Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IKT på AlmdungenFjärilen

Skapad 2017-02-20 12:46 i Förskoleområde 13 Pysslingen
Förskola
Almdungens arbete med IKT och digitala lärmiljöer

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund.

Ny forskning från bland annat Susanne Kjällander visar att det sociala samspelet gynnas då pedagoger är tillåtande och med-forskare

Boken Mediapedagogik på barnens villkor av Ulla-Karin Lundgren Öhman lyfter forskning kring den digitala miljön , barns och pedagogers förhållningssätt med teoretiska och praktiska perspektiv. Allt kopplat till Lpfö/98-10 och Nordin-Hultman(2004)lyfter pedagogiska miljöer, Svenning B. (2011)-vad berättas om mig, barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation

Mål (Förväntat resultat, vilken förmåga/förmågor ska barnen ges möjlighet att utveckla)

 Förmågan att:samspela, utforska, upptäcka, samtala om och kring, skapa och kommunicera. Målet är att barnen utmanas och förundras varje dag och att deras nyfikenhet tillgodogörs. Alla barn ska få det alla barn har rätt till enligt läroplanen.

 

Målkriterie (hur ser vi att målet är nått, mätbart)

När vi i lärloggar och bloggar kopplar till vår IKT-plan och alla barn får en ökad kunskap om och kring IKT(det kan vi se om vi systematiskt kopplar till forskning i och med PP och plan. När vi ser att alla barn på ett naturligt sätt använder sig av digitala verktyg i vardagen och i fasta/styrda situationer som vi kan dokumentera i deras utvecklingsplaner

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

 Vi har sett ett stort intresse hos många barn på Almdungen, och därför tänker vi att de ska få möjlighet att öka förmågan att ta till sig nya kunskaper med hjälp av olika digitala verktyg.

Metod ( Pedagogernas förhållningssätt, hur utformar vi miljön för att utmana i förmågorna ?

Vi använder "lärplattor"(Ipad), projektor, ljus, ljud och dator som verktyg och som komplement till den dagliga verksamheten. Ex. barnen fotar/filmar sin egen dokumentation, tittar på korta filmer som har anknytning till olika projekt, verktygen finns tillgängliga i den dagliga verksamheten och vi har ett tillåtande och med-forskande förhållningssätt. Väggar används aktivt för projicering av olika filmer, ljus, skuggor med syftet att fånga barnens nyfikenhet ,förstärka en lek eller förundra barnen i vardagen.Pedagogen skapar tillsammans med barnen och finner tillfällen till lärande både i styrda situationer och i spontana situationer.

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov).

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: