Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Thema: 1939-1945 und ich?

Skapad 2017-02-20 11:57 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F
Tema: 1939-1945 och jag? Du bearbetar åren 1939-1945 ur DITT perspektiv. Om du vill kan du göra en släktforskning. Du genomför intervjuer, skriver en rapport om ditt forskningresultat. Du väljer ett av följande fördjupningsämnen och gör research på detta samt gör en muntlig presentation: barn, ungdomar, skolgång/ censur och yttrandefrihet/ förintelsen/ motståndsrörelser/ mat och ransonering/ könsroller/ propaganda och media eller ett eget område som du väljer tillsammans med din lärare.Du läser en rad faktaartiklar (lässtrategier, läsförståelse), tittar på filmer (hörförståelse), gör din egen reserach och och håller i olika muntliga presenationer.

Innehåll

Thema:  1939-1945 und ich?

       

Modul

Im Unterricht

Hausaufgabe

1 Intro

·         Intro Thema?

·         Abgrenzung

 

·         Wahl eines Vertiefungsthemas, z.B. Kinder und Jugendliche, Pressefreiheit/Zensur, Judenverfolgung, Essen/Rationierung, Arbeitsplätze, usw.

 

2

Familienforschung

·         Arikel zur Familienforschung lesen

·         Notieren, was könnte für dich brauchbar sein

·         Plan machen: Was will ich wissen? Fragen aufschreiben

·         Artikel lesen

·         Überblick über Material

 

3

Hintergründe, Machtergreifung

·         Hintergründe, Machtergreifung bis 1938

·         Film

·         Artikel lesen

·         Familienforschung, Interview schreiben

4

Reichsprogromnacht, Kriegsbeginn

·         Reichprogromnacht

·         Kriegsbeginn

·         2. Weltkrieg

·         Familienforschung: Kurze Mündliche Präsentation; Stand

·         Artikel lesen

·         Familienforschung, Bericht schreiben

5

Leben im nationalsoz. D´land

·         Leben in nationalsozialistischem Deutschland

·         Kinder und Jugendliche BDM, HJ

·         Schule im Dritten Reich

·         Artikel lesen

·         Familienforschung, Bericht schreiben

6

Mann/Frau, Freiheit des Wortes

·         Geschlechterrollen

·         Pressefreiheit, Freiheit des Wortes

·         Film

 

·         Artikel lesen

·         Familienforschung, Bericht schreiben

7

Judenverfolgung und Widerstand

·         Judenverfolgung

·         Anne Frank

·         Widerstand, Die Weiße Rose

·         Vorbereitung Präsentation, powerpoint o.ä. mailen

8 Präsentation Familenforschung

·         Präsentation Familienforschung

 

·          

9 Die Bundesrepublik und ihre Geschichte, Schuldfrage

·         Die Bundesrepublik und ihre eigene Geschichte, Schuldfrage

·         Abschluss

 

·          

Matriser

Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 7-9

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven lyssnar, följer med och förstår huvudinnehållet i olika muntliga framställningar/ presentationer (av berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande karaktär) under förutsättning att ämnet är bekant
Eleven förstår muntliga framställningar/presentationer som kombinerar ord, bild och ljud och reflekterar och diskuterar dem
Eleven förstår skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och i vilket syfte man kommunicerar Eleven förstår nyanserat och värdeladdat språk med inslag av idiomatiska uttryck och deras roll i budskapet
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven kan samtala om och diskutera på ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk Eleven jämför uttal, betoning och satsmelodi med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet
Eleven tar aktiv del i diskussioner, förklarar och framför sina åsikter, argumenterar tydligt Eleven förbereder och genomför muntliga redogörelser med tydlig struktur Eleven gör jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar slutsatser
Elevens muntliga presentationer är väl strukturerade med inledning, röd tråd i innehållet och avslutning. De är anpassade till syfte och mottagare Eleven för resonemang kring kunskapsområden/samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas
Läsförståelse
Eleven läser med flyt, förstår och analyserar samtida nivåanpassad skönlitteratur (lyrik, prosa, drama) Eleven läser och förstår sakprosatexter (instruerande, argumenterande, tidningsartiklar)
Eleven kan förstå texternas budskap, både det uttalade och det som står mellan raderna Eleven läser olika slags texter och förstår deras typiska språkliga och strukturella drag, samt deras ord och begrepp
Eleven analyserar och diskuterar texternas budskap (ex. sådant som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor) Eleven jämför modersmålets grundläggande struktur, ordbildning och meningsbyggnad med svenskans Eleven förstår ords och begrepps nyanser och värdeladdning, bildspråk och idiomatiska uttryck
Skriftlig produktion
Eleven skriver olika typer av texter (berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande) med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag Eleven skriver sammanhängande och klart, har en röd tråd i texten Eleven bygger meningar korrekt och omväxlande, använder ord för samband, orsak, följd osv. Eleven utnyttjar textuella markörer (skiljetecken, stor bokstav, markering för stycken) och stavar i stort sätt korrekt Eleven använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Eleven anpassar sitt skrivande efter olika syften, mottagare och sammanhang Eleven hittar träffande exempel, beskriver detaljer som passar till hela berättelsen Eleven gör textöversättningar mellan modersmålet och svenska Eleven för underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska avseende språkets struktur, ordbildning, meningsbyggnad
Textens disposition och styckeindelning underlättar och förtydligar innehållet Eleven medvetet väljer språkliga och stilistiska medel/effekter (bildspråk, dialog, utrop, frågor etc.) för att skapa intresse och förhöja läsupplevelsen Eleven använder ord och begrepp, idiomatiska uttryck och bildspråk för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Kultur och samhälle
Eleven känner till och diskuterar aktuella samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer , såsom bildkonst, musik, arkitektur
Eleven kan berätta om samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer i områden där modersmålet talas
Eleven för underbyggda resonemang om samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer i jämförelse med liknande frågor i Sverige
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: