Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur ska man tänka när man väljer bil

Skapad 2017-02-18 14:12 i Maserskolan Borlänge
Ett SNI liknande planering baserad på spektrum kemi och spektrum biologi
Grundskola 7 – 8 Biologi Kemi
Det pågår en stor debatt om hur vi ska göra för att rädda vårt klimat men är alla förslag smarta och kan hur påverkar förslagen vardagen för oss människor.

Innehåll

Sverige har något som heter miljömål, vissa av miljömålen är som vi kommer komma in på är: begränsad miljöpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv. Men dessa kan vara svåra att klara. En sak som påverkar miljömålen är användning av bilbränsle. Alla bränslen har för och nackdelar vilka vi kommer gå igenom. 

En stor debatt som får folk att debattera hett är frågan om användningsområden för skogen. Kan man byta ut all bensin och diesel mot drivmedel som kommer från skogen. Allt beror på hur man ser på problemet. Om man vill behålla en stor biologisk mångfald kan det vara svårt om man inte vill att folk ska åka bilar som går på bensin eller diesel. 

Är det rimligt att alla människor ska göra exakt lika? Om man bor ute på landsbygden är det rimligt att man då ska åka kollektivtraffik eller är det då okej att åka bil om man ska någonstans?

Uppgiften ni ska göra är att bestämma vilken typ av bil en kund som kommer in till en bilfirma. Ni kommer presentera muntligt genom en presentation och rollspel.

Intressanta artiklar 

http://www.dn.se/debatt/repliker/mer-biobransle-fran-skogen-raddar-inte-klimatet/

http://www.dn.se/debatt/repliker/sla-vakt-om-de-rena-biodrivmedlen/

http://teknikensvarld.se/skogen-kan-ge-bransle-at-sveriges-transporter-118635/

 http://teknikensvarld.se/diesel-eller-bensin-vi-vet-vad-just-du-ska-valja-153005/

http://www.expressen.se/motor/elbilarnas-batterier--sa-paverkar-de-miljon/

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/allt-fler-tankar-sin-bil-pa-el

http://www.resa-mellan.se/avstand-med-bil.php

 

FN globala miljömål

http://www.globalamalen.se/ 

Sveriges miljömål

http://www.miljomal.se/

Film om ekosystem: https://www.youtube.com/watch?v=s_HWRIkehPg

Klippp om hållbar utveckling

Kemikalendern: https://www.youtube.com/watch?v=ZC0d4s7VReI 

Naturvårdsverket: https://www.youtube.com/watch?v=9BOOHt324W  

 

  

Planeringen ser ut som följande: 

Lektion

Datum

Beröring

Ämne

1

 

Introduktion av uppgift, Globala målen

 

2

 

Ekosystem, 

 

3

 

5.2 Människans ekosystem, 4.4 Bruka utan att förbruka

 

4

 

Perspektiv 200 - 201, 74 - 75, Diskussions uppgift

 

5

 

2.4 Koldioxid - Både växthuseffekt och läskbubblor

 

6

 

5.3 Klimat i förändring

 

7

 

2.5 Giftiga oxider och smog

 

8

 

5.4 Förorenad luft

 

9

 

5.7 Hållbar utveckling

 

10

 

Genomgång av bilbränslen, Genomgång av litium

 

11

 

 Intressekonflikter  

12

 

 Eget arbete i grupp

 

13

 

Eget arbete i grupp

 

14

 

Eget arbete i grupp

 

15

 

Eget arbete i grupp

 

16

 

Inställd

 

17

 

Eget arbete i grupp

 

18

 

Förberedelse

 

19

 

Presentation

 

20

 

Presentation

 

 

Bedömningen kommer ske i grupp v I slutet på grupparbetet där ni spelar upp en sketch där en av medlemmarna i gruppen är kunden de andra två är bilförsäljare.

Bedömningen kommer även ske fortlöpande under arbetets gång och vid diskussioner i klassen. Ni kommer även skriva ner efter varje vecka i en anteckningsbok hur ni tycker att grupparbetet har fungerat och vad ni känner att ni har lärt er. 

Uppgifter

 • Rätt bil för rätt person

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9

Matriser

Bi Ke
Hur ska man tänka när man väljer bil, biologi

Insats kräv
E
C
A
Samtala och diskutera
.Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Bi Ke
Hur ska man tänka när man väljer bil, kemi

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvense.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: