Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt "Tempus - Tempus"

Skapad 2017-02-28 07:57 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Svenska Fysik Teknik Biologi Kemi
Vi kommer att under vt-17 att arbeta med ett projekt som vi valt att kalla "Tempus tempus". Det handlar bl.a. om luft, väder, vind och tid. Det handlar också om teknik och "äggutmaningen". Vi kommer att arbeta med "Tempus tempus" främst i NO:n, men även de andra skolämnena kommer att vävas in i projektet.

Innehåll

 1. Projektet "Tempus tempus" 

Vi kommer att arbeta ämnesövergripande med projektet, men i huvudsak inom ämnet NO.

Projektet är indelat i två delar; 

1. Luft, väder och vind v. 9-18

2. Teknikprojekt "Äggutmaningen"

Vi kommer att lära och arbeta på olika sätt med tid, luft, väder och vind:

- Jobba med de olika nyckelorden om luft, väder och vind genom att fundera på vad du kan innan starten samt efter vi jobbat med projektet.

- Läsa texter. Skriva frågor. Stryka under det som är viktigt.

- Skriva texter.

- Titta på filmer.

- Dokumentera genom att skriva och rita.

- Träna på att göra tabeller och diagram över väder.

- Genom experiment och att prova oss fram.

- Lära oss hur man kan göra en labbrapport där man ställer en hypotes som kan förklaras genom ett resultat, slutsats och en förklaring.

Nyckelord

- Luft, väder, väderfenomen, meteorologi, aggregationsformer, växthuseffekt, temperatur, regnmängd, lufttryck, vindstyrka.

- Systematiska undersökningar, hypotes, planering, utförande och utvärdering. 

Uppgifter och bedömning för Luft, väder och vind:

Uppgift 1.) Du att få göra en egen labbrapport utifrån det du lärt dig. Den kommer att bedömas utifrån det vi gått igenom på lektionerna och du ska använda dig av labbmallen när du skriver dina rapporter så du får med alla steg.. 

 

Uppgift 2.)  Du kommer att få skriva en argumenterande text i form av en insändare som ska handla om miljön och hur vi kan påverka växthuseffekten. Den kommer att bedömas utifrån det som du lärt dig om argumenterande texter på lektionerna. 

 

Uppgift 3.) Göra en väderobservation.

 

Uppgifter och bedömning för Äggutmaningen:

 

Uppgift 1.) Du kommer att få göra en konstruktion som ska göra så att ett ägg håller från hög höjd. Du ska rita modellen innan du börjar att "bygga" och du ska skriva en reflektion kring hur det gått. Din modell kommer också att vara med i en "design"-tävling. Det är din skiss, konstruktion och reflektion som kommer att bedömas.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Äggutmaningen

 • Labbrapport - isolering

 • Äggutmaningen

 • Argumenterande text

 • Äggutmaningen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Sv Bi Tk Ke
Labbrapport - isolering

Saknas
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Rubriker
Saknas
Har med några av rubriker enligt mallen.
Har rubriker enligt mallen.
Har fetmarkerad rubriker enligt mallen.
Hypotes
Saknas
Har med en hypotes men motiverar den inte.
Försöker att motiveraa sin hypotes.
Har en hypotes som tydligt motiveras.
Genomförande
Saknas
Har genomförande med i löpande text.
Har ett genomförande i punktform som är relativt lätta att följa.
Tydligt genomförande i punktform som är lätt att följa.
Jämförelser
Saknas
Jämför sina resultat men resonerar inte kring varför likheter eller skillnader finns.
Jämför sina resultat och försöker resonerar kring varför skillnader eller likheter uppstår.
Jämför sina resultat och resonerar kring varför skillnader eller likheter uppstår.
Förbättringsårgärder
Saknas
Har med förbättringsåtgärder som kopplas till sig själv som person.
Har med förbättringsåtgärder som är kopplade till själva undersökningen.
Har med förbättringsåtgärder som är kopplade till själva undersökningen och som leder till ett ännu bättre resultat.
Bilder
Saknas
Har någon bild från undersökningen
Har bilder med som visar genomförandet eller resultatet.
Har bilder med som visar genomförandet och resultatet.

Fy Sv Bi Tk Ke
Argumenterade text (Växthuseffekten)

Saknas
Nivå 1
Nivå 2
Rubrik
Saknas
Jag använder en rubrik som stämmer överens med mitt ämne.
Jag använder en rubrik som stämmer överens med mitt ämne OCH min ÅSIKT märks.
Bakgrund
Saknas
Har en kort bakgrund som förklarar problemet med växthuseffekten och/eller vad växthuseffekten är.
Har en beskrivande bakgrund med som förklarar växthuseffekten är och vilka problem som uppstår när den ökar.
Åsikt
Saknas
Du beskriver kort din åsikt.
Du beskriver din åsikt och motiverar den.
Argument
Saknas
Du beskriver hur man kan minska växthuseffekten med minst 2 argument. Du använder dig av sambandsord.
Du beskriver hur man kan minska växthuseffekten med 3 eller fler argument OCH förklarar varför dessa argument leder till minskad växthuseffekt. Du använder varierande sambandsord.
Presens
Saknas
Du skriver till stor del hela texten i presens (nutid).
Du skriver HELA texten i presens (nutid).
Dela in i stycken
Saknas
Du delar till stor del in din text i avsnitt/stycken.
Du delar in HELA din text i avsnitt/stycken.
Språk och tydlighet
Saknas
Du använder ord som läsaren förstår.
Du använder ord som läsaren förstår OCH du håller dig till ÄMNET.
Sammanfattning
Saknas
Du upprepar din åsikt i slutet av din text.
Du upprepar din åsikt i slutet av din text OCH försöker läsaren att TYCKA som du.

Fy Sv Bi Tk Ke
Äggutmaningen

Saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skiss/ritning
Saknas
Skissen/ritningen är relativt otydlig.
Skissen/ritningen är tydlig och har med mått.
Skissen/ritningen är tydlig och har med mått.Man ser den även från olika håll.
Reflektion
Saknas
Beskriver kort hur man gått till väga.
Beskriver tydligt hur man tänkt från skiss till modell. Har med någon ändring man gjort under arbetets gång eller vad man kan tänka på om man ska göra uppgiften igen.
Beskriver tydligt hur man tänkt från skiss till modell samt har med ändringar man gjort på vägen OCH hur man ska tänka om man ska göra uppgiften igen.
Klarar modellen fallet?
NEJ
JA
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: