Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

Skapad 2017-02-20 10:46 i Västra skolan Falun
Det här området handlar om hushållens, företagens och det offentligas (stat, kommun och landstingets) ekonomi. Det handlar också om det svenska skattesystemet och vad globalisering är.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet ska du få arbeta med hur kartan är uppbyggd med gradnät, hur kartan kan användas som ett hjälpmedel och att det finns olika typer av kartor. Du ska också lära dig namnet på viktiga berg, floder, öknar och hav. Vi kommer också ta upp begrepp som vittring och erosion, bergarter och mineraler.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll (ut läroplanen)

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9.

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

 • Studier av natur-och kulturlandskapet...
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa skriva och samtala om geografi.

 

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • få kunskaper om hur kartor är uppbyggda med gradnät, färger, symboler och olika skalor
 • få kunskaper om att det finns topografiska kartor och tematiska kartor
 • få kunskaper om naturlandskapet
 • lära dig centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • lära dig namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg och öknar (kartgeografi)

   

 

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer att få

 • lyssna på genomgångar
 • se faktafilmer
 • arbeta med kartor och andra uppgifter

 

Bedömning

Det som bedöms är

 • dina kunskaper om hur kartan är uppbyggd

 • dina kunskaper om olika typer av kartor

 • din förmåga att använda geografiska begrepp

 • dina kunskaper om kartgeografi

 • dina kunskaper om naturlandskapet

 

 

 

 

Matriser

Sh
Geografi - Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Jag tillämpar...
RESONEMANG
Till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp och använda kunskaper
Visar grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Visar goda kunskaper inom området och kan på ett utvecklat sätt redogöra för fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Visar mycket goda kunskaper inom området och kan på ett välutvecklat sätt redogöra för fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
SE LIKHETER OCH SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser.
Reflektera med hjälp kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflektera kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan dra egna utvecklade slutsaser.
Reflekterar och argumenterar kring innehållet genom att motivera egna åsikter utifrån faktakunskaper och erfarenheter. Gör jämförelser och dra egna slutsatser och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter och argument.
TOLKA OCH ANALYSERA
Söker orsaker, skeenden, följder, helheter och samband
Berättar om händelser och kan nämna orsaker och följder. Kan med stöd se enkla samband mellan olika händelser och beskriva dem kortfattat samt dra enkla slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser och beskriver dem på ett utvecklat sätt samt kan dra slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser på ett välutvecklat sätt och tolkar och analyserar helheten samt jämför och drar egna slutsatser.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Bearbetar information utifrån instruktioner. Väljer med hjälp passande arbets- och redovisningssätt.
Bearbetar information självständigt. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt och skapar nya frågeställningar. Gör medvetna val av lämpliga strategi utifrån uppgiftens syfte.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Kan söka och på ett enkelt sätt granska källor.
Använder information från flera källor och motiverar varför. Kan ställa frågan: Vem skriver vad och för vem?
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: