Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text klass 4

Skapad 2017-02-28 10:11 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 4 Svenska
Under en period ska vi fokusera på berättande texter. Vi ska läsa olika typer av berättande texter, vi ska lära oss vad som kännetecknar en berättande text och vi ska skriva en fantasyberättelse.

Innehåll

Mål:

När vi arbetat klart med arbetsområdet är målen att du ska kunna:

LÄSA:

 • urskilja den berättande textens struktur (titel, person- och miljöbeskrivningar, händelser i kronologisk ordning med problem och lösning, dialoger och ett målande språk)
 • känna igen en myt (en berättelse som ofta handlar om gudar, hjältar eller naturfenomen och som innehåller ett budskap)
 • resonera om textens budskap (kunna urskilja det som står mellan raderna och kunna diskutera det med andra)
 • göra inferenser (att tolka texten genom att förutspå, dra slutsatser och skapa inre bilder samt koppla ihop detta med egna erfarenheter och kunskaper)
 • sammanfatta textens huvuddrag (genom att t ex plocka ut det viktigaste, identifiera miljö, personer, problem och lösning)

TALA:

 • känna igen en fabel (en berättelse som ofta handlar om djur med mänskliga egenskaper och som innehåller ett budskap)
 • förmedla textens handling och budskap (att genom dramatisering kunna berätta vad en text handlar om samt dess budskap)
 • säga repliker och använda kroppsspråk i en roll (att anpassa sitt dramatiserande efter den känsla man vill förmedla)

SKRIVA:

 • skriva en fantasyberättelse med en portal, två världar och magiska inslag (kännetecknande för en fantasyberättelse är också kampen mellan det goda och det onda, samt att magi har betydelse för problem och lösningar)
 • skriva miljö- och personbeskrivningar (använda alla fem sinnen för att göra dem mer levande, inte bara fokusera på yttre egenskaper utan också inre personlighetsdrag)
 • skriva händelser med problem och lösning i kronologisk ordning 
 • skriva dialoger med talstreck och varierade sägeverb (sa, viskade, skrev, väste, gormade, ropade...)

Arbetssätt:

Vi kommer att träna på dessa mål genom att lyssna på berättelser, läsa berättelser och analysera berättelser gemensamt och enskilt genom att använda "berättelseansiktet" för att öva på att sammanfatta och urskilja myters budskap. Vi kommer att markera en berättelses olika strukturer med olika färg, tänka högt och gemensamt. Vi kommer att öva på att beskriva favoritplatser och så småningom också fantasiplatser genom att använda syn, hörsel, smak, lukt och känsel gemensamt och enskilt. Vi kommer att träna på personbeskrivningar genom att göra tankekartor utifrån en person i en läst text och vi kommer att diskutera skillnaden mellan inre och yttre personlighetsdrag. Alla kommer att få göra en personlighetsbeskrivning av sig själva. 

Vi kommer att arbeta med adjektiv för att kunna skriva texter med ett målande språk. Vi kommer att leta efter problem och lösningar i lästa texter och diskutera dem gemensamt, samt leta efter övernaturliga eller magiska inslag i texterna. Vi kommer att använda rollspel och drama för att träna på att uttrycka oss på olika sätt och anpassa vårt tal- och kroppsspråk efter situationen. Vi kommer att titta på olika filmklipp för att se hur skådespelare använder sitt kroppsspråk. I mindre grupper kommer vi att uppföra korta dramatiseringar av en fabel. Vi kommer att träna oss på hur man kan säga en replik och utvärdera oss själva med självbedömning. Vi kommer också att titta på fabler för att lära oss vad som är kännetecknande för dem. Vi kommer att kika närmare på liknelser och jämföra liknelser från olika språk. 

Vi kommer att läsa utdrag ur olika fantasyberättelser för att kunna analysera och träna på att hitta strukturen inför vårt eget skrivande. Vi kommer att arbeta med bilder för att beskriva miljöer och väcka nyfikenhet. Vi kommer att planera våra berättelser utifrån "berättelseansiktet" i steg för steg för att få med alla delarna. Vi kommer att jämföra de olika världarna med hjälp av en T-tabell. Vi kommer att prata om olika slags problem och lösningar på dessa. Vi kommer att arbeta med verb för att hitta olika sägeverb till dialogerna. Vi kommer att rita kartor över våra magiska världar, så att det blir lättare att skriva berättelsen. Vi kommer att skriva en modelltext tillsammans för att visa hur de enskilda texterna ska se ut strukturmässigt.

Slutligen kommer vi att reflektera över de tre olika typerna av berättande text, som vi arbetar med genom ett Venn-diagram och stödord. Vi kommer också att göra självbedömningar där alla enskilt får fundera över vad man lärt för något som är nytt/vad man blivit bättre på.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din arbetsinsats och kunskapsutveckling under lektionerna, samt vid de olika redovisningstillfällena. Jag kommer att använda mig av matrisen här nedanför.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Berättande text klass 4

LÄSA

-->
Du är på god väg, men når inte riktigt upp till målet än.
-->
Du når upp till målet, med viss hjälp.
-->
Du når upp till målet.
-->
Du når utan problem upp till målet.
Du kan urskilja den berättande textens struktur
(Titel, person- och miljöbeskrivning, kronologiskt ordnade händelser med ett problem och lösning, dialoger, målande språk)
Du kan peka ut något eller några av en berättande texts kännetecken.
Du kan peka ut de flesta av en berättande texts kännetecken och med lite hjälp klarar du alla.
Du kan peka ut alla kännetecken i en berättande text.
Du kan peka ut alla kännetecken i en berättande text på ett säkert sätt.
Du kan känna igen en myt
Du vet inte riktigt vad en myt är.
Du vet ungefär vad en myt är.
Du vet vad en myt är.
Du vet på ett säkert sätt vad en myt är.
Du kan resonera om en texts budskap
Du förstår inte vad den lästa texten vill förmedla till läsaren.
Du kan resonera om det uttalade budskapet i en text.
Du kan resonera både om det uttalade budskapet och det som står mellan raderna i en text.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera både om det uttalade budskapet i en text och det som står mellan raderna.
Du kan göra inferenser
(Att kunna tolka texten genom att förutspå, dra slutsatser, och skapa inre bilder, samt koppla dessa tolkningar till egna erfarenheter och kunskaper)
Du gör inga tolkningar av den lästa texten.
Du gör vissa tolkningar av det lästa men kopplar dem inte till dina egna erfarenheter eller kunskaper.
Du tolkar texten och kopplar det till egna erfarenheter och kunskaper.
Du tolkar texten på ett säkert sätt och kopplar tolkningarna till egna erfarenheter och kunskaper på ett utvecklat sätt.
Du kan sammanfatta textens huvuddrag
Du har svårigheter med att sammanfatta det viktigaste i en text.
Du kan med hjälp, t ex ledande frågor, sammanfatta en läst text.
Du kan sammanfatta en läst text och plockar självständigt ut det viktigaste i berättelsen.
Du kan sammanfatta en texts huvuddrag och identifierar utan problem berättelsens miljö, personer, problem och lösning.

TALA

-->
Du är på god väg, men når inte riktigt upp till målet än.
-->
Du når upp till målet, med viss hjälp.
-->
Du når upp till målet.
-->
Du når utan problem upp till målet.
Du kan känna igen en fabel
Du vet inte riktigt vad en fabel är.
Du vet ungefär vad en fabel är.
Du vet vad en fabel är.
Du vet på ett säkert sätt vad en fabel är.
Du kan förmedla en texts handling och budskap genom dramatisering
Du förstår inte riktigt handlingen och/eller budskapet och har därför svårigheter med att dramatisera dem.
Du kan förmedla handlingen och/eller budskapet med dramatisering på ett enkelt sätt.
Du kan förmedla både handling och budskap genom dramatisering.
Du kan förmedla både handling och budskap genom dramatisering på ett säkert sätt.
Du kan säga repliker och använda kroppsspråket i en roll
Du deltar inte i dramatiseringen.
-
Du deltar och gör ditt bästa i dramatiseringen.
-

SKRIVA

-->
Du är på god väg, men når inte riktigt upp till målet än.
-->
Du når upp till målet, med viss hjälp.
-->
Du når upp till målet.
-->
Du når utan problem upp till målet.
Du kan skriva en fantasyberättelse med en portal, två världar och magiska inslag.
Du har inte skrivit någon berättelse.
Din berättelse saknar delar av det som kännetecknar en fantasyberättelse.
Du har skrivit en fantasyberättelse med alla de delar som kännetecknar genren.
Du har skrivit en utvecklad fantasyberättelse med alla de delar som kännetecknar genren.
Du kan skriva miljöbeskrivningar
Du har inte gjort någon miljöbeskrivning.
Du har gjort en miljöbeskrivning, men saknar några aspekter t ex hur det känns eller låter.
Du har gjort en miljöbeskrivning utifrån alla fem sinnen.
Du har gjort en tydlig miljöbeskrivning utifrån alla fem sinnen.
Du kan skriva personbeskrivningar
Du har inte gjort någon personbeskrivning.
Du har gjort en personbeskrivning där yttre eller inre personlighetsdrag beskrivs.
Du har gjort en personbeskrivning där både yttre och inre personlighetsdrag beskrivs.
Du har gjort en tydlig personbeskrivning där både yttre och inre personlighetsdrag beskrivs.
Du kan skriva händelser med problem och lösning i kronologisk ordning
Du saknar delar i din berättelses händelser, t ex problemet eller lösningen eller du skriver inte i kronologisk ordning.
Du har skrivit om ett eller flera problem och dess lösning i hyfsad kronologisk ordning.
Du har skrivit om ett eller flera problem och dess lösning i kronologisk ordning.
Du har skrivit om ett eller flera problem och dess lösning i kronologisk ordning på ett utvecklat sätt.
Du kan skriva dialoger med talstreck och varierade sägeverb
Du skriver inga dialoger/dina dialoger är inte korrekt gjorda.
Du skriver dialoger med talstreck, men varierar inte sägeverben.
Du skriver dialoger med talstreck och varierar till viss del sägeverben.
Du skriver dialoger med talstreck och varierar sägeverben på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: