Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen idag och imorgon

Skapad 2017-02-16 13:46 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk Idrott och hälsa NO (år 1-3) Samhällskunskap Engelska Slöjd Geografi Matematik
Hur sker utvecklingen i ett land från bondesamhälle till modern industristat? Du får möjlighet att fundera över de stora skillnader som råder mellan olika länder i världen och vad dessa skillnader beror på. Du studerar befolkningsutveckling och funderar på hur långt olika länder kommit i denna process och varför världens länder kommit olika långt. Du gör beräkningar utifrån den information du tar fram, tittar på hur globaliseringen har påverkat olika delar av världen och undersöker hur utbyte sker mellan olika länder. I en fördjupningsuppgift får du möjlighet att fundera över vilka olika aspekter i samhället som kan påverka ett lands utveckling och standard.

Innehåll

Mål för arbetet

 

När du är färdig med arbetsområdet ska du:

 

 Samhällskunskap och Geografi

 • ha en uppfattning om jordens befolkningsutveckling.
 • veta vilka faktorer som styr var människor bosätter sig.
 • ha kunskap om hur jordens befolkning är fördelad; storstäder, i- respektive u-land, glesbefolkade samt tätbefolkade områden etc.
 • kunna centrala begrepp såsom nativitet, mortalitet, reproduktion, fruktsamhet, folkökning, migration, urbanisering mm.
 • ha en uppfattning om vilka faktorer som påverkar födelse- och dödstal i ett land.
 • veta vad familjeplanering innebär.
 • kunna avläsa olika sorters befolkningspyramider och förklara varför befolkningsutvecklingen kan se olika ut i olika länder.
 • kunna en del om hur en befolkning utvecklas utifrån ”The demographic transition model”.
 • kunna redogöra för typiska drag i befolkningsutvecklingen i u- respektive i-länder.
 • ha en uppfattning om vilka problem som kan drabba ett överbefolkat respektive ett glesbefolkat område.
 • funderat över den orättvisa resursfördelningen i världen.
 • reflekterat över hur olika länder, samhällen och marknader påverkar ett lands utveckling.
 • fått möjlighet att resonera om vilka möjligheter ett land har att ta sig ur fattigdom.
 • ha kunskaper om internationella organisationers roll, syfte och begränsningar för att utföra sitt arbete i utvecklingsländer.

 

Matematik:

 • inhämtat matematisk fakta om befolkning, resurser och utveckling i olika länder
 • utfört matematiska beräkningar om befolkning, resurser och utveckling i olika länder
 • redovisat matematisk fakta om befolkning, resurser och utveckling i olika länder
 • redovisat matematisk jämförelse om befolkning, resurser och utveckling i olika länder
 • använt matematiska uttryck som argument och i din redogörelse om befolkning, resurser och utveckling i olika länder

NO

 • beskrivit och förklarat olika naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för landets utveckling och människors levnadsstandard

Svenska

 • argumenterat och framfört åsikter, slutsatser samt reflektioner kring din analys om ditt utvecklingsland.

Engelska

 • diskuterat och fört ett resonemang kring hur levnadsvillkor och kultur i olika länder påverkar människorna som bor där. 

Idrott och hälsa

 • Göra en planering för en lektion där du beskriver mål, säkerhet samt utomhusanpassningar.
 • Håller en lektion för en grupp i åk3,5,6 eller 9 utifrån din planering.
 • Reviderar planeringen efter det praktiska genomförandet och lämnar åter in.

Arbetsgång

Genomgångar Sk, Ge, No och Ma

Diskussioner

Laboration

Texter + begreppslista

Enklare text med uppgifter som alternativ till ordinarie text.

Fördjupningsuppgift: Analysera ett fattigt och ett rikt land. 

Matematik: problemlösning

Diverse filmer

Uppgifter med Gapminder

Värderingsövningar + Livets lotteri

TED-talks

Idrott och hälsa: Teoripass samt praktiska exempel och förklaringar.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • söka, samla samt använda information via nätet.
 • kunna ge exempel på, beskriva och redogöra för viktiga företeelser i arbetsområdet.
 • förstå samt använda nya ord och begrepp i arbetsområdet när du diskuterar, besvarar frågor och skriver egna texter.
 • kunna beskriva orsak ( orsakerna till varför en förändring sker) och verkan ( följderna av en förändring).
 • jämföra och dra slutsatser, d v s se likheter och skillnader mellan länder i olika utvecklingsfaser/ i- och u-land.
 • reflektera kring demografiska, ekonomiska samt politiska frågor.
 • delta i de muntliga diskussionerna genom att svara på frågor och dela med dig av dina egna åsikter.
 • argumentera och framföra åsikter, slutsatser samt reflektioner kring din analys om ditt utvecklingsland
 • inhämta fakta för att utföra matematiska beräkningar och redovisa strategier, metoder & modeller.

 • använda matematiska uttryck när du jämför och argumenterar.

 

 

 

Uppgifter

 • Världen idag och imorgon

Matriser

NO Sv Ma Sh En Sl Idh Ge SvA
Världen idag och imorgon

Geografi och samhällskunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TILLÄMPA KUNSKAPER
Du har vissa grundläggande kunskaper inom ämnet och använder en del fakta och begrepp.
Du förklarar med egna ord ny fakta och nya begrepp samt sätter in dessa i ett sammanhang.
Du använder dina kunskaper (fakta och begrepp) även i andra sammanhang. Du kopplar dina kunskaper till tidigare erövrade kunskaper och arbetsområden.
Du använder dig av den nya kunskapen på ett konstruktivt sätt. Du skiljer tydligt på fakta och åsikter, samt hänvisar till källor.
ARGUMENTATION
Förmågan att kommunicera sina åsikter, underbygga argument samt bemöta motargument.
Du återberättar utifrån den fakta du lärt dig men har svårt att förklara hur du tänker och varför du tänker just så.
Du visar att du har en del egna åsikter och motiverar dina ställningstaganden med en svag anknytning till den information du tagit del av.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring flera aspekter, tar ställning och motiverar dina åsikter. Du har stöd för dina ställningstaganden i källor och kan bemöta motargument.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett flertal aspekter, argumenterar utifrån olika perspektiv samt tar ställning och motiverar dina åsikter på ett sätt som blir tydligt och övertygande. Din argumentation grundar sig på källor, diskussioner och egna slutsatser/ erfarenheter.
REFLEKTERA, JÄMFÖRA OCH DRA SLUTSATSER
Du uttrycker egna åsikter baserat på enstaka fakta eller andras förklaringar. Du gör konstateranden och enklare jämförelser.
Du uttrycker egna åsikter och gör enklare jämförelser baserat på enstaka fakta. Resonemangen är till viss del underbyggda av relevant/lämplig fakta
Du uttrycker egna åsikter och gör jämförelser med fakta som grund för dina ställningstaganden. Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta.
Du reflekterar och uttrycker egna åsikter med relevant fakta som grund och kopplar kunskaperna till tidigare kunskaper och erfarenheter. Resonemangen och slutsatserna är utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta.
ANALYSERA
Förmågan att beskriva, förklara, koppla ihop och analysera
Du ger förslag på några förändringar som skulle få betydelse för ditt lands utveckling. Du har svårt att förklara förändringarnas betydelse för landet.
Du ger förslag på några förändringar vilka skulle få betydelse för ditt lands utveckling. Du förklarar förändringarnas betydelse för landet.
Du ger ett flertal förslag på väsentliga förändringar som skulle få betydelse för ditt lands utveckling. Du gör kopplingar utifrån kunskaperna om dina båda länder och förklarar utförligt. Du resonerar ur flera perspektiv.
Du ger ett flertal förslag på förändringar som skulle kunna göras, förklarar deras betydelse och konsekvenser för landet och kan resonera utifrån flera olika perspektiv, på kort/ lång sikt samt individ-/ grupp- och samhällsnivå.
BEGREPPSANVÄNDNING
Förmågan att använda begrepp för att beskriva, förklara, argumentera och analysera
Du använder dig av enstaka begrepp.
Du använder viktiga begrepp men förklarar bara ibland eller ofullständigt.
Du förklarar viktiga begrepp och använder dem i rätt sammanhang ,så att betydelsen tydligt framgår.
Du använder och förklarar viktiga begrepp för att resonera,argumentera, göra kopplingar och analysera ur flera perspektiv.

Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
ENGAGEMANG/INITIATIVFÖRMÅGA
Du deltar genom att svara på någon enstaka fråga vid diskussionstillfället.
Du deltar genom att svara på enstaka frågor vid diskussionstillfället.
Du deltar aktivt i den muntliga diskussionen genom att svara på frågor och dela med dig av dina egna åsikter ibland. Du lyssnar och bygger vidare på det dina klasskamrater har sagt.
Du deltar aktivt i den muntliga diskussionen både genom att ge tydliga/utförliga svar och egna åsikter samt lyssna och bygga vidare på det dina klasskamrater har sagt. Dina kommentarer visar att du reflekterar, tolkar och analyserar texten vi läst och diskuterat.
Engelsktalande länder
Kultur, vardagsliv, levnadssätt
Du berättar kortfattat om hur det är att leva i ett land.
Du berättar kortfattat om hur det är att leva i ett land och förklara varför.
Du redogör för hur det är att leva i ett land förklara varför det ser ut som det gör. Du ger exempel på vad man kan göra för att ändra det.
Du redogör utförligt och ur olika perspektiv kring hur det är eller har varit att leva i ett land och förklara varför. Du ger utvecklar och ger exempel på vad man skulle kunna göra för att ändra situationen.

Matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Problemlösning
Förmåga att inhämta fakta för att utföra beräkningar och redovisa strategier, metoder & modeller.
Du utför någon enkel beräkning med hjälp av given fakta. Du kan med lite stöd redovisa hur du tänker.
Du utför enkla beräkningar med hjälp av fakta som du själv hittar. Du redovisar enkelt vilka strategier, metoder och modeller du använder.
Du utför flera beräkningar med hjälp av fakta som du själv hittar inom några områden. Du redovisar tydligt vilka strategier, metoder och modeller du använder.
Du utför flera korrekta och effektiva beräkningar med hjälp av fakta som du hittar inom flera områden och helt passar till frågeställningen. Du redovisar tydligt vilka strategier, metoder och modeller du använder i logisk ordning.
Resonemang
Förmåga att använda matematiska uttrycksformer när du jämför och argumenterar.
Du använder någon matematisk uttrycksform när du redovisar.
Du använder enkla matematiska uttrycksformer och jämför och förklarar på ett enkelt sätt i din redovisning.
Du använder matematiska uttrycksformer som passar väl när du jämför och argumenterar inom olika områden i din redovisning.
Du använder helt korrekta matematiska uttrycksformer som passar mycket väl när du jämför och argumenterar inom olika områden i din redovisning.

Idrott och hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Mål
Din planering visar en svag koppling mellan aktiviteter och mål.
Din planering leder till att gruppen uppnår de uppsatta målen.
Planeringen följer en röd tråd och förklarar hur momenten leder gruppen till att uppnå målen.
Planeringen följer en röd tråd som förklarar hur momenten leder gruppen till att uppnå målen. Du aktiverar så många som möjligt under så lång tid som möjligt.
Säkerhet
Du förklarar på ett enkelt sätt säkerhetsaspekterna på din lektion.
Du förklarar på ett enkelt sätt säkerhetsaspekterna på din lektion.
Du visar goda kunskaper och förklarar hur gruppen ska utföra övningarna på ett säkert sätt.
Visar goda kunskaper om hur gruppen ska utföra övningarna på ett säkert sätt och förklarar riskerna med de olika aktiviteterna.
Utomhusanpassningar
Enkla utomhusanpassningar som är något genomförbara för att gruppen ska uppnå dina uppsatta mål.
Dina utomhusanpassningar är genomförbara för att gruppen ska uppnå dina uppsatta mål.
Du visar att du kan anpassa din lektion efter olika förhållanden och miljöer för att en grupp ska nå dina uppsatta mål.
Du visar god anpassning till olika förhållanden och miljöer utifrån ett vald u-land för att en grupp ska nå dina mål.

NO Sv Ma Sh En Sl Idh Ge SvA
Checklista: Världen idag och imorgon

Finns med
Geografiskt läge: klimat och naturresurser.
Demografisk beskrivning
Styrelseskick
Vilka faktorer det är fokus på att utveckla och varför.
Vilka innovationer som behövs för att möjliggöra utvecklingen.
Hur utvecklingsplanen ska genomföras.
Vilka aktörer som behövs för att genomföra planen.
Använder matematiska beräkningar för att visa hur utvalda nyckeltal påverkas.
Begreppsanvändning
Referatmarkeringar

NO Sv Ma Sh En Sl Idh Ge SvA
Världen idag och imorgon. NO-matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur naturvetenskapliga och tekniska innovationer påverkar människors levnadsstandard.
Ger ett exempel på en naturvetenskaplig/teknisk innovation. Kan utifrån vardagliga tankar säga något kortfattat om varför den är bra för landet eller människorna.
Kan göra en enkel beskrivning av en naturvetenskaplig/teknisk innovation och dess betydelse för människors levnadsvillkor. Kan beskriva något om hur den påverkar människors levnadsvillkor.
Kan ge en mer utförlig beskrivning av en naturvetenskaplig/teknisk innovation och dess betydelse för människors levnadsvillkor. Kan utifrån sitt exempel och något annat förslag på innovation dra en enkel slutsats om naturvetenskapens betydelse för människors levnadsförhållanden.
Kan med fördjupad fakta beskriva en naturvetenskaplig/teknisk innovation och dess betydelse för människor levnadsvillkor. Kan utifrån flera olika exempel på innovationer dra större slutsatser om naturvetenskapens betydelse för människors levnadsförhållanden och länders utveckling. Problematisera Fördel/nackdel/ begränsningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: