👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä- och metallslöjd - Brukskniv

Skapad 2017-03-06 13:21 i Djurgårdsskolan 7-9 Kristinehamn
LPP för åk9 i trä- och metallslöjd (tillsvidare endast för MKD-profilen). Arbetsområde: brukskniv samt slida.
Grundskola 9 Slöjd
Brukskniv

Innehåll

Syfte med uppgiften

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. (Lgr11, SL)

Kniven som redskap och uttrycksmedel har en lång tradition hos mänskligheten. I de nordiska länderna har kniven och knivslöjdandet en lång tradition. Många av världens mest aktade knivmakare finns i Norden. Begreppet brukskniv innebär en friare utformning utifrån gängse tradition av såväl skaftmaterial som knivstål. Svensk knivförening har fastslagit begreppet.

I arbetet med att framställa en fungerande brukskniv med tillhörande slida berör man många av de centrala kunskapsområdena i skolslöjden. De skiftande materialen och det stora kravet på noggrannhet kräver planering och eftertänksamhet i arbetet.

Arbetsprocessen

 • Arbetet inleds med att undersöka befintliga knivar och knivtraditioner, till exempel visningsknivar, böcker, filmer, internet m m

 • Diskussion om lagar och regler kring knivens användning och bärande

 • Idé, skiss och ritning till den egna kniven utifrån användningsområde, tillgång på material och tid

 • Planering av arbetet - vad kommer först?

 • Anskaffning av material och kompletterande kunskaper

 • Tillverkning av kniven och knivslidan

 • Reflektion med fotografier och beskrivande text

Arbetet med kniven och knivslidan beräknas ta huvuddelen av två terminer i anspråk.

Bedömning

Bedömningen av arbetsområdet görs i två perspektiv - formativt och summativt. Den formativa bedömningen sker kontinuerligt i syfte att hjälpa eleven se sin utveckling och hjälpa denne vidare.

Den summativa bedömningen görs i form av betyg vid terminsslut utifrån kunskapskraven i kursplanen (nedan redovisas kunskapskraven för betyget A i slutet av åk9).

Uppgifter

 • Kniven

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9

Matriser

Sl
Geneskolans bedömningsmatris i slöjd

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Ide
Jag har en ide och berättar om den.
Jag kan rita (formge) och visa enkla förslag eller modeller till slöjdarbeten med lite hjälp
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller till slöjdarbeten.
Jag kan formge och visa idéer,skisser eller modeller till slöjdarbeten på ett självständigt sätt.
Jag kan formge och visa idéer,skisser eller modeller till mer avancerade slöjdarbeten på ett mycket självständigt sätt.
Planering
Jag väljer färg och form på mitt slöjdarbete.
Jag väljer material till mitt slöjdarbete, med hjälp av min lärare.
Jag väljer material, färg och form på mitt slöjdarbete och förklarar mina val med tanke på utseende och funktion.
Jag vet hur färg, form och material påverkar utseendet och funktionen. Jag är miljö- och kostnadsmedveten.
Jag vet hur färg, form och material estetiskt påverkar utseendet och funktionen. Jag är mycket miljö- och kostnadsmedveten
Genomförande
Jag kan med hjälp följa en muntlig instruktion.
Jag kan med viss hjälp följa en instruktion eller min arbetsbeskrivning
Jag kan arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster eller mina arbetsbeskrivningar.
Jag arbetar självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Jag arbetar mycket självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Jag har provat på några olika sätt att arbeta
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik.
Jag kan ofta ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik.
Jag väljer ofta självständigt arbetsmetod/teknik.
Jag väljer alltid självständigt arbetsmetod/teknik.
Jag har provat på enkla verktyg och redskap.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap.
Jag kan med viss hjälp välja lämpliga verktyg och red- skap och kan hantera dessa.
Jag väljer ofta självständigt verktyg och redskap och kan hantera dessa.
Jag väljer alltid självständigt verktyg och redskap och kan hantera dessa.
Jag får hjälp med utseende (design), funktion och slutfinish på mitt slöjdarbete.
Jag får viss hjälp med utseende (design), funktion och slutfinish på mitt slöjdarbete.
Jag tar eget initiativ vad gäller design, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet.
Jag tar eget initiativ och är självständig när det gäller design, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet.
Jag tar alltid eget initiativ och är mycket självständig när det gäller design, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på det.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på mitt och skolans material. Jag följer instruktioner och skyddsföreskrifter.
Jag tar ansvar för mitt arbete.
Jag tar stort ansvar för mitt arbete och för helheten i slöjdsalen.
Jag tar mycket stort ansvar för mitt arbete och för helheten i slöjdsalen.
Utvärdering
Jag kan berätta vad jag gjort.
Jag kan berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen.
Jag kan förklara och motivera olika steg i slöjdprocessen.
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva min arbetsinsats och min produkt med tanke på funktion och utseende.
Jag kan utvärdera hela slöjdprocessen och jämföra, värdera och dra egna slut- satser om min arbetsinsats