Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gpp blåbäret 16-17

Skapad 2017-03-09 08:47 i Växthusets förskola Halmstad
Pedagogisk planering kring tema rörelse
Förskola

Ht 2016 - Vt 2017

Lärandeobjektet rörelse kommer att vara ett gemensamt lärandeobjekt för hela Växthusets förskola.

Blåbärets tema blir baserat på rörelse i olika former, materias rörelse så som bollar, bilar, vatten men även, den egna kroppens rörelse. 

 

 

 

Innehåll

Syfte och mål

Vi vill att barnen ska uppleva rörelse som ett naturvetenskapligt fenomen, genom fysik och teknik. Rörelsen ska inte bara vara en estetisk och visuell upplevelse för barnen.

För att vi och barnen lever i ett stressigt tempo och en tid där allt "rusar" förbi och går så snabbt, vill vi erbjuda barnen en reflekterande miljö där upplevelser får ta tid och upplevas sakta, flera gånger och reflekteras kring. Rörelsen ska få ta tid att upplevas och materialet ska få ska stå framme, det ska vara barnens arbetsmaterial. För att få bästa möjliga förutsättningar för lärande vill vi verka för ett nära samarbete med barnens hem och familjer och för att göra föräldrarna delaktiga i vårt arbete.

Vi börjar utforska och upptäcka bollens rörelse och fortsätter med det barnen visar intresse för inom ramarna för vårt syfte, att belysa rörelse som naturvetenskapligt fenomen .  

 

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? (Förmåga, färdighet, förståelse, förtrogenhet, fakta, begrepp)

Vi vill att barnen ska få uppleva och utforska rörelse genom: motorik, balans motstånd/ friktion, rotation, hypotesskapande och att få prova sina hypoteser.

Vi vill att barnen ska ges upplevelser; upptäckter som både syns och känns, genom att få uppleva med hela kroppen och alla sinnen.

Vi vill skapa en lugn och reflekterande arbetsmiljö för att ge barnen möjlighet att upptäcka och möta de begrepp ex. rulla, friktion, kasa, motstånd, tyngd och hoppa vi vill att de ska förstå.

Vi vill att barnen utvecklar en reflekterande förmåga. Förmågan att ställa hypoteser, pröva de och reflektera över de.

Vi vill att barnen utvecklar en förmåga att göra medvetna val i sin lek och i mötet med materialet. exempelvis, att kunna berätta vad man ska göra med bollen, klossarna eller i något rum.

 

 

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

Vi erbjuder barnen aktiviteter som vi kan göra flera gånger i mindre grupper, där vi skyndar långsamt för att kunna reflektera och analysera det barnen gör och säger för att fånga deras tankar och upptäckter och på så vis också deras lärande.

Vi ställer oss själva som personal en fråga en varje vecka för att dokumentera kring just det, t.ex: vad händer när vi tillför vatten/luft till en "torr" eller "stilla" aktivitet, som att rulla bollar på rutschkanan? Vi vill ha ett undersökande och utforskande och upptäckande frågande arbetssätt för oss som pedagoger och i arbetet med barnen.

Vad vill vi med aktiviteten, vilket lärande vill vi att barnen ska få utav detta!

Vi skall använda oss av reflektionsblogget i hallen för att få föräldrar och barn delaktiga i våra reflektioner.

Vi kommer skapa tillfälliga smågrupper om 2-3 barn utifrån vad vi pedagoger behöver reflektera kring.

Att ta tillvara på och vara lyhörda för barnens funderingar gör att deras frågor tar oss vidare i temaarbetet. vi dokumenterar och reflekterar aktivt med barnen och i ett material som barnen "äger". Vi dokumenterar och reflekterar på ett stort block där vi klistrar upp bilder från aktiviteterna och där skriver vi vad barnen berättar, förklarar och frågar.

Vi vill att barnen utvecklar förmågan att göra medvetna val när de väljer sin lek och material, det ställer stora krav på närvarande och medvetna pedagoger som är lyhörda och uppmärksamma på vad barnen visar. 

Varför?

(Vad framkom i förra kvalitetsberättelsen/arbetet, åtgärder, förändra, ompröva, utveckla, vilka mål finns i planen mot diskriminering och kränkande behandling, vilka mål finns i handlingsplanen kring språk och kommunikation- åtgärder utifrån målbilderna språk och kommunikation, barnens intresse, erfarenheter och behov).

Vi har arbetat med ett medvetet nära och reflekterande förhållningssätt till barnen, där vi till en början funnits en vuxen i rummet. Vi har varje reflektions stund tagit upp något kring detta.Vi har sett en stor vinning i detta för att vi på så sätt kan utveckla både vårt förhållningssätt och arbetet med barnen. Detta är också viktigt för vårt arbete med likabehandlingsplanen och utvecklingen av den.

Sedan några år har vi arbetat med frontfigurer i tema arbetet och vill fortsätta med det. Det lockar till fantasi, spänning, nyfikenhet och lust att lära.

 

Vi har arbetat medvetet med det pedagogiska materialet utifrån tre viktiga "syften" att skapa intresse och dialog med vårdnadshavare, låtit materialet stå framme på ett bord i hallen för att det ska få vara med i barnens lekar och att vi försöker ha en tanke om att låta barnens lek och intresse förändra i miljön och styra placering och val av material. Vi har också sett en vinning i att inte ha så mycket och många material framme.  

Utifrån målbilderna för språk och kommunikation kommer vi utöver de två grupperna som vi delat barngruppen i att skapa olika små intressegrupper.

 

 

 

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

 

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Hur?

 

 

 

 

 

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • det kompetenta barnet
 • barns inflytande
 • vårdnadshavares involvering
 • kreativitet och de hundra språken
 • att lära tillsammans och av varandra
 • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • variation i arbetsformer
 • olika gruppkonstellationer
 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • för barnen att ställa hypoteser

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: