Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2017-03-02 10:06 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
För att jordens resurser ska kunna nyttjas även av människor i framtiden måste de användas förnuftigt. Då kan vi få en hållbar utveckling.
Grundskola 8 Geografi
Arbetsområdet handlar om hållbar utveckling och vad det är. Vi definierar själva begreppet och de tre perspektiven av hållbar utveckling – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Området tar upp människans miljöpåverkan och intressekonflikter om naturresurserna.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer hållbar levnadsmiljö för alla. 

Mål för arbetsområdet

Efter att vi arbetat färdigt med arbetsområdet ska du kunna besvara nedanstående frågor och kunna förklara och använda viktiga begrepp inom ämnet. 

 • Vad innebär begreppet hållbar utveckling?
 • Ge exempel på intressekonflikter om naturresurser både i Sverige och i andra länder.
 • Hur kan man i samhällsplaneringen minska risker och hot mot människa och miljö?
 • Hur kan vi i Sverige minska vårt ekologiska fotavtryck?
 • Varför bör andelen förnybara energikällor av världens energiproduktion öka och de icke förnybara energikällorna minska?
 • Vad kan du göra för att minska negativ miljöpåverkan, som till exempel klimatförändringar? 

Viktiga begrepp:   

ekologisk hållbar utveckling   ekonomisk hållbar utveckling    socialt hållbar utveckling ekologiska fotavtryck   ändlig energikälla      förnybar energikälla    fossila bränslen biobränslen      naturresurser      intressekonflikt.

Planering och metoder

Du kommer att arbeta med arbetsområdet fram till och med vecka 13 och den mer detaljerade planeringen kommer att publiceras på Classroom.

Vi arbetar med genomgångar, diskussioner och eget valt arbete, där läroboken och internet kommer att vara grunden för undervisningen. Arbetet kommer att avslutas med en individuellt vald område, där du som elev ska ange orsaker och konsekvenser och komma med förslag på en lösning av denna konflikt.

Bedömning

Kvaliteten på dina kunskaper i arbetsområdet kommer att bedömas utifrån kunskapskraven i bedömningsmatrisen i geografi. Du kommer att ges möjlighet att visa dina kunskaper och förmågor både muntlig och skriftligt. Se nedan vilka förmågor och kunskaper som kommer att bedömas. Som stöd för din förståelse av de olika nivåerna i kunskapskraven kommer några exempel att visas vid starten av arbetsområdet .

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  C 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
  Ge  C 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
  Ge  C 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  C 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: