samt arbeta med text, bild och symboler.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

-Läsa litteratur

-Titta på filmer

-Skriva faktatexter där text och bild samspelar

- Skriva berättande text "En rymdberättelse" eller fortsättning på Uppdrag Silverstjärnan.

-Diskussioner, EPA

-Göra filmer med hjälp av green screen

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • använda ord och begrepp som hör till rymden
 • förstå vad de olika orden och begreppen betyder
 • söka,tolka och värdera infomation
 • hur du skapar din sakprosatext.
 • hur du låter bild och text samspela, multimodalitet. 
 • förklara orsaker och samband
 • presentera arbetet
 • ta eget ansvar
 • skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och slut.
 • skriva en berättande text med person och miljöbeskrivning.
 •  använda dig av sambandsord.
 • använda skiljetecken.
 • hur du kan bedöma dina egna och andras texter.

Det här bedömer vi när du:

Redovisar muntligt.

Skriver berättande text och sakprosatext.

Bedömer egna och andras texter och hur du tar hjälp av den respons du får.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: