Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyns Mål och utvecklingsplan vt 2017: Utveckling och Lärande

Skapad 2017-02-27 12:16 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Bullerbyn

Ansvarig personal

Marita, Jennie och Nette

Kapitel från LpFö

Kapitel 2:2  Utveckling och Lärande

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Utveckling pågår när barnen (i början av perioden)

Utveckling pågår när:

Barnen själva påtalar eller visar att de har lyckats med något de strävat efter. Till exempel när de lyckats ta på sig något klädesplagg, byggt ett högre torn. "-Se, jag kan!"

När barnen tar för sig, tex. i lek, i samtal, vid samling, i hallsituationen.

När barnen vågar visa sina känslor och kan stå för dem.

 

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Detta har vi planerat för att nå dit: 

Nuläget i barngruppen
Barnens intressen:

·         Bokstäver –Sin första bokstav i namnet
·         Bamse är fortfarande aktuellt
·         Musik och sång allmänt
·         Paw Patrol

 

Pedagogers förhållningssätt:

Vi vill ge barnen en rolig och utmanande vardag hos oss där vi som pedagoger försöker vara med-lekare, med-upptäckare och med-forskare tillsammans med barnen. Vi anser att mycket av barnens lärande sker utifrån barnens egna intressen. Därför är en stor roll för oss pedagoger att lyssna in barnen och se vad de gör. Därefter planerar vi vår verksamhet och försöker koppla samman barnens vilja med vår läroplan. Dessutom väljer vi varje termin ut ett eller två mål som vi på hela förskolan fördjupar oss mer i.

Mycket av små barns pedagogiken handlar om att stärka individen och stärka gruppdynamiken så är detta en mycket viktig roll för oss och något som vi lägger massa med fokus på. För vi menar att även om vi planerar upp en verksamhet som grundar sig i både barnens intressen och utifrån läroplanen så spelar det ingen roll om vi inte har trygga barn i en trygg och harmonisk barngrupp. Först när vi har det kan ett lärande ske.

Vi jobbar även med att erbjuda barnen ett så varierat material som möjligt men vi vill också ge barnen möjlighet att prova på många olika tekniker under sin tid hos oss. Dessutom vill vi ge barnen så många olika tekniska och matematiska begrepp vi kan, även om många barn inte förrän långt senare kommer kunna koppla ihop alla begrepp teoretiskt, då många av begreppen är ganska abstrakta för barn i den här åldern. Men eftersom forsking påvisar att det ofta är en stor fördel för barns utveckling om man redan från tidig ålder kommit i kontakt med matematiska begrepp och tekniska termer osv. så väljer vi på vår avdelning att nämna dessa så ofta som vi kan.

 

Exempel  på planerade aktiviteter utifrån barnens intresse samt utvalt läroplansmål involverat i övriga verksamhet

(DE MÅL VI STARTAT UPP ELLER GENOMFÖRT KOMMER ALLTEFTERSOM ATT MARKERAS MED RÖTT)

Språk samt Emotionell kompetens

1.       På samlingen för de äldsta barnen börjar vi introducera enklare lekar som t.ex. Hunden och benet, Kom alla mina små kycklingar, osv.
Syfte: Utmana barnen i att ta ansvar för gemensamma regler, våga stå i centrum, öka gruppkänslan.

2.       Vi planerar upp att vi ska skriva ut begynnelsebokstaven i alla barns förnamn med hjälp av datorn. Sen skapar vi tillfällen då främst eftermiddagar som vi tar några barn då och då och samtalar kring sina bokstäver som barnen sedan får måla eller dekorera. Har vi tid kommer vi att försöka med de äldre barnen skapa film eller ljudfil när barnen sen säger sin bokstav och namn. Filmen blir kanske till en QR-kod som barnen sen har med sig.

Syfte aktiviteten: Barnen ges möjlighet att få en djupare förståelse kring bokstäver samt att de stärks i sin egen jag-utveckling.

3.       Vi tar kort på varje barn tillsammans med deras namn. Detta lägger vi upp på vår bildskärm som får rulla samt leker namnleken med våra namn på storbarnssamlingen.

Syfte: Barnen ges möjlighet att koppla sitt skrivna namn till sig själv. Samtidigt får alla barnen en stund i rampljuset och på så vis stärks jag-utvecklingen samt grupptillhörigheten.

4.       Vid samlingar lägger vi mycket fokus på att stärka barnen i deras självständighet genom att de får stå i centrum och berätta om vilka de är, hålla själv i samlingar, planera egen aktivitet, sjunger namnsången osv.

Syfte: Stärka gruppdynamiken samt jag-utveckligen. Jag kan! Jag vågar!

5.       Vi sjunger tillsammans och börjar även smått plocka in enklar instrument som barnen får prova på. Detta gör vi på samlingar med även på måndagar förmiddagar utomhus. Barnen ges även möjlighet till att säga sin egen favoritsång som vi lägger till i spellistan. Kanske vågar någon dansa solo inför alla andra?

Syfte: Plocka in barnens glädje för dans och musik i vardagen. Stärka barnen i sin egen självkänsla genom att just deras sång spelas. -”Nu kommer din sång!”.’

6.       Vi försöker spinna vidare på Bamse som en bra kompis och intresset för honom och hans vänner. Genom att sjunga Bamsesången, Prata om Bamse som en bra förebild, Leka med materialet: Bamse och hans vänner.

Syfte: Jobba med lekregler, leksignaler och turtagning, ge barnen inflyttande i deras egen vardag.

7.       Plocka in Paw Patrol om vi hinner, t.ex. QR kod för att komma till en film om Paw Patrol, prata om hundarnas olika goda egenskaper, involvera oss som pedagoger i deras nutidskultur. Kanske hittar vi lekmaterial som vi kan köpa eller få låna? Kanske något barn som vill ta med och visa sin Paw Patrol leksak?
Syfte: Jobba med lekregler, leksignaler och turtagning, ge barnen inflyttande i deras egen vardag samt stärka självkänslan.

8.       Med de äldsta barnen planerar vi att prova på enklare värderingsövningar.  T.ex. alla som gillar grönt ställer sig i det hörnet och alla som gillar blått i det hörnet, osv. Här kan vi även få med dagens känslor med hjälp av känslodockorna. Alla som känner sig som dockan glad i dag kan ställa sig här, osv. Kanske kan något barn berätta varför han/hon valde just sin valda känsla.

Syfte: Våga stå i centrum samt att öva sig på att göra som man själv känner/vill och inte följa sin bästa kompis. Bra tillfälle att prata känslor och hur olika känslor känns. I värderingsövningar tränar man även att visa hänsyn och respekt för varandras åsikter/val.

9.       Vi kommer att starta upp veckans kompis igen med de äldre barnen. Han/hon kommer att få vara med att duka, hämta saker från köket, få möjlighet att själv hålla i en samling, mm. 
Syftet: Syftet är återigen att stärka barnen i deras egen självkänsla. Jag vågar, jag kan, jag får, jag är i centrum.

10.      Vi kommer att acceptera alla känslor och jobba för att ge barnen olika metoder att hantera dem. En metod är att vi bekräftar barnens känslor utan att värdera dem genom vårt sätt att ställa frågor till dem:

 

               Jag ser...
                      Jag hör...
       Betyder det att du är...?
                 Vad behöver du? Hur kan jag hjälpa till?

 

Kultur

1.       Vi plockar in dans och musik från andra kulturer. Både olika musik kulturer (hård rock, klassiskt, populär musik, barnmusik, dansband, osv) och musik från andra kulturer (afrikanska trummor, spansk salsa, italiensk tango, isländsk riverdance, osv.).

Syfte: Få in en förståelse/kännedom om att det finns många olika musikkulturer i världen.

2.       Vi planerar att återigen skriva ”Hej” på alla språk som vi har på avdelningen att sätta upp i hallen.
Syfte: Alla ska känna en tillhörighet tillsammans. Samtidigt blir det ett naturligt sätt för oss pedagoger att komma in på barnets egen kultur. Detta stärker även jag-utvecklingen hos barnen.

3.       Se tidigare punkter om Bamse och Paw Patrol.

Syfte: Plocka in barnens egna nutidskulturer samt ge barnen möjlighet att påverka sin egen vardag hos oss. Vi ser och hör vad de intresserar sig av.

4.       Om vi har tid skapar vi QR bilder över sånger/sagor eller annat på barnens olika modersmål att ha med i samlingen eller/och ha på väggen.

Syfte: Stärka självkänslan samt skapa ett intresse och medveten het kring språk.

 

Matematik, Naturkunskap och Teknik

1.       Vi kommer med de stora barnen börja introducera QR-koder genom att låta barnen ha tillgång till en lärplatta som vi visat hur man kan läsa in en QR kod på.
Syfte: Vår tanke är att barnen ska ha tillgång till koder som stimulerar språket, matematiken och som stärker de i deras egen jag-utvekling. Det blir också ett nytt sätt att prova på en ny teknik som blir allt vanligare i samhället. Vi tror också att detta gör att många barn blir nyfikna på ett ämne tack vare QR kod som startmotor.

2.       Vi sjunger sånger som berör matematik på samlingarna, så som ”En elefant balanserade” i den sången byter vi ut texten och sjunger att elefanten hämtade en andra, en tredje och en fjärde elefant, osv. Vi börjar också varje sång med att räkna till tre.
Syfte: Ramsräkning samt ge barnen olika matematiska begrepp som t.ex. tredje. Vi räknar alla vid samlingar. Vågar någon räkna själv inför alla andra?

3.       Vi planerar att prova på olika experiment med de äldsta barnen. För att plocka in teknik i detta så ska vi även försöka att hinna med att göra några experimentlådor med hjälp av UR-programmet Tiggy Testar som vi skapar en QR-kod till och sätter på locket.

Syfte: Prova på olika tekniker, introducera olika tekniska begrepp och termer, öva på att se samband och förklara egna teorier.

4.       Om vi hinner kommer vi att skapa tydliga ritningar över enklare duplo byggen.

Syfte: Vi vill att barnen utmanas i sitt logiska tänkande, samt utmanas i att kunna se samband i mönster och strukturer.

5.       Vi kommer även utmana barnen i prepositioner så som på, under, över, bakom, framför, vid sidan av, osv. Detta kan vi bland annat göra genom att på samlingen placera våra sångsamlingsfigurer på olika sätt vid en liten docksäng. Får den stora apan plats i den lilla sängen? Vilken apa är störst? Vilken är minst?

Syfte: Detta stärker barnen både i deras språk men även i deras rumsuppfattning.

6.       Vi lockar barnen att forska kring former och mönster. T.ex. genom att plocka in form och färg mer i miljön. Prata form och färg på samlingar, enklare lekar som formjakt, hitta mönster i t.ex. våra kläder, osv.

Syfte: Form och mönster är en viktig del i små barns mattematik, vi vill att alla barn har hört de olika matematiska namnen för att de så sedan kan ta till sig begreppen.

7.       Vi kommer även plocka in övrigt matematiskt material så som symboler och siffror i vår miljö. Bland annat med hjälp av QR koder som kopplas till siffror och former, mm.

Syftet: Ge ett varierat utbud som lockar till igenkänning och spontant ger tillfällen för samtal.

8.       På samlingar kommer vi att använda oss av "Matte på burk" som är ett material vi pedagoger fått utbildning i att använda. Burkarna bygger på att locka till lek och utforskande tillsammans.

Syfte: På ett lekfullt sätt göra barnen nyfikna på matematik.

 

Rörelse och skapande

Både rörelse och skapande kommer vi få in i planerade aktiviteter. Så som dans, skogen och målning/dekorering av begynnelsebokstäver. Men då rörelse och skapande är en så naturlig del av vår verksamhet så kommer detta att leda till spontana aktiviteter som framför allt kommer grunda sig i vårt fördjupande läroplansmål samt utifrån barnens egna intressen.

Att göra, så syns det:

  • Via dokumentation på barnens egna bloggar på Unikum.
  • Via vägg dokumentation
  • Via samtal med barnen

 

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

Vi kommer följa upp genom att vid uppstart observera barnen i deras egna utveckling. Vart vill barnen själva? Ser vi något de vill kunna eller något vi vill att de ska utveckla mer?

Under arbetets gång använder vi oss av väggdokumentationer, samtal med barn och föräldrar, små intervjuer med de äldre barnen "-Vad vill du lära dig?". 

Vi utgår från barnens intressen och kollar vad barnen nu intresserar sig av. Kan vi via deras intresse få in vårt mål?

Utvärdera efter avslutat period. Har vi sett någon förändring?

Hur använder sig barnen av Friendy dockorna idag?

Uppföljning (under perioden)

Vi väljer att markera de aktiviteter/mål vi gjort med rött. Detta för att underlätta för oss och för föräldrar att kunna följa vår verksamhet.
Under perioden kom vi fram till att vi såg ett stort intresse av experiment. Vi har valt att lyfte det genom att starta ett temaprojekt: UV-ljus. Detta projekt har en egen unikum planering. Projektet startade smått och avslutades med en ljusfest för hela huset.

Analys (i slutet av perioden)

Vi har genomfört många av de mål som vi önskade och känner oss nöjda med det vi åstadkommit. Vi har berört många läroplansmål och vi märker på barngruppen att det har hänt massor. T.ex. har gruppen blivit tryggare, de efterfrågar mer efter specifika saker, de har hittat varandra och har blivit en mycket stark grupp som visar att de tycker om varandra. Vi kan också se varje barn har utvecklats framåt och att vi idag har en grupp som vill lära sig nya saker och som visar intresse och nyfikenhet inför nya aktiviteter/material.

De mål vi inte riktigt hunnit genomföra som vi önskade ser vi att det har berott på många olika orsaker. Bland annat har bristen på planeringstid gjort att vi inte hunnit allt fullt ut. Flera saker är på gång och är påbörjade men inte helt genomförda. Vi jobbar vidare med dessa. Andra faktorer är att barnens intressen ändrats undertiden, så som Paw Patrol. Det intresset blev kortvarigt och medförde att vi inte drog igång det vi planerade, istället blev experiment ett nytt intresse som vi lyfte upp.

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Vi önskar ett bättre nät så att vi har åtkomst till internet. Vi ser över möjlighet till enskild planering.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: