Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning "Piraternas kläder", fokusområde matematik på Myran

Skapad 2017-02-26 20:39 i Bosgårdens pedagogiska enhet - Verksamhetsplaner Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
På ett lekfullt sätt med sagan som grund skall vi tillsammans med piraterna arbeta med parbildning och sortering.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Utifrån barnens intressen för piraterna i temasagan har vi gjort piraterna till klipp-dockor med tillhörande kläder. Piraterna har i sagan badat nakenfis och har blandat ihop sina kläder. Vi måste hjälpa piraterna att hitta sina kläder. Rätt kläder paras ihop med rätt pirat. Piraternas kläder har även olika mönster så detta får vi även tillfälle att träna på. Eftersom barnen även visar stort intresse för tecken som stöd fortsätter vi att träna på färgerna med tecken och även mönster. Detta kommer vi även träna på vad de heter på de språk som finns representerade i gruppen.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

När barnen klätt på alla pirater efter deras bad i havet kommer vi att sätta upp dem på väggen. Dit kan barnen gå och tillsammans samtala om piraternas kläder.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Vi har skapat klippdockor av piraterna och de kläder som de har i sagan. Efter att piraterna har badat nakenfis ligger alla kläder i samma hög och vi får titta i boken för att se vilka kläder piraterna har. Vi kikar i boken och letar upp kläderna i högen för att sedan testa dem på piraterna. Vi fortsätter att träna på tecken för färgerna och även nya tecken för mönster.

Här får barnen möjlighet att testa sig fram med kläderna och prova dem på de olika piraterna samt lära sig mer om piraterna.

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Barnen har visat stort intresse för piraterna och för sagan. Bland annat när vi använt piraterna på samlingen har barnen kommit ihåg deras namn och visar glädje när vi tar fram piraternas båt. Vi använder oss av barnens intresse för piraterna för att kunna träna och utveckla deras förståelse för parbildning och mönster. Barnen har inflytande i undervisningen genom att vi observerat dem under en längre tid för att se vad de visar intresse för och vi använder oss av det de visat intresse för i undervisningen.

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, motorik och hälsa samt värdegrund.

Sagan om piraterna och regnbågsskatten är normbrytande i sig eftersom den endast innehåller kvinnliga pirater och genom detta arbetar vi enligt ett normkritiskt förhållningssätt. Vi använder oss även av tecken som stöd i undervisningen och fortsätter att arbeta med de språk som finns representerade i gruppen.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: