Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska vt 2017 "Native Americans"

Skapad 2017-03-04 13:12 i Freinetskolan Mimer Freinet
By watching a movie, by visiting the Ethnographic museum, by reading texts, myths, you are going to learn about "Native Americans and their way of life. Also, make comparisons to Swedish areas that are the same, the Sami people for example. Write a text about it and write a play, which you are to perform to our younger students.
Grundskola 8 Engelska
By watching a movie, by reading texts, myths, you are going to learn about the U:S and about Native Americans and their way of life. Also, make comparisons to Swedish areas that are the same, the Sami people for example. Write a text about it and write a play, which you are to perform to our younger students.

Innehåll

Centralt innehåll

 Arbetsformer och arbetssätt

 

 • Se filmen "Juno"/ "Into the Wild"
 • Läsa in fakta och se film om USA och om Native Americans
 • Lära dig om USA:s stater och annan realia
 • Lära dig grammatik: ordföljd, verb mm
 • Skriva en berättelse, brev, dagbok, dikt om ditt valda intresseområde.
 • Du ska dessutom jämför med våra svenska Samer eller andra företeelser i Sverige
 • Lär dig om mat, skola, politik, historia, kultur, klimat, lagar, sociala skillnader, sjukvård, musik/danser, ursprungsbefolkning, kända personer, migration, uppfinningar, levnadsstandard och leverne, 
 • De områden ovan ska du redovisa för yngre elever i form av en pjäs och stationer om USA på ämnesdagen 17 maj vt 2017

 

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Uppgifter

 • "Native Americans and the 50 states of the US"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska åk 7-9

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Ansvar
Tar ansvar för sina studier och för sin studiemiljö
Tar stort ansvar för sina studier och sin studiemiljö
tar stort ansvar för sina studier, sin arbetsmiljö och för gruppens lärande
Lyssna
Se film med engelsk text, hörförståelse NP-test och radio-/TVprogram, om grafitti om spänning, och om Usa, samt svara på frågor till.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Lyssna
Se film med engelsk text , hörförståelseövningar, NP-test och radio-/TVprogram, både om grafitti, om spänning, och om USA
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Läsa
Läsa faktatexter och novell om USA, om Native Americans
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Ansvar
Tar ansvar för sina studier och för sin studiemiljö
Tar stort ansvar för sina studier och sin studiemiljö
tar stort ansvar för sina studier, sin arbetsmiljö och för gruppens lärande
Skriva
Skriva text om ditt intresseområde, om Native Americans
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Anpassa språket Redovisa i form av en pjäs eller andra aktiviteter om Native Americans eller om USA, och ha stationer för skolans andra elever
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt i skrift, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig skriftligt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig skriftligt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Anpassa språket Redovisa i form av en pjäs eller andra aktiviteter om Native Americans eller om USA, och ha stationer för skolans andra elever
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Anpassa språket
Redovisa i form av en pjäs om Native Americans eller om USA, och ha stationer eller andra aktiviteter för skolans andra elever
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Anpassa språket
Redovisa i form av en pjäs eller andra aktiviteter om Native Americans eller om USA, och ha stationer för skolans andra elever
Eleven kan välja och använda sig i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Jämföra
I en text eller diskussion ska du jämföra amerikaner, USA och eller Native Americans med dina erfarenheter och med sverige
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: