👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vildanden

Skapad 2017-03-01 09:42 i Testförskola pedagogisk planering Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
För att få en övergripande bild av förskolans gemensamma arbete skriver ni en gemensam text utifrån hur ni arbetar med de tre delarna i läroplanen Lpfö98/16, barns inflytande, normer & värden samt utveckling och lärande. Förskolechefens vision om förskolans arbete kopplat till läroplanen, pedagogerna och barnen.

Innehåll

 

  1. Välj läroplansmål

Lpfö(98):

 Utveckling lärande

- Utvecklar sin lust samt förmåga att leka och lära

 

Barns inflytande

- utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

 

Normer och värden

-Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

 

  1. Planerade insatser = aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen. 

 Vi planerar att utifrån refletkion och observationer av barngruppen utforma tema med utgångspunkt i styrdokument, barnens behov och barnens intressen.

  1. Metodval (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

Hur får vi syn de förväntade effekterna. Tex. genom observationer och film från olika situationer.

Vi planerar att använda pedagogisk dokumentation i form av fotografi, film inspelning och genom skriftliga observationer. Barnens egna bilder och alster sparas och dokumenteras. reflektion i arbetslag och dokumentation på unikum för det enskilda barnet, gruppen och verksamheten.

  1. Förväntade effekter (syfte, målkriterier och kännetecken). Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." "jag tycker..." "jag kan"

Syftet är att barnen ska känna att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Grunden för det livslånga lärandet läggs i förskolan och därför är det viktigt att förskolans lek och lärande miljö är stimulerande och trygg för barnen.

 

Kännetecken på att utveckling pågår är att vi genom dokumentation kan observera att barnen har utvecklat olika färdigheter och förmågor inom de områden vi avsatt att arbeta med.

Barnen uttrycker och kommunicerar det som de lärt och upplevt i den fria leken, genom att prata och berätta om det och genom att uttrycka det i den skapande verksamheten.

 

 

 

2017-06-20 Paula, Emelie och Astrid

 

 

 

Stödtexter som inte ska vara synliga

Texterna nedan är hjälptexter för att förtydliga förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

 

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8När ni gjort klart er pedagogiska planering tilldelar ni den till er avdelning. Därefter kopplar ni till den pedagogiska planeringen varje gång ni dokumenterar utifrån planeringen, dvs när ni se effekter av era planerade insatser. (blogg/lärlogg)

 

Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp. I personalgruppen skapas ett blogginlägg som syftar till att fungera som reflektion och analys av ert arbete, detta inlägg kopplas till den pedagogiska planeringen som finns tilldelade hos barnen.
Nedan finner ni några instruktionsfilmer kring hur ni kan använda pedagogisk planering på er förskola.

 

Hur skapar och tilldelar du en pedagogisk planering?

Hur kopplar du ett blogginlägg till en pedagogisk planering?

Hur skapar du en personalgrupp? (Till administratören)

Reflektion i personalgruppen