Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text klass 5

Skapad 2017-02-28 16:09 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 5 Svenska
Under en period ska vi fokusera på berättande texter i svenskan. Vi kommer att läsa olika slags berättande texter, vi kommer att lära oss vad som kännetecknar en berättande text och vi avslutar perioden med att skriva egna deckarberättelser.

Innehåll

Mål

Efter arbetsområdet är målet att du ska kunna:

LÄSA
 • känna igen vad som är typiskt för en deckare
 • urskilja deckarens struktur
 • förutspå vad som kommer att hända
 • göra inferenser (kunna läsa mellan raderna och dra slutsatser utifrån sammanhanget)
SKRIVA
 • planera och skriva en deckare med ett brott, ett motiv, villospår, ledtrådar och lösning
 • göra miljö- och personbeskrivningar
 • skriva dialoger på ett korrekt sätt
TALA
 • delta i textsamtal
 • lyssna på kamraternas resonemang
 • ställa frågor
 • hålla mig till ämnet
 • framföra egna tankar och resonemang

Arbetssätt

Under perioden kommer vi att göra många olika saker för att träna oss på att klara målen. Vi kommer att läsa texter och leta efter ledtrådar i dessa gemensamt och enskilt. Ledtrådarna ska ge oss information om t ex huvudpersonerna och vi ska sammanfatta dem genom att göra tankekartor. Vi kommer att arbeta med "berättelseansiktet" för att hitta strukturen i en deckare. Vi kommer att diskutera och prata om förutsägelser till texten. Vi kommer att leta efter bipersoner, motiv och ledtrådar i lästa texter. Vi kommer också att leta efter miljöbeskrivningar i lästa texter och använda oss av alla fem sinnena. Vi kommer att träna oss påsatt läsa aktivt med pennan i handen och leta efter villospår och ledtrådar. Efter att vi läst klart hela berättelsen ska vi träna på att sammanfatta deckaren muntligt utifrån våra "berättaransikten".

Efter att vi arbetat klart med läsa-delen fortsätter vi med att planera era egna skrivande genom att bestämma brott och göra miljöbeskrivning. Sen fortsätter vi med att träna oss på personbeskrivningar där vi lägger vikt både vid yttre och inre personlighetsdrag, samt planerar för de olika personerna som ska finnas i vår kommande deckarberättelse. Vi diskuterar motiv, ledtrådar och villospår och viktiga vändpunkter i en deckare. Slutligen skriver vi en gemensam deckare som modell innan ni skriver individuella deckarberättelser efter samma mall.

Under tala-delen kommer vi att läsa lite olika texter, som vi sedan kommer att ha textsamtal kring. Vi övar på olika sätt att förbereda sig för ett textsamtal, t ex notislapper och att läsa med pennan i handen. Vi kommer att samtala kring några givna frågeställningar, men också kring era egna tankar och funderingar.

Slutligen kommer ni att få reflektera över ert lärande under perioden, vad du lärt nytt eller blivit bättre på...

Bedömning

Jag kommer att bedöma din arbetsinsats och kunskapsutveckling under lektionerna, samt vid de olika redovisningstillfällena. Jag kommer att använda mig av matrisen här nedanför.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6

Matriser

Sv
Berättande text klass 5

LÄSA

->
->
->
->
Du kan känna igen en deckare och vad som är typiskt för den
(Ett brott begås, en eller flera personer försöker lösa det, motiv, brottsling, ledtrådar, villospår, lösning)
Du känner inte igen en deckare eller missar viktiga särdrag för en deckarberättelse.
Du kan känna igen en deckare och kan med viss hjälp peka ut särdragen för en deckarberättelse.
Du kan känna igen en deckare och kan peka ut särdragen för en deckarberättelse.
Du kan med säkerhet känna igen en deckare och peka ut särdragen för en deckarberättelse.
Du kan urskilja deckarens struktur
(Början, problem, villospår, ledtrådar, vändpunkt, slut)
Du kan inte urskilja strukturen än.
Du kan med viss hjälp urskilja en deckares struktur.
Du kan urskilja en deckares struktur.
Du kan med säkerhet urskilja en deckares struktur.
Du kan förutspå vad som kommer att hända
Du gör inga hypoteser om vad som kommer att hända.
Du kan med viss hjälp göra någon hypotes om vad som kommer att hända.
Du kan göra hypoteser om vad som kommer att hända baserat på innehållet.
Du kan med säkerhet göra hypoteser om vad som kommer att hända baserat på innehållet.
Du kan göra inferenser
(läsa mellan raderna och dra slutsatser utifrån sammanhanget)
Du gör inga inferenser.
Du kan med hjälp, t ex ledande frågor, göra vissa inferenser.
Du kan göra inferenser och drar slutsatser utifrån sammanhanget i texten.
Du kan med säkerhet göra inferenser och drar slutsatser utifrån sammanhanget i texten.

SKRIVA

->
->
->
->
Du kan planera och skriva en deckare med ett brott, ett motiv, villospår, ledtrådar och en lösning
Du har inte skrivit någon deckare.
Du har planerat och skrivit en deckare, men har missat någon eller några av de viktiga särdragen.
Du har planerat och skrivit en deckare.
Du har med säkerhet planerat och skrivit en deckare.
Du kan göra miljöbeskrivningar
Du har inte gjort någon miljöbeskrivning.
Du har gjort en miljöbeskrivning, men saknar några aspekter t ex hur det känns eller låter.
Du har gjort en miljöbeskrivning utifrån alla fem sinnen.
Du har gjort en målande miljöbeskrivning utifrån alla fem sinnen.
Du kan göra personbeskrivningar
Du har inte gjort någon personbeskrivning.
Du har gjort en personbeskrivning där yttre eller inre personlighetsdrag beskrivs.
Du har gjort en personbeskrivning där både yttre och inre personlighetsdrag beskrivs.
Du har gjort en målande personbeskrivning där både yttre och inre personlighetsdrag beskrivs.
Du kan skriva dialoger med talstreck och varierade sägeverb
Du skriver inga dialoger/dina dialoger är inte korrekt gjorda.
Du skriver dialoger på ett korrekt sätt, men varierar inte sägeverben.
Du skriver dialoger på ett korrekt sätt och varierar till viss del sägeverben.
Du skriver dialoger på ett utvecklat sätt och varierar sägeverben på ett bra sätt.

TALA

->
->
->
->
Du kan delta i textsamtal
Du deltar inte i samtalen.
Du deltar sporadiskt i samtalen t ex genom att svara på frågor.
Du deltar i samtalen, resonerar och använder lässtrategierna.
Du deltar i samtalen, resonerar och använder lässtrategierna på ett utvecklat sätt.
Du lyssnar på dina kamraters resonemang
Du deltar inte i samtalen eller lyssnar inte på vad de andra säger så det du säger blir helt tokigt.
Du deltar och lyssnar hjälpligt på dina kamrater, men tappar fokus emellanåt.
Du deltar och lyssnar på dina kamrater så att du kan bygga vidare på vad de har att säga.
Du deltar och lyssnar på dina kamrater så att du på ett utvecklat sätt kan bygga vidare på vad de har att säga.
Du kan ställa frågor
Du ställer inga frågor.
Du ställer frågor, men de är inte alltid relevanta i sammanhanget.
Du ställer frågor som för samtalet framåt.
Du ställer frågor som för samtalet framåt på ett utvecklat sätt.
Du ka hålla dig till ämnet under textsamtalet
Du deltar inte i samtalet eller pratar om en massa annat under samtalet.
Du deltar i samtalet men pratar om andra saker emellanåt.
Du deltar i samtalet och håller dig till ämnet.
Du deltar i samtalet och håller dig till ämnet med säkerhet.
Du kan framföra egna tankar och resonemang
(att utifrån texten analysera, värdera och tolka idéer)
Du deltar inte i samtalet eller framför inga egna tankar eller resonemang.
Du framför egna tankar, men har svårt att resonera kring dem.
Du framför egna tankar och resonemang utifrån texten.
Du framför egna tankar och resonemang utifrån texten på ett utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: