Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Projektbeskrivning RL&V MD Vargen 2017-02

Skapad 2017-03-09 19:41 i Vargen Svedala
Förskola

Innehåll

Gemensamt Tema ”I sagans värld”

Detta dokument tilldelas barngruppen.

Barngruppens projekt:

 1.Lära känna varandra, skapa ett "Vi" sammanhang och skapa ett trivsamt förhållningssätt på Vargen.

Bakgrund:

Varför ska vi arbeta med detta projekt inom temat? Tänk på barnens inflytande, hämta inspiration från dem. Brainstorming? Vad vill vi erbjuda barnen? Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

 1.Vargen är ett nytt arbetslag med nya barngrupper. För många av barnen är det deras första förskolevistelse och barnen känner inte varandra.

Syfte :

Vad är det vi vill undersöka och varför?  Frågeställningar ? Vad vill vi uppnå med projektet i sin helhet och sina delar? Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? vad är det vi vill att barnen ska få ett förändrat kunnande om? inkludera värdegrund och barns inflytande

 1. Vi vill att barnen ska känna en trygghet och tycka det är roligt och lärorikt att komma till förskolan. Vi vill "skynda långsamt" och till vara "här och nu" för att på bästa sätt kunna lägga grunden för ett lärande. Barnen ska känna delaktighet och ha inflytande över de regler normer vi skapar tillsammans.

Förutsättningar, arbetssätt, organisation och struktur:

Tid, rum, personal, åldrar, material, ansvarsfördelning, osv. Hur skapar vi förutsättningar för barnen att utveckla förskolans kärnämnen. Hur ska vi organisera perioden / veckan / dagen. `Hur ska vi dokumentera?

1. Under våren kommer vi ha introduktionen med gämna mellanrum vilket medför att vi kommer att arbeta i olika konstellationer av grupper. Under introduktions perioderna kommer vi att använda oss av trädgården för att skapa en lugn miljö inomhus för våra nya barn.

Alla barnen kommer att erbjudas utomhusvistelse dagligen där naturvetenskap och värdegrund står i focus.

Metoder:

 1.Under vårterminen 17 kommer vi att fokusera på värdegrundsarbete. Leken kommer att stå i fokus under terminen. Vi kommer att använda oss av gården för gemensamma lekar och sångsamlingar.

Naturvetenskap, skapande och ett utforskande arbetssätt utifrån de fyra elementen Eld, Luft, Vatten och Jord

 

Iscensättning av lärmiljön:

Behov utifrån barnen och  projektets inriktning och syfte

1. Material som vi kan skapa i, material som kan vara slängmaterial för någon annan kan vara ett skapande material för någon anna. Jord och planterings material så som fröer och plantor. Material så som brädor, plast rör, tegelstenar mm för att skapa en bygg och teknik hörna. 

Föräldrarnas delaktighet:

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

 1. Genom att tydligt dokumentera barnens vardag och ha en daglig kontakt med vårdnadshavarna blir de delaktiga i barnens vardag på förskolan. Ta tillvara på föräldrarnas kompetens och göra den delaktiga i våra projekt.

Arbetslagets valda mål:

Koppling till Lpfö 98 rev 2016

Våra valda mål utifrån projektets syften, metoder, övriga läroplansmål vi vill ha fokus på, eventuellt fokus på speciella uttrycksformer, utebildning osv.

 

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

 

Förskolans prioriterade mål i SKA:

 1. Hur uttrycker/kommunicerar barnen medkänsla?

Valda kärnämnen:

 1.Intersubjektivitet, Självbild

Ev förändring/utveckling av inriktning:

Använd MALL "reflektion/uppföljning RL&V MD" Uppdatera därefter projektbeskrivningen. numrera i detta dokument uppdatering 1, 2, 3 osv

Hur går vi vidare utifrån uppföljning av iakttagelser, dokumentation, värdegrund, Utveckling och lärande och barns inflytande? Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger, varför? Hur arbetar vi vidare och varför?

 1. Vi kommer att låta detta ta "tid", barnen måste få lära känna varandra, hitta sin roll i gruppen. Vi pedagoger måste vara lyhörda och se och hjälpa barnen i olika situationer och i agerande, beteende mellan varandra.

Genom observation, dokumentation och samtal med barnen skapar vi en helhetsbild som vi sedan kan arbeta utifrån/vidare med.

 

Avslutning av projekt:

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser? Hur avslutar vi projektet med vårdnadshavarna?

 1. Projektet kommer inte att avslutas utan kommer alltid vara ett pågående projekt då det handlar om värdegrund. vi kommer att ha skapat en grund för barnen och allt eftersom de växer och och utvecklas kommer andra dilemman och funderingar upp som vi får arbeta vidare med.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: