Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dansen 2016-2017

Skapad 2017-02-16 08:32 i Teaterkullens förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Dansens GPP för läsåret 2016-2017

Innehåll

Varför?

Utifrån vårens kvalitetsberättelse ser vi att vi ska utmana barnen mer i matematik kring geometriska former och siffror. Vi kommer att fortsätta använda fantasin som verktyg eftersom vi ser att det engagerar barnen, det blir en magi i verksamheten. Barnen börjar visa intresse för bokstäver och vi spinner vidare på det. Vi ser att vår närvaro behövs för att lärmiljöerna ska utvecklas. Vi behöver bli bättre på att låta barnen ställa hypoteser.

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan 98/10 och Målbilder- att arbeta med barns språkliga och kommunikativa utveckling i vårt tema "Upplevelser- utmaningar". Utifrån vår Plan mot kränkande behandling arbetar vi med alla flickors och alla pojkars lika värde. Alla barn och vuxna som kommer till förskolan ska känna sig välkomna. Våra lärmiljöer ska vara inbjudande och uppmuntra till kommunikation och inflytande.

Syfte/Mål

Barnens stora intresse för fantasiresorna och danssagorna gjorde att vi behåller fantasin som ett verktyg i vår verksamhet och projekt. Vi vill att barnen ska uppleva inlärning och undervisning på ett fantasifullt sätt.

De förmågor som vi vill att de ska utveckla är intresset för texter och matematik. Vi erbjuder dem olika typer av material.

För barnen

Barnen visar intresse för bokstäver och siffror och vi bygger vidare på det.

För pedagogerna

Vi behöver ta reda på mer vad matematik för de yngre barnen innebär.

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

Vi ger barnen förutsättningar att vara kompetenta genom att ge dem utmaningar där de kan lyckas och lära av varandra och tillsammans. Barnen får inflytande i verksamheten genom att reflektera kring temat och vad vi gjort och därefter planerar vi vidare. Vi vill att barnen ska uppleva inlärning och undervisning på ett fantasifullt sätt, bl. a. våra fantasiresor med fokus på skriftspråket. Barnen får skapa bokstäver på många olika sätt; med naturmaterial, grönsaker, kroppen, bestick, pärlplattor o.s.v. Vi arbetar i olika gruppkonstellationer för vi vill att barnen ska kunna arbeta med alla kompisar på avdelningen och lära av varandra. Till våren ska vi skicka hem kameran tillsammans med barnen så att de tillsammans med vårdnadshavare dokumenterar utifrån en uppgift. Vi ska vara närvarande pedagoger för att introducera lärmiljöer och material.

Uppföljning, utvärdering och utveckling (till våren 2017)

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: