Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk vt 2017 Rävlandaskolan år 4

Skapad 2017-02-22 12:43 i Rävlanda skola Härryda
Pedagogisk planering för svenska som andraspråk år 4.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Terminsplanering för nyanlända SVA-elever i år 4.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska.

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och för sin arbetsmiljö.

 

Arbetssätt och metod

Läsa:

Vi arbetar med de olika lässtrategierna för att förbättra läsförståelsen på djupet. Vi diskuterar och samtalar kring texter som vi läst. Eleverna får möta olika typer av texter såsom fakta, berättande, beskrivande och förklarande texter.  Vi använder läromedlet Språkkraft som utgångspunkt med fördjupning av vissa delar.

Under vissa lektioner står inlärning av nya ord och begrepp i fokus. Det kan tex handla om väderlek,kroppsdelar, maträtter men också knyta an till ett tema som eleverna arbetar med i sin klass.

Skriva:

Vi skriver alltid en gemensam text som eleverna sedan kan använda som modell i sitt eget skrivande. Under terminen är ett mål att eleverna ska utveckla sitt självständiga skrivande.

Eleverna arbetar med språklära, såsom stavning och skiljetecken. 

Tala:

Eleverna får prata och berätta om olika saker under varje lektion. Så gott som varje lektion inleds med en kort stund där de får berätta om något som de tänker på just nu. Detta uppstår spontant då eleverna har mycket att dela med sig av och vi pedagoger uppmuntrar detta. Vi ser till att alla blir delaktiga i det muntliga berättandet. Detta utvecklar elevernas vardagsspråk och fokus ligger på att kunna göra sig förstådd i olika situationer. Samtidigt med detta tränar eleverna praktiskt på böjningsformer och meningsbyggnad. Vi får syn på nya ord och begrepp som vi översätter med hjälp av varandra eller bildsökande på internet.

Bedömning:

Du kan visa att du kan urskilja olika slags budskap i arbetet med texter och bilder.

Du är delaktig i diskussionerna kring de texter gruppen arbetar med.

Du är delaktigt i det gemensamma skrivandet. Du kommer med förslag och egna idéer som bidrar till den gemensamma texten.

Du kan utifrån en modelltext skriva en egen text i olika genrer.

Du har förståelse för språkets struktur med punkt,stor bokstav, frågetecken och kommatecken.

Du kan visa att du kan använda de ord och begrepp som vi arbetar med i rätt sammanhang.

 

Dokumentation

Elevernas arbete bedöms och dokumenteras kontinuerligt. Vi använder oss av Språket lyfter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: