👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Pokemon

Skapad 2017-02-23 16:58 i Förskoleområde 13 Pysslingen
Förskola
Barnen på Basilikan visar intresse för Pokemon. Intresset kommer till uttryck genom lek, skapande och i samtal.

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund.

Forskning- skapande (Strandberg tolkar Vygotskij 2006)

Alla individer är kreativa och det visar sig i deras skapande, människors aktiviteter och allt nytt som de skapar är kreativa handlingar. Skapandet behöver inte vara ett fysiskt verk utan kan likväl vara en inre föreställning. Vygotskij menar att fantasin är grunden för all kreativ aktivitet. Han anser att kreativa handlingar är förenade med individens sociala erfarenhet. Människans möjlighet för kreativitet och fantasi är beroende av hennes erfarenheter i livet. Ju mer erfarenhet man har desto större chans till inspiration och fantasi.

Forskning- utforskande (Dewey 2004)

Barnets egna och sociala aktiviteter ska vara utgångspunkt för undervisningen och inte olika uppdelade ämnesområden. Dewey menar att människa är en social individ och samhället är en levande enhet av individer. Varken den sociala faktorn eller den individuella faktorn hos barnet får bortses ifrån och därför skall utbildningen utgå från barnens erfarenhet och intressen - starten för all vidare inlärning måste vara denna. Dock anser han att barn inte ska lämnas därhän med sina intressen utan den vuxne måste arbeta mot ett mål utifrån dem. Då Dewey tycker barn är aktiva och inte passiva varelser så är experimenterande och utforskande viktiga inslag i hans pedagogik 

Forskning - bygg och konstruktion (Mylesand, 2007) 

Att bygga och konstruera är en del av de upplevelser som barn ska erbjudas i förskolan. Det är ett språk som kan användas när barnen utforskar sin omvärld och skapar sin identitet. Flera viktiga delar samverkar i området, det handlar om bild, etik, geometri, matematik, språk empati och förhållningssätt alla delar är lika viktiga. 

Konstruera: bygga upp, sätta ihop, skapa, göra ritning, tänka ut.

Konstruktion: anordning, plan, byggnad, tankebyggnad utan hänsyn till verkligheten.

Forskning- intresse för skriftspråk (Fast, 2012) 

Hemmet är utgångspunkten för när barnet kommer i kontakt med texter, de texter eller skrifter barnen möter i hemmet använder de för att skapa en förståelse för skriftspråket och olika symboler. Läsande, skrivande, tal eller lyssnande sker inte på samma vis under olika historiska perioder. Eftersom läsande och skrivande alltid är kopplat till en specifik social omgivning tillhör de också en specifik plats och tidpunkt. Populärkultur och media påverkar barns sätt att lära sig läsa och skriva ofta långt innan skolstarten. Barn skapar sig en förståelse för bokstäver fonologiskt och visuellt.

Mål 

Utifrån barnens överenskommelser och plan framåt vill vi erbjuda barnen att utveckla följande förmågor:

 • Leka
 • Bygga och konstruera
 • skapa, utrycka sig genom olika uttrycksformer
 • Intresse för skriftspråk och dess kommunikativa funktion
 • Utforska hur enkel teknik fungerar

Längst ner på sidan visas de läroplansmål projektet utgår ifrån

Målkriterier

 • Vi ser att barnen visar förståelse för lekkompetenser som turtagande, samförstånd, ömsesidighet. 
 • Barnen använder olika tekniker för att bygga och konstruera 
 • Barnen använder olika uttrycksformer för att uttrycka sig
 • Barnen uppmärksammar symboler och dess kommunikativa funktioner
 • Barnen använder enkel teknik

Syfte

Barnen på Basilikan visar ett stort intresse för Pokemon go. Intresset kommer till uttryck genom lek, skapande,  i samtal och genom diskussioner. Barnen kan flertalet namn på olika Pokemons och vet hur de ska göra för att fånga en. Vi vill ta vara på intresset och använda det i vår verksamhet. Vi vill skapa en givande kontext för barnen att leka, lära och utvecklas i. 

 

Metod

Utifrån barnens intresse för Pokemon go kommer vi att starta ett projekt. Ett Pokemon projekt där flera förmågor och objekt samverkar. Pedagogernas förhållningssätt blir att lyssna in barnens intressen och utmana genom olika aktiviteter i riktning mot de ovan nämnda förmågorna. 

 • Vi verkar för en stimulerande miljö där barnen leker, lär och utvecklas.
 • Vi erbjuder barnen att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker. 
 • Vi erbjuder barnen att förmedla upplevelser genom att använda flera uttrycksformer.
 • Vi uppmuntrar och utmanar barnens intresse för skriftspråk, symboler och dess kommunikativa förmågor.

Analys

Projekt Pokemon har fortsatt under hela terminen och intresset har fortsatt. Barnen visar att de har förståelse för lekstrategier och barngruppen leker tillsammans, både i större och i mindre grupper. Vi upplever ett gott klimat i gruppen där barnen visar förmåga att ta andras perspektiv och att pröva olika strategier om konflikt uppstår. Klimatet är demokratiskt och barngruppen visar förmåga till att uttrycka sina tankar och på så vis påverka sin vardag och undervisningen. Det vi ser som påverkat detta är pedagogernas medvetna sätt att lyssna in barnens tankar. Att alltid fråga dem om idéer och att visa att deras tankar realiseras. Pedagogerna har skapat förutsättningar för att barnens tankar ska komma till uttryck på olika vis. Främst är det att samtala, diskutera, argumentera och lyssna som vi ser att barnen har utvecklat. Det goda lekklimatet har gynnats av tillåtande pedagoger som tror på barnens kompetenser. Att flytta leken till annan plats och tillföra material samt nära medsvarande pedagoger. I leken har pedagogerna kunnat utmana i riktning mot barnens överenskommelser.

Intresse för skriftspråk syns hos alla barn i gruppen med variation. Miljön har varit inspirerande och vi har uppmuntrat till att använda skriftspråk och symboler för att kommunicera. Vi ser att barnen i lek använder symboler och skriftspråk.

Vi ser att barnen använder teknik i flera situationer, så som i lek, skapande, bygg och konstruktion. Främst i skapande. Vi pedagoger har erbjudit stor variation på tekniker i skapande.

 

Uppföljning

2017-03-29

För att skapa en fortsatt riktning i projekt Pokemon samtalar vi tillsammans vad barnen vill göra mer av.

 

Reflektion tillsammans med alla Basilikabarn närvarande för dagen.

Vad skulle ni vilja göra mer med Pokemon?

Rita Pokemon, rita pokemonbollar, göra pokemonbollar med något som är runt, kanske med ett lock som man målar. Göra Pokemon med kartong och sen måla den. Måla ansiktsmålning och göra pokemontatueringar, pokemondräkter.

Vidare kommer vi att arbeta med barnens idéer.

 

 

Utvärdering

Vi dokumenterar regelbundet i barnens lärloggar. Löpande sker reflektionssamtal tillsammans med barnen som används för vidare planering. 

Utveckling

(Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016