Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering "Att kombinera två material" i trä & metalslöjd, åk 4 & 5

Skapad 2017-02-21 14:31 i St Mellby skola Alingsås
Generell planering slöjd åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Eleverna ska skapa en produkt via en slöjdprocess som innehåller minst två material.

Innehåll

Slöjd 4-6 ( Formell del )

Arbetsområde:

Eleverna ska skapa ett produkt via en slöjdprocess som innehåller minst två material.

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Utöver detta är syftet att eleverna ska se möjligheterna inom slöjden och inte kategorisera trä, metall, läder, plast och textil till respektive slöjd art

Kunskapskrav:

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverks­tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Centralt innehåll:

trä -metall och textil. Materialens egenskaper,deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

några former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Ämne: ( Elev del )

Slöjd åk 4-6

Arbetsområde:

Du kommer att få möjlighet att skapa egna slöjdprodukter utifrån egna idéer och olika inspirationskällor.

Konkreta mål:

Du ska ha:

hämtat idéer från olika ställen till ditt slöjdarbete

gjort skisser / ritningar utifrån egna idéer

använt olika redskap,lärt dig vad de heter och hur de används på ett säkert sätt

provat några hantverkstekniker.

tillverkat något utifrån egna idéer

förståelse för hur färg, form och material påverkar ett slöjdföremål.

kunskap om några slöjdmaterials ursprung

dokumenterat ditt slöjdarbete i en loggbok och värderat arbetsprocessen skriftligt

Bedömning:

Vi kommer att bedöma:

din förmåga att formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

hur du kan använda handverktyg , redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

hur väl du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.

hur välutvecklade omdömen du kan ge om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

hur välutvecklade resonemang du kan ge om färg, form och material

Undervisning:

Du får möjlighet att skapa egna slöjdprodukter utifrån egna idéer och olika inspirationskällor.

Du får lära dig att använda lämpliga, redskap, verktyg och maskiner.

Du kommer att välja färg, form och material och hur dessa val påverkar det färdiga resultatet.

Du deltar i planering och utvärdering av undervisningen och utvecklar din förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Du får träna på din förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Du kommer att arbeta med slöjdens arbetsprocesser som är idéutveckling, överväganden,framställning och värdering.

Uppgifter

 • Kombi produkt

Kopplingar till läroplanen

 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Generell slöjdmatris för årskurs 4-6

1. Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och tekniker

E
C
A
Formge och framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och ramställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda handverktyg redskap, verktyg och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

2. Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

E
C
A
Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som jag själv har sökt upp. Eleven gör en två- eller tredimensionell skiss.
Välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Motivera utifrån några miljöaspekter
Ger enkla motiveringar till sina val
Ger utvecklade motiveringar till sina val
Ger välutvecklade motiveringar till sina val

3. Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

E
C
A
Eleven kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

4. Förmågan att tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck

E
C
A
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Eleven tolkar slöjdföremålens uttryck och för då enkla resonemang om färg, form material och symboler.
Eleven tolkar slöjdföremålens uttryck och för då utvecklade resonemang om färg, form material och symboler.
Eleven tolkar slöjdföremålens uttryck och för då välutvecklade resonemang om färg, form material och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: