Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp SO

Skapad 2017-02-27 13:20 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Historia Samhällskunskap Religionskunskap Geografi
Geografi, samhällskunskap, religion och historia.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i de samhällsorienterade ämnena ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Eleven ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Syftet är även att eleven ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om historiska sammanhang samt utveckla sin historiska bildning och medvetande. Vidare skall Undervisningen syfta till att eleven utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkas av varandra.

 

Mål för arbetsområdet

Du ska kunna:

-Placera ut några av Sveriges landskap, orter, berg och vatten på en karta.

-Arbeta med en atlas och känna till hur en kartan är uppbyggd.

-Urskilja budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

-Känna till de mänskliga rättigheterna samt rättigheterna enligt barnkonventionen.

-Skilja på demokrati och diktatur.

-Känna till vilka partier vi har i Sverige och lära dig om riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.

-Arbeta med och lära dig om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

-Lära dig om fornskandinavisk- och äldre samisk religion.

-Beskriva införandet av kristendomen i Norden samt vikingatidens resor till Europa och andra delar av världen.

 

 

Undervisning 

Vi arbetar med varje enskilt arbetsområde i ca. 8 veckor. Du som elev arbetar enskilt i form av övningar och skrivuppgifter. Du jobbar tillsammans med andra i diskussions- och redovisningsgrupper. Du söker efter information med hjälp av dator och tidsskrifter enskilt och i grupp. Du visar vad du kan, och vad du lärt dig, genom arbetet på lektioner, redovisningar, samt genom skriv- och inlämningsuppgifter.

 

Koppling till lgr11: 

 

Centrala innehåll

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

 

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

 

 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

 

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

 

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:

 

 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella

minoriteternas rättigheter.

 

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

 

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

 

 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

 

 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

 

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

 

 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven

 

Undervisningen i religion ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:

 

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

 

 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

 

 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

 

 • Begreppen religion och livsåskådning.

 

 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

 

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:

 

 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern

 

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

 

 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: