Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Gustav till Karl-en resa från Mora till Blåkulla

Skapad 2017-02-16 19:19 i Västra Karups skola Båstad
Historia Klass 6 Vårterminen 2017
Grundskola 6 Historia

I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om hur det var att leva i Sverige under vasatiden och stormaktstiden. På vår resa lär vi känna de kungar och drottningar som styrde Sverige men också de människor som byggde vårt land. Vi bekantar oss också med betydelsefulla personer och händelser i vår omvärld.

Vi tränar på att använda historiska källor samt resonerar om varför historiska händelser och personer kan framställas och tolkas på olika sätt.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Historia
Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet. Vi använder bland annat Begreppsmaskinen och Kahoot för att träna aktuella ord och begrepp.
Du kommer enskilt och gemensamt få läsa faktatexter samt se på filmer om aktuellt arbetsområde.
Du kommer att i samband med läsning av olika texter få svara på frågor samt delta i samtal kring det du läser för att upptäcka och beskriva samband mellan betydelsefulla personer, händelser och skeenden.
Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser av olika historiska händelser, se likheter och skillnader mellan olika tidsperioder, fundera över begreppen tolkning och källor samt beskriva förändringar.
Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, stödmallar och ord/begreppslistor).

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Historia
Visa på kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor samt beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Visa hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och då motivera ditt resonemang med hänvisningar till det förflutna.
Använda historiskt källmaterial och resonera om källornas användbarhet.
Tolka och visa på spår av historien i vår tid.
Resonera om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.


Du visar dina förmågor i historia genom att skriftligt/muntligt kunna besvara DE STORA FRÅGORNA:
Hur växte den svenska staten fram och hur organiserades den?
Vad var reformationen och vilka blev dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa?
Vilken betydelse hade de europeiska upptäcktsresorna och vilka konsekvenser fick de?
På vilket sätt deltog Sverige samt övriga länder kring Östersjön i ett globalt utbyte, till exempel då det gäller handel, språk och kultur?
Vilka var orsakerna till det svenska Östersjörikets framväxt och vilka blev konsekvenserna för olika människor och grupper?
Vad kan historiska källor berätta för oss om livet under vasatiden och stormaktstiden?
Hur har olika historiska personer, händelser och begrepp framställts och tolkats genom vår historia?
Vilka spår av vår historia finns kvar än idag?

Du presenterar dina kunskaper och förmågor i historia och genom skriftliga/muntliga inlämningsuppgifter, formulera svar på frågeställningar samt delta i samtal/diskussioner.

 

Uppgifter

 • Martin Luther och reformationen

 • Upptäckarnas tid-Columbus

 • Stormaktstiden, del 1

 • Historisk artikel

 • Stormaktstiden, del 2

 • Vasatiden, repetition

 • Gustav Vasa styr Sverige

 • Stormaktstiden, del 3

 • Trettioåriga kriget

 • Ord och begrepp, Stormaktstiden

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: