👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gener och bioteknik

Skapad 2017-02-21 10:38 i Förberedelseenheten Uppsala
Arvet, gener och bioteknik
Grundskola 7 – 9 Biologi
DNA - livets språk och budskap. Det är generna som i hög grad avgör vem du är och vem du blir - till exempel utseende, egenskaper och risken att drabbas av vissa sjukdomar. Redan i den befruktade äggcellen fanns all information om hur just du skulle utvecklas. Modern genteknik kan bidra till att förebygga och bättre behandla många sjukdomar. Det går också att ge växter och djur helt nya egenskaper. Tekniken innehåller många löften men kan också innebära risker.

Innehåll

Undervisningens utformning och hur eleverna får visa sina förmågor:

 • Eleverna får genomgångar om bland annat gener, genetiska likheter och skillnader, genteknik och bioteknik. 
 • Filmer som visar ovanstående begrepp. 
 • Diskussioner i mindre grupper samt helklass. 
 • Färdighetsträning av begrepp och innehåll.
 • Eleverna genomför laborationer. 
 • Utvärdering sker genom ett skriftligt prov.

Konkreta mål:

Du ska kunna: 

 •  Delarna i e växtcell och en djurcell
 •  skillnaden mellan en växtcell och en djurcell
 • att gener är recept på proteiner och för arvet vidare samt hur det går till
 • beskriva genetiska likheter och skillnader mellan människor och andra djur
 • hur genteknik kan användas för att behandla sjukdomar
 • beskriva hur människan i tusentals år utnyttjat och förändrat växter, djur och mikroorganismer
 • förklara skillnaden mellan gammal och ny bioteknologi
 • beskriva hur organismer kan ges helt nya egenskaper med hjälp av genteknik, och resonera kring de möjligheter och risker som kan finnas i den nya gentekniken
 • förklara följande begrepp:
 • genetik (10.1)
 • arvsmassa/DNA
 • Kvävebas/baspar
 • gen
 • protein
 • ribosom
 • genreglering
 • kromosom, kromosompar 
 • vanlig celldelning
 • reduktionsdelning
 • dominant gen/vikande gen
 • korsningsschema
 • mutation 
 • dominant/vikande sjukdomsanlag
 • könsbundet arv
 • genterapi
 • avel/förädling 
 • bioteknik
 • genteknik
 • GMO

Uppgifter

 • Från DNA till protein - en film

 • Från DNA till protein - en film

 • Mikroskopsarbete Växtcell

 • Mikroskopsarbete epitelcell

 • Litet läxförhör om djurcellens och växtcellens delar och vad de gör.

 • Prov i Cellen och DNA

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskaper som bedöms

E
C
A
K 1
Samtala om och diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
K 2
Framföra och bemöta åsikter och argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
K 5
Genomföra fältstudier och undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
K 6
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
K 7
Jämföra resultat och dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
K 8
Resonera kring undersökningens resultat och ge förslag på förbättringar
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
K 10
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
K 11
Resonera om samband i människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.