Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text, debattartikel

Skapad 2017-03-07 17:04 i Kapareskolan A-D Kungsbacka Förskola & Grundskola
Debatt med utgångspunkt från olika värderingar - i samarbete mellan svenska och religion. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________ Syfte: Sv: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Religion: Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.
Grundskola 8 Religionskunskap Svenska
Debatt med utgångspunkt från olika värderingar - i samarbete mellan svenska och religion. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________ Syfte: Sv: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Religion: Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Innehåll

Argumenterande text

En argumentation är ett sätt att skriva för att tala för en sak och lägga fram olika skäl för den. En argumentation kan vara en debattartikel, en argumenterande text eller en insändare i en tidning. I en argumenterande text vill man övertyga någon att tycka som man själv gör.

Syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt

 • Vi läser gemensamt olika debattartiklar för att lära oss hur texttypen är uppbyggd.
 • Vi analyserar enskilt en valfri debattartikels uppbyggnad.
 • Vi tränar på att resonera och argumentera och övertyga någon med hjälp av argument med egna ord, fakta och värderingar.
 • Vi skriver en debattartikel om ett etiskt problem.
 • Vi övar på olika språkliga svårigheter efter behov, t.ex. bindeord, huvudsats/bisats, de/dem, olika stilnivåer (olika sätt att skriva samma sak)

Tid

Viktiga ord

argumentation

argument

motargument

tes

ethos

logos

pathos

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Re Sv
Debattartikel

De tre översta aspekterna i matrisen är hämtade från den bedömningsmatris som används vid nationella proven i svenska i syfte att förtydliga kunskapskraven för skriva.

E
C
A
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt framgår. Texten innehåller en tydlig tes och några argument.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt framgår tydligt. Elevens argument fördjupar eller vidgar diskussionen och hänsyn tas till motargument.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och elevens åsikt framgår tydligt. Argumenten är välvalda och motargument bemöts på ett relevant sätt.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig, t ex genom styckeindelning, inledning och avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i debattinlägget. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i debattinlägget väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Källor
Texten innehåller i huvudsak fungerande citat och källhänvisningar.
Texten innehåller relativt väl fungerande citat och källhänvisningar.
Texten innehåller väl fungerande citat och källhänvisningar.
Textbearbetning - använda respons
Utifrån respons kan eleven bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån respons kan eleven bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Utifrån respons kan eleven bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: