Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och magnetism åk 8, VT17

Skapad 2017-03-07 15:59 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Fysik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen inom ellära, elteknik och magnetism är att öka förståelse för samband mellan spänning, ström, resistans och effekt samt mellan elektricitet och magnetism. Att öka förståelsen för hur detta samband har lett till vetenskapliga upptäckter och tekniska lösningar i samhället.

 

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer att utgå ifrån kunskapskraven i åk 9.

 

Jag kommer att bedöma:

- hur väl du kan samtala och diskutera frågor inom arbetsområdet

- ditt resonemang kring samband inom fysisk

- hur du använder korrekta ord och begrepp

- ditt bidrag i gemensamt arbete och diskussioner

 

- ditt individuella arbete, både teoretiskt och praktiskt

- dina individuella texter och framställningar

- om du kan skilja fakta från värderingar och själv formulerar ställningstaganden

 

- hur väl du kan formulera frågeställningar och utföra undersökningar

- hur du använder utrustning på ett korrekt och ändamålsenligt sätt

- dina dokumentationer

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen utgår från det centrala innehållet i fysik för årskurs 7-9.

 

Under arbetsområdets gång ska du utveckla din förståelse för:

- vad statisk elektricitet är och hur fenomenet uppkommer

- enkla elektriska kretsar och själv kunna utföra systematiska undersökningar

- hur du räknar på elektriska samband, så som Ohm´s lag och effekt

- magnetism

- sambandet mellan elektricitet och magnetism

- elektromagneter, induktion och transformatorer

 

Undervisningen kommer bland annat att bestå av:

- gemensamma genomgångar

- demonstrationer

- diskussioner i klassrummet

- individuellt arbete

- laborativa undersökningar och dokumentation av dessa

 

Begrepp

Här är exempel på begrepp som ingår i arbetsområdet:

 • elektricitet
 • elektrisk krets
 • spänning
 • ström
 • resistans, elektriskt motstånd
 • Ohm´s lag
 • spole
 • kortslutning
 • säkring, propp
 • jordning, jordfelsbrytare
 • magnetism
 • elektromagnet
 • induktion
 • elmotor
 • transformator

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Fy  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: