Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Te och Fy: Hållbar utveckling vt-17

Skapad 2017-03-02 16:04 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Arbete i grupp, undersökande arbessätt, redovisning med hjälp av datorer.
Grundskola 7 Teknik Fysik
Stadsplanering och energi:Ni ska göra en ritning över hela det "nya hamnområdet" och bygga en del av det i en tredimensionell modell. Vi kallar det: Trelleborgs hamnområde 2025. Skriva loggbok om byggets framfart och svårigheter. Diskutera olika energiformer och dess inverkan på vår miljö.

Innehåll

1. Vad vi ska göra:

Vi kommer att lära oss vad som behövs för att man ska kunna planera ny användning av ett markområde, vilka kunskaper man behöver och vilka olika aspekter man måste beakta.

Du kommer att i grupp få planera för hur ett nytt Trelleborgs hamnområde skulle kunna se ut och fungera, samt bygga en tredimensionell modell av ert slutliga förslag. (En liten del av hamnområdet)

2. A) Vad ska du lära dig?

”Eleverna ska efter genomgången grundskola kunna använda kunskaper från de naturvetenskapliga och tekniska … kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.”,

”Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt”, samt”lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga”.

”Ha kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”

(Ur övergripande mål och riktlinjer)

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

B) Du ska under denna period utveckla förmågan att:

- Förstå och kunna tolka olika tekniska lösningar på problem som uppkommer vid denna typ av områdes/ stadsplanering.

- Tänka entreprenöriellt och kreativt.

- Arbeta både självständigt och i samarbete med andra.

- Konstruera och dokumentera en egen ”områdesplaneringslösning”, både arbetetsgången med uppkomna problem och val av handlingsalternativ, och det slutliga resultatet – det senare genom att göra en tredimensionell fysisk modell.

- föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och då visa på drivkrafter för teknikutvecklingen och om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

( Ur kunskapskrav Teknik)

3. Vi kommer att bedöma följande:

Se matriser nedan.

4. Vi kommer att arbeta med följande i undervisningen:

Te: Vi kommer att i grupp fundera ut hur man skulle kunna göra om Trelleborgs hamnområde och dess närhet.

Vi kommer att ta reda på vad man behöver veta för att kunna göra sådana planeringar och arbeta fram ett förslag, där du tillämpar dessa kunskaper.

Under arbetets gång kommer ni att dokumentera arbetet, de problem ni ställs inför och hur era lösningar på dessa problem ser ut.

Ni kommer att i gruppen göra en fysisk, tredimensionell modell över ert slutgiltiga förslag över hur en del av ”Det nya hamnområdet” ska se ut och fungera

Fy:

 

 • förklara hur energin flödar mellan föremål som har olika temperatur
 • förklara skillnaden på fossila och förnyelsebara bränslen och dess påverkan på miljön
 • beskriva och ge exempel på olika energikällor (tex vindkraft, kärnkraftverk)
 • ge förslag på vad man själv kan göra för att minska energiförbrukningen
 • förklara energins oförstörbarhet och flöde
 • energiprincipen

 

Matriser

Fy Tk
Teknik åk 7-9

Undersöka tekniska lösningar

F
E
C
A
Förmågan att använda ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver med viss användning av ämnesspecifika begrepp
Du beskriver med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp
Du beskriver med god användning av ämnesspecifika begrepp
Förmågan att beskriva hur delarna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du beskriver hur enkelt identifierbara delar samverkar
Du beskriver hur ingående delar samverkar
Du beskriver hur ingående delar samverkar och visar då på andra liknande lösningar.
Förmågan att resonera om likheter och skillnader mellan olika material och deras användbarhet i sammanhanget.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang

Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

F
E
C
A
Förmågan att undersöka möjliga idéer till lösningar.
Du prövar möjliga idéer
Du prövar och omprövar
Du prövar och omprövar systematiskt möjliga idéer
Förmågan att utforma fysiska eller digitala modeller.
Du utformar enkla modeller
Du utformar utvecklade modeller
Du utformar välutvecklade och genomarbetade modeller.
Förmågan att formulera och välja handlingsalternativ.
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Förmågan att dokumentera arbetet med skisser, modeller, ritningar, eller rapporter där intentionen med arbetet synliggörs.
Förmågan att dokumentera arbetet med skisser, modeller, ritningar, eller rapporter där intentionen med arbetet synliggörs.
Du gör utvecklade dokumentationer där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Föra resonemang

F
E
C
A
Förmågan att föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och då visa på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Förmågan att föra resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang

Fy Tk
Fysik åk 7-9

Förmågan att kommunicera.

F
E
C
A
Förmågan att skilja fakta från värderingar.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (energi, teknik, miljö och samhälle) och skiljer då fakta från värderingar.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (energi, teknik, miljö och samhälle) och skiljer då fakta från värderingar.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (energi, teknik, miljö och samhälle) och skiljer då fakta från värderingar.
Förmågan att motivera sina ställningstaganden
Du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar
Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar
Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar
Förmågan att se konsekvenser av sina ställningstaganden.
Du beskriver några tänkbara konsekvenser av dina ställningstaganden.
Du beskriver några tänkbara konsekvenser av dina ställningstaganden.
Du beskriver några tänkbara konsekvenser av dina ställningstaganden.
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
Förmågan att föra diskussionen framåt
Du för till viss del diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att hitta information.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Förmågan att använda inhämtad information i egna diskussioner.
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.
Förmågan att från informationen skapa egna texter, anpassade till syfte och målgrupp.
Du skapar enkla texter med viss anpassning.
Du skapar utvecklade texter med relativt god anpassning.
Du skapar välutvecklade texter med god anpassning.
Förmågan att från informationen skapa egna muntliga (eller andra) framställningar, anpassade till syfte och målgrupp.
Du skapar enkla framställningar med viss anpassning.
Du skapar utvecklade framställningar med relativt god anpassning.
Du skapar välutvecklade framställningar med god anpassning.

Förmågan vid laborativt/ undersökande arbete.

F
E
C
A
Förmågan att själv formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du bidrar till formuleringen.
Du formulerar själv, men man behöver bearbeta dina planeringar något.
Du formulerar själv fungerande planeringar.
Förmågan att se hur undersökningen skulle kunna förbättras.
Du bidrar till att ge förslag.
Du ger förslag.
Du ger förslag och visar dessutom på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Förmågan att dokumentera undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör enkla dokumenteringar.
Du gör utvecklade dokumenteringar.
Du gör välutvecklade dokumenteringar.

Förmågan att använda information och modeller från fysikens värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om energi
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Ha kunskaper om materian
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa fysikaliska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förmågan att föra resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Förmågan att använda kunskaper om hållbar utveckling.
Du kan visa på några åtgärder för hållbar utveckling.
Du kan visa på fördelar och begränsningar hos åtgärder för hållbar utveckling.
Du kan, ur olika perspektiv, visa på fördelar och begränsningar hos några åtgärder för hållbar utveckling.
Förmågan att se samband mellan naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Du kan ge exempel och beskriva.
Du kan förklara och visa på samband.
Du kan förklara och generalisera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: