Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och Algebra

Skapad 2017-02-26 15:01 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 6 Matematik
Ordet algebra kommer från boktitelns al-jabr som den arabiske matematikern Abu Jafar Muhammed ibn Musa al-Khwararizmi hade skrivit. Från början använde araberna bokstäverna i sitt alfabet som tecken för talen. Det är alltså inte så konstigt att algebra idag brukar kallas för bokstavsräkning. Stora tal - hur stora kan tal egentligen vara? Det är lika oändligt som Universum vi nyss studerat.

Innehåll

 

Syfte och centralt innehåll - se kopplingar nedan

Mål med denna kurs är att du ska kunna:

 • använda algebraiska uttryck
 • hantera och göra beräkningar med stora tal.
 • hantera och göra beräkningar med decimaltal.
 • växla mellan bråk- decimal- och procentform.
 • göra beräkningar och lösa problem med tal i bråk- och procentform.
 • hantera och tolka om en variabel ges ett värde.
 • kunna använda begreppen miljon, miljard, biljon, prefix, mega, giga, tera, bråkform, procentform, decimalform, uttryck och variabel.

Fördjupade målen:

 • du arbetar med flera räknesätt;
 • du löser flera ekvationer;
 • du arbetar med mönster som blir uttryck.

 

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp
 • föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra
 • träna problemlösning enkilt och i par
 • göra praktiska övningar med hjälp av spel
 • använda oss av datorn

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga:

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • hantera och göra beräkningar med stora tal.
 • hantera och göra beräkningar med decimaltal.
 • växla mellan bråk- decimal- och procentform.
 • göra beräkningar och lösa problem med tal i bråk- och procentform.
 • hantera och tolka om en variabel ges ett värde.
 • kunna använda begreppen miljon, miljard, biljon, prefix, mega, giga, tera, bråkform, procentform, decimalform, uttryck och variabel.

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • de förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • din delaktighet i uppgifter och praktiska moment
 • skriftliga avstämningar

Önskar dig ha roligt med ett riktigt pysselkapitel!
//Anna och Anneli

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal och Algebra

Använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra.

Du är på rätt väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven utvidgar talområdet till att även gälla stora tal som kan uttryckas med prefix.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven känner till och visar en grundläggande förmåga att uttrycka stora tal, även med prefix.
Eleven jämför prefixen och vet om det är ett större eller mindre tal.
Eleven drar nytta av prefixens betydelse och använder sig av dem.
Eleven använder algebraiska uttryck.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven hanterar, tolkar och tecknar enklare algebraiska uttryck.
Eleven hanterar, tolkar och tecknar olika algebraiska uttryck.
Eleven hanterar, tolkar och tecknar mer sammansatta elgebraiska uttryck.
Ny aspekt
Eleven växlar ett tal mellan uttrycksformerna bråk-, procent- och decimaltform.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven växlar mellan formerna med enklare grundläggande uttryck, tex 1/10 (en tiondel) = 10 %. 1/100 (en hundradel) = 1%.
Eleven växlar mellan formerna med mer varierande uttryck tex 12% = 12/100 (12 hundradelar).
Eleven växlar mellan formerna även i nya uttryck och anpassar och väljer hur ett tal ska uttryckas utifrån sammanhanget, tex 3/20 /3tjugondelar)= 15/100 (15hundradelar)= 15%

Välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutin uppgifter.

Du är på rätt väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör beräkningar med bråk-, procent-, och decimaltal.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven gör enkla beräkningar med grundläggande, välbekanta bråk och procentuttryck och känner till olika metoder för beräkning. Tex. 75% av 160 är samma sak som 3/4 (3fjärdedelar) av 160, men vid 2% av 200 använder man 1% för att lösa uppgiften.
Eleven gör beräkningar med varierade bråk och procentutryck och gör vissa ändamålsenliga val av metod utifrån sammanhanget.
Eleven gör beräkningar med nya bråk och procentutryck och väljer den effektivaste metoden utifrån sammanhanget.

Lösa och formulera problem.

Du är på rätt väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven väljer strategier för problemlösning i vardagliga situationer.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven väljer strategier som är delvis anpassade till situationen och som fungerar i huvudsak.
Eleven väljer strategier som är anpassade till situationen och som fungerar relativt väl.
Eleven väljer strategier som är väl anpassade till situationen och som fungerar bra.

Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang.

Du är på rätt väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven motiverar och förklarar sina lösningar.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven gör enkla förklaringar och motiveringar till hur eleven löst uppgiften samt följer ett resonemang kring elevers lösningar.
Eleven förklarar och motiverar hur eleven löst uppgiften samt för resonemanget delvis vidare.
Eleven förklarar och motiverar hur eleven löst uppgiften, värderar andra elevers lösningar och för resonemanget vidare med följdfrågor.
Eleven gör matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Eleven är på rätt väg men har en liten bit kvar innan kunskapskravet är uppfyllt.
Eleven gör enkla formuleringar.
Eleven gör relativt goda formuleringar.
Eleven gör tydliga och välutvecklade formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: