Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, VT-17. åk 3

Skapad 2017-02-22 14:53 i Freinetskolan Mimer Freinet
Geometri och mätningar
Grundskola 3 Matematik
Vi arbetar med bråk, geometri och mätningar. Vi övar ord och begrepp genom att lösa vardagliga elevnära problem. Vi tränar på att utföra beräkningar i ett högre talområde med hjälp av skriftliga räknemetoder samt att använda miniräknare. Vi arbetar med tabellträning.

Innehåll

Centralt innehåll: 

Se nedan!

 

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att använda lämpliga enheter vid mätningar och kunna lösa vardagliga problem
 • Förmågan att kunna använda matematikens uttrycksformer vid samtal och redovisningar

Arbetssätt, arbetsformer

Måndag: e.a arbete i ny planering samt problemlösningslektion med Maria,(inom aktuellt område).

Tisdag: e.a arbete samt tabellträning

Onsdag: Genomgångar och laborativa övningar med Maria samt e.a arbete med Maria ( matte i liten grupp med Elin)

 

 

Tabellkunskap

 • Vi har tabellträning av multiplikatonstabellerna 1-6, och 10 samt division i talområdet 0-20. Även träning i hemmet under en period.

Bråk

 • Med hjälp av olika spel och div. arbetsuppgifter övar du på att rita olika bråk.  (halvor, tredjedelar, fjärdedelar). Vi delar papper i olika delar och jämför. Du bygger och ritar av olika bråk. Du övar att skriva tal i bråkform och storleksordna dem.

Geometri:

 • Du lär dig namnen på vanliga geometriska former och objekt. Genom spel och lekar.
 • Du övar att använda geometriska ord och begrepp för att jämföra och beskriva likheter och skillnader på olika former. (hörn, sida, kant)
 • Du lär dig mäta omkrets och area på geometriska figurer.
 • Du övar skala genom att förstora en teckning med hjälp av ett rutmönster.

Skriftliga räknemetoder

 • Du får repetera olika skriftliga räknemetoder och du övar talsortsräkning och att skriva ner hur man kan tänka i flera steg. Du färdighetstränar i boken mattemix och i stenciler jag kopierar.
 • Du övar mer på att ställa upp tal och räkna ut dem 
 • Vi tränar att tolka textuppgifter och det matematiska innehållet,

Mätningar

 • Vi kommer att arbeta i stationsform praktiskt för att öva på olika längd, vikt och volymmått och att mäta. 
 • Vi övar på att mäta olika omkretser och areor.
 • Vi övar att uppskatta rimligheten i olika mätningar samt att använda lämpliga mått.
 • Vi övar på samband mellan vanliga måttenheter.
 • Läsa av temperaturer på termometrar. negativa tal.
 • Du får lösa vardagsproblem tillsammans med kamrater och enskilt

Det blir kortare repetitionsgenomgångar under vårterminen inom alla områden.

 

På e.a tiden övar du på det gemensamma arbetsområdet samt att du får du möjlighet att repetera tidigare områden samt att öva mot egna mål på olika sätt,  t.ex.i  matematikböcker eller dataprogram.

 • Du övar mot målen på e.a tiden och kan då välja arbetssätt, arbeta i mattehäfte, bok, dator eller med spel
 • Du färdighetstränar i programmet Nomp.se

 

Period 1: bråk och geometri , samt tabellträning, klart ca vecka 10

Period 2: Mätning av temperatur, skriftliga räknemetoder, klart ca vecka 14

Period 3: mätning av , längd, vikt och volym, klart ca vecka 20

Nationella prov genomförs från vecka 12 och pågår under ca 6 skolveckor. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Längd, vikt och Volym

Längd
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Kan begreppen kortare, längre, högre, lägre, bredare och smalare.
Förstår mätandets idé och känner till några äldre måttenheter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna meter och centimeter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna millimeter och decimeter. Känner till enheterna kilometer och mil..
Kan använda lämplig enhet vid olika längdmätningar och förstår sambanden mellan enheterna.
Vikt/massa
 • Ma   3
Kan begreppen lättare och tyngre.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten kilo.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten gram.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheten hektogram. Känner till enheten ton.
Kan använda lämplig enhet vid olika mätningar och förstår sambanden mellan enheterna.
Volym
 • Ma   3
Kan begreppen större och mindre. Kan förstå innebörden av ordet volym.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten liter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten deciliter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheterna centiliter och milliliter.
Kan använda lämplig enhet vid olika volymmätningar och förstår sambanden mellan enheterna.

Ma
Geometri

 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3   Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Benämna
Kunna känna igen och namnge två- och tredimensionella figurer.
Du kan känna igen och namnge någon av de tvådimensionella figurerna triangel, kvadrat, rektangel och cirkel.
Du kan känna igen och namnge de tvådimensionella figurerna triangel, kvadrat, rektangel och cirkel.
Du kan känna igen och namnge de tredimensionella figurerna, kub, klot, rätblock, kon och cylinder
Beskriva
Kunna beskriva geometriska objekt muntligt eller skriftligt.
Du behöver hjälp med att beskriva tvådimensionella figurers egenskaper med orden sida eller hörn.
Du kan beskriva tvådimensionella figurers egenskaper med hjälp av orden sida och hörn.
Du kan beskriva tredimensionella figurers egenskaper med hjälp av sidyta, kant och hörn
Du kan beskriva två- och tredimensionella figurer och deras inbördes relationer.
Lägesord
Kunna lägesord som beskriver objekts läge i rummet.
Du behöver hjälp med att förklara ett objekts läge i rummet. Du kan ett par lägesord.
Du kan lägesorden på, under ovanför, nedanför, i, utanför, innanför, bredvid, uppåt, nedåt, mellan, framför, bakom.
Du kan lägesorden höger och vänster.
Du kan lägesorden lodrätt och vågrätt.
Symmetri
Du kan med hjälp av läraren skilja på ett symmetriskt eller ett asymmetriskt mönster.
Du kan på egen hand skilja på ett symmetriskt eller ett asymmetriskt mönster.
Du kan rita klart ett enkelt symmetriskt mönster med hjälp av rutmönster.
Du kan rita ett eget enkelt symmetriskt mönster på rutat papper. Du vet vad en symmetrilinje är.

Ma
Problemlösning

Rubrik 1

Problemlösning
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förmågan att förstå olika problem i bekanta sammanhang.
Jag behöver hjälp med att förstå problem.
Jag behöver viss hjälp med att förstå problem.
Jag kan utan hjälp förstå problem.
Ny aspekt
Förmågan att välja lämplig metod/strategi att lösa problem på.
Jag behöver hjälp med att välja en lämplig metod/strategi att lösa ett problem på.
Jag behöver viss hjälp med att välja en lämplig metod/strategi att lösa ett problem på.
Jag kan välja en lämplig metod/strategi att lösa ett problem på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: