Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation Vt-17

Skapad 2017-02-16 10:02 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Barn är av naturen nyfikna och vetgiriga och i sin lek strävar de efter att förstå sin omvärld. För att barn ska förstå de sammanhang de är involverade i behöver de utveckla sin förmåga att kunna uttrycka sina tankar och funderingar i vardagliga samanhang. Det kan till exempel vara att kunna diskutera och berätta vad dem gör. Eller att dem får ord att använda till görandet. Under terminen kommer språk och kommunikation ligga som en röd tråd i allt vi gör. Genom vårt arbete med Pippi-temat och våra andra fokusområden kommer barnen att få möta olika språkmiljöer.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill att barnen ska få en så bra språkutveckling som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi vill att barnen ska få ett rikt talspråk och ett ökat ordförråd.

Vi vill även ge de yngsta barnen möjlighet att uttrycka sig genom TAKK.

TAKK vill vi även ska hjälpa de äldre barnen att synliggöra orden.

Vi vill att de barn som behöver och har ett intresse ska få utmaning i sin skrivutveckling. 

 

Vilka arbetssätt och metoder ska använda?

Vi kommer att läsa böcker som utmanar barnen på deras nivå. Tillsammans med barnen samtalar vi om vad boken handlar om genom att utgå både från text och bild. Litteratur utifrån barnens ålder och intressen finns lättillgänglig för barnen på Rågfältet.

I leken kommer barnen att få möta språk och kommunikation. Vi pedagoger ska vara där och stötta barnen i deras samspel och genom att sätta ord på det de gör.

 
Vi arbetar med Takk( tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och tecknar siffror och ord som hör till måltiderna, kläder, färger mm. Vi kommer att arbeta med veckans tecken.


På samlingen innan lunch ska barnen få nya sånger och ramsor med anknytning till temat. Tillsammans med Temafigurerna kommer barnen även att få en inblick i hur man tex räknar i andra länder. 

Barnen kommer att utmanas i sin skrivutveckling genom sin egna bok. I boken de kan skriva och rita sina tankar och funderingar.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att lyssna på barnens tankar, funderingar och tidigare erfarenheter gör vi barnen delaktiga i sitt eget lärande. Vi låter barnen kontinuerligt ta del av sina egna lärprocesser genom att tillsammans med barnen utvärdera olika lärandesituationer.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och vid olika lärandesituationer. 
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring vad vi har lärt oss under veckan som gått. Detta gör vi på tisdagar då alla barnen är här.
  • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Hur gick det?

Vi ser att barnen har fått ett större ordförråd och ett rikare talspråk. Detta visar sig genom att barnen använder nya ord i olika sammanhang och att de i allt större utsträckning sätter ord på sina tankar och känslor. Vi har utmanat barnen i sin språkutveckling genom att föra boksamtal och samtala om de böcker vi läst samt att vi har varit med som stöd i deras samspel med varandra. Vi har arbetat med TAKK för att synliggöra orden och för att ge barnen ytterligare ett sätt att kommunicera.

Vad fungerade/fungerade inte?

Vi hade planerat att barnen skulle få nya rim och ramsor med anknytning till temat. Detta har vi inte hunnit med.

Hur går vi vidare?

Vi fortsätter att utmana barnen i deras språkutveckling utifrån vår planering. Till hösten 2017 planerar vi att utgå från litteraturen som grund för vår planerade verksamhet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: