Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Lillberget avd 1 16/17

Skapad 2017-02-17 10:45 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Fokus på barns inflytande och språk och kommunikation

Innehåll

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Mål för likabehandlingsarbetet

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

(VÄLJ AVDELNINGENS PRIORITERADE MÅL)

 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 •   Arbetsprocess:Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen? 

 

 •  Ansvarig/Ansvariga:  

 

 

 

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

Mål – identitet och kroppsuppfattning

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 •  
 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

(VÄLJ AVDELNINGENS PRIORITERADE MÅL)

 

 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 •  Arbetsprocess: Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 •  Ansvarig/ansvariga:

 

 

Mål – språk och kommunikation

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

  •  

Prioriterade mål för förskolan:

 Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla

 

 

 • Förmågan att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • Ett nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
 • Intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
 • Sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 • Barnen kan lyssna och reflektera kring en bok.
 • De yngre barnen känner igen sina namn och de äldsta kan skriva sina namn när de lämnar förskolan.
 • Barnen kan återberätta enklare sagor och berättelser.
 • Barnen kan uttrycka sig och kommunicera på olika sätt, talat språk, tecknat språk, skrivspråk, bildspråk och kroppsspråk.
 • De äldsta barnen ska när de lämnar förskolan kunna begreppen: på-under, framför-bakom, bredvid, mellan, i.
 • Barnen har fått möjlighet att träna rim, färger, kategorier och antal på olika sätt.
 • Det finns Qr-koder som barnen kan läsa av och höra berättelser/sånger på sitt modersmål.
 • Arbetsprocess: Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 

 • Arbeta utifrån en bok med de olika grupperna. Uppleva böckerna på olika sätt ex. genom flanosaga, sagopåsar, sånger, drama, bild, förstärka med tecken samt genom att läsa av Qr- koder.
 • Genom att bearbeta boken på olika sätt, får vi in begrepp och känslor.
 • Arbeta med rim och ramsor och fortsätt med månadens ramsa och månadens teckensång.
 • Göra om veckans tecken till månadens tecken och introducera tecknet på samlingen. Fokusera på begreppen på-under, framför-bakom, bredvid, mellan, i.
 • Fortsätta att använda läslapparna, alla barn har en egen låda där läslapparna förvaras. Fortsätta att använda namnlapparna på samlingen, utveckla genom att barnens namnlappar även finns synliga och tillgängliga i den ”fria leken”.
 • Fortsätta med att strukturera och märka upp miljön, lägga till text till bilderna.
 • Samarbeta med Kulturskolan om vi får möjlighet till detta.
 • Göra om böcker till flanosagor och till overhead plast för att kunna användas på ljusbordet.
 • Använda våra sagopåsar, språkpåsar, sångburk och sångkort.
 • Genom att spela olika spel får barnen möjlighet att träna rim, kategorier, färger och antal.
 • Ansvarig/ansvariga:

 

Karin ansvarar för läslapparna, att alla har en egen låda, att det finns lappar och pennor. Laminerar namnlapparna så att barnen kan använda dem. Ansvarar för Qr-koderna.

 

Maggan ansvarar för månadens ramsor.

 

Per ansvarar för månadens tecken och teckensång.

 

Gunilla strukturerar upp miljön med bild och ord. Gunilla uppdaterar sångkorten.

 

Vi delar upp barnen i 4 grupper indelade efter mognad. Vi kommer att vara ansvariga för olika grupper.

 

Tillsammans hittar vi nya utmanande spel.

 

Mål – matematik

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

(VÄLJ AVDELNINGENS PRIORITERADE MÅL)

 

 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 •  Arbetsprocess:Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

 •  Ansvarig/ansvariga:

 

 

 

 

Mål – naturvetenskap och teknik

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

(VÄLJ AVDELNINGENS PRIORITERADE MÅL)

 

 

 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen

 

 •  Arbetsprocess:Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?   

 

 • Ansvarig/ansvariga

 

 

 

 

2.3 BARNS INFLYTANDE

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att

 

 • utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska
 • principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

 

 

 • Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 • Förskolans miljö är uppmärkt med bilder och text så att barnen har möjlighet att göra val och ta ansvar för att behålla förskolans struktur.
 • Barnen är medveten om ”stopp-handens” betydelse och får uttrycka sig utan att bli avbruten.
 • Barnrådets agenda är levande i barngruppen.
 • Arbetsprocess:Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?    

 

 

Märka upp miljön så att barnen vet vad som finns att välja på och vart materialet ska stå.

 

Introducera nytt material innan vi arbetar med det.

 

Pedagogerna stöttar barnen att lyssna och vänta på sin tur ex. genom att sätta upp ”stopp-handen”.

 

Genom att pedagogerna dokumenterar och reflekterar kring vad barnen säger och gör, kan vi utmana barnens intressen vidare. (Fortsätta att använda reflektionspärmen).

Diskutera barnrådets ämnen tillsammans med barnen, både innan och efter barnrådet. Representanten blir då en budbärare för hela barngruppen.

 

Pedagogerna uppmuntrar barnen till att vara och fråga en ”fiffig kompis”.

                                

 •  Ansvarig/ansvariga

 

Gunilla märker upp miljön och är ansvarig för att det finns mallar i reflektionspärmen.

 

Den som sitter vid matbordet, samlingen, påklädningen och andra situationer ansvarar för att de som är i närheten ges talutrymme.

 

Vi introducerar material gruppvis. Det hjälps vi alla åt med.

2.4 FÖRSKOLA OCH HEM

 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 (VÄLJ AVDELNINGENS PRIORITERADE MÅL)

 

 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 

 

 •  Arbetsprocess:Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?  

 

 • Ansvarig/ansvariga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: